Zmiany w Systemie SOW

Numer wersji: 01.12.007
Data wgrania: 13.08.2020

Wykaz zmian:
1. Włączenie widoczności pól formularzy rozliczeń na liście formularzy systemowych.

Numer wersji: 01.12.006
Data wgrania: 7.08.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawiono kodowanie znaków w pliku płatności na zgodny z kodowaniem przy imporcie plików w aplikacji PKO.
2. Po zapisaniu sekcji dotyczącej niepełnosprawności oraz przedmiotu wniosku we wniosku AS B1/B3/B4, zaznaczone pozycje zapisują się już prawidłowo.

Numer wersji: 01.12.005
Data wgrania: 5.08.2020

Wykaz zmian:
1. Usunięto błąd, który uniemożliwiał zwiększenie limitu na "Pomoc poszkodowanym" w module realizatora.
2. We wniosku moduł I, obszar C, zadanie 5 poprawiono wyświetlanie danych pod zmienną {cbxZwolnienieDochody}.
3. Poprawiono błędy w zliczaniu dostępnych limitów w widoku ze szczegółami limitu.
4. Formularz zgłaszania błędów został dodany dla zalogowanego Realizatora.

Numer wersji: 01.12.004
Data wgrania: 30.07.2020

Wykaz zmian:
1. Usunięcie błędu związanego z walidacją niewymaganych pól formularzy. W niektórych miejscach portalu, system wymagał pól formularzy, które nie były oznaczone jako wymagane.
2. Usunięcie błędu związanego z brakiem możliwości wycofania zmian w przedmiotach wniosków Aktywnego samorządu Moduł I - B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny.
3. Poprawiono treść w wydrukach wniosków AS Moduł I - obszar B2, w sekcji "Korzystanie z PFRON".
4. Usunięcie nieoczekiwanego błędu występującego w module Wnioskodawcy podczas pobierania informacji o podpisie elektronicznym.

Numer wersji: 01.12.003
Data wgrania: 28.07.2020

Wykaz zmian:
1. Podczas dodawania w rozliczeniu dokumentu potwierdzającego realizację zadania, numer NIP nie jest wymagany dla oświadczenia.
2. Wprowadzono aktualizacje we wniosku "Pomoc poszkodowanym - Moduł III".
3. Dla rozliczeń złożonych przed 20 lipca, została przywrócona sekcja z listą załączników w zakładce "Dane wniosku".
4. Użytkownik podpisujący w informacji o podpisie elektronicznym nie był widoczny, gdy dokumenty zostały podpisane z wykorzystaniem funkcji multiwyboru.
5. Dla rozliczeń złożonych przed 20 lipca, szablon dokumentu pobiera się prawidłowo. Dodatkowo we wszystkich aktywnych naborach na rozliczenie, które zostały utworzone przed wprowadzeniem funkcjonalności dotyczącej centralizacji szablonów, zaktualizowano szablon rozliczenia na nowy.
6. Podczas dodawania w rozliczeniu dokumentu potwierdzającego realizację zadania, pola nie są blokowane już do edycji.
7. Podczas podglądu lub edycji limitów, kwota dostępnego limitu zlicza się już prawidłowo.

Numer wersji: 01.12.002
Data wgrania: 24.07.2020

Wykaz zmian:
1. W oknie zawierającym szczegółowe dane wniosku, w zakładce "Dane podstawowe", pomiędzy sekcją "Dane wnioskodawcy" a sekcją "Lista podopiecznych" została dodana sekcja "Dane właściciela konta".
2. Dodano nowe zmienne do wykorzystania w szablonach paczek płatności.
3. Dodano znacznik ARIA dla menu pionowego, który informuje o zwinięciu menu dla czytników ekranowych.
4. We wnioskach z obszaru C1, C3 oraz C4 został poprawiony sposób wyliczania wartości pola "Procentowy udział własny wnioskodawcy", które jest dostępne na zakładce "Przedmiot wniosku".
5. Rozszerzono dopuszczalną minimalną ilość znaków dla pola "Uzasadnienie wniosku" we wnioskach dotyczących obszaru AS - Moduł I.
6. Wprowadzono wymagalność podania numeru konta bankowego i nazwy banku podczas dodawania nowej płatności, jeżeli rodzaj płatności to: "Rachunek wnioskodawcy" lub "Dodatkowy rachunek".
7. Utworzono nową sekcję "Przekaż do archiwum" we wnioskach odrzuconych i wycofanych. Nowa sekcja umożliwia archiwizację spraw odrzuconych oraz wycofanych.
8. Podczas generowania wydruku rozliczenia w formacie PDF, dla niektórych wniosków nie były uzupełniane wszystkie pola. Uzupełniono brakujące dane, podczas generowania rozliczenia.
9. Poprawiono błędy w filtrowaniu odbiorców, podczas wysyłania masowych wiadomości.

Numer wersji: 01.12.001
Data wgrania: 21.07.2020

Wykaz zmian:
1. Moduł Wnioskodawcy – dodanie funkcjonalności kopiowania wniosków na Przedmioty ortopedyczne (Rehabilitacja społeczna). System umożliwia utworzenie nowego wniosku na podstawie ostatnio złożonego lub jeśli takiego nie ma to na podstawie ostatnio utworzonego. Wniosek utworzony na podstawie kopii będzie posiadał komplet informacji poza numerem zlecenia oraz kwoty z przedmiotów dofinansowania. Kopiowanie wniosku może wykonać zarówno wnioskodawca, jak i realizator w imieniu wnioskodawcy.
2. Płatności - etap II - Dodanie informacji o potwierdzeniu płatności do widoku płatności.
3. Moduł Wnioskodawcy - optymalizacja wprowadzania rozliczenia przedmiotu dofinansowania m.in. poprzez likwidację dodawania załączników wewnątrz zadań.
4. Wprowadzenie zabezpieczenia przed zarejestrowaniem wielu wniosków przez realizatora w imieniu wnioskodawcy z jednego konta wnioskodawcy. Po zarejestrowaniu wniosku w imieniu wnioskodawcy i przekazaniu go do instytucji nastąpi automatyczne przekierowanie do moduły Realizatora (Menu Wnioski -> Nowy wniosek).
5. Wprowadzenie komunikatu z ostrzeżeniem przy akceptacji oceny merytorycznej - "Czy potwierdzasz poprawność kwoty przyznanego dofinansowania? Zatwierdzenie oceny merytorycznej nie jest możliwe do wycofania.".
6. Wprowadzenie informacji o danych osobowych przetwarzanych w systemie SOW na ekranie rejestracji nowego użytkownika.
7. Realizacja obowiązku informacyjnego o zbieraniu plików cookies.
8. Zmiana algorytmu wyszukiwania Wnioskodawcy przez Realizatora (PESEL + dowolna wartość: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail).
9. Zmiana nazwy przycisków „pobierz paczkę przelewów” i „pobierz druki przekazów” na „utwórz paczkę przelewów” i „utwórz druki przekazów”.
10. Zmiana sposobu inicjowania okna generowania paczki płatności – wspólne okno do zdefiniowania listy wypłat (paczki płatności) oraz plików płatności.
11. Dodanie nowej zakładki "Płatności" na widoku z oceną wniosku.
12. Raport dla zadania "Pomoc poszkodowanym - Moduł III". Nazwa raportu: Informacja o realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
13. Zmiana sposobu generowania automatycznych haseł jednorazowych poprzez wykluczenie z nich tzw. znaków podobnych takich jak: kropka ".", przecinek "," zero "0", wielka litera "O", jeden "1", mała litera el "l", wielkie "I" i małe "i" oraz pionowa kreska "|".
14. Zmiana nazw pozycji menu dla umów (z „Do weryfikacji” na „Do podpisania” oraz z „Do podpisania” na „W podpisie wnioskodawcy”) oraz nazw statusów adekwatnie do nowego nazewnictwa (UMOWA DO WERYFIKACJI – zmiana na: UMOWA DO PODPISANIA oraz UMOWA DO PODPISANIA – zmiana na: UMOWA W PODPISIE).
15. Multiwybór na liście wniosków i umów - wprowadzenie dodatkowych komunikatów prezentujących listę wniosków/pism/umów/rozliczeń przed potwierdzeniem czynności masowego przydzielania wniosków oraz zatwierdzania dokumentów w ramach multiwyboru.
16. Dodanie walidacji w schemacie numeracji dla naborów. System bada, czy w schemacie numeracji znajduje się zmienna [LICZNIK].
17. Menu Wiadomości > Masowe wiadomości > Nowa wiadomość – wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania adresatów wiadomości (status wniosku, filtry dla naborów wszystkie/tylko aktywne/tylko nieaktywne, data złożenia wniosku od, data złożenia wniosku do).
18. Wprowadzenie dodatkowej informacji podczas multipodpisu dot. Profilu Zaufanego. Po wybraniu przycisku „Zatwierdź i wyślij do podpisu”, wraz z listą podpisywanych umów, system zaprezentuje informację: „W tym miejscu Realizator ma możliwość podpisania umów wyłącznie z wykorzystaniem Podpisu Elektronicznego. Jeżeli chcesz podpisać umowę za pomocą Profilu Zaufanego, to wybierz przycisk Anuluj, a następnie wejdź w edycję szczegółów pojedynczej umowy.”.
19. Poprawa działania filtrów nad tabelą oraz przycisku czyszczącego filtry.

Numer wersji: 01.11.013
Data wgrania: 17.07.2020

Wykaz zmian:
1. Zaktualizowano okruszki we wniosku "Pomoc Poszkodowanym - Moduł III".
2. Poprawiono wyświetlanie danych podpisującego/składającego wniosek oraz etykiety tych pól (zależnie od tego czy wniosek został złożony i podpisany przez wnioskodawcę czy został złożony przez realizatora).
3. Podczas tworzenia nowego konta dla wnioskodawcy w module realizatora, pole PESEL jest wymagane.

Numer wersji: 01.11.012
Data wgrania: 14.07.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawiono walidację w polach z numerem PESEL. Dodatkowo data urodzenia jest automatycznie uzupełniana, każdorazowo po edycji pola z numerem PESEL.
2. Niedozwolone znaki z pól 6 i 9 dla formatów płatności MTMS oraz Elixir są usuwane automatycznie.
3. Wnioski z obszaru C1 oraz C5 są już poprawnie ujęte w raporcie nr 20.
4. Numery kont bankowych są już uzupełniane automatycznie, podczas tworzenia nowych umów dla wniosków z modułu I.
5. Wnioski z obszaru C5 są już poprawnie ujęte w raporcie nr 19.

Numer wersji: 01.11.011
Data wgrania: 7.07.2020

Wykaz zmian:
1. Kryterium dotyczące złożenia wniosku w dniu 30 czerwca zlicza się prawidłowo - do pierwszego półrocza,
2. W raporcie nr. 21 zostały dodane dane osoby sporządzającej raport,
3. Podczas wysyłania wiadomości zawierającej znak "<" lub ">", treść wiadomości nie jest już ucinana.

Numer wersji: 01.11.010
Data wgrania: 30.06.2020

Wykaz zmian:
1. Podczas zatwierdzania pisma do niezatwierdzonego wniosku z modułu III (Pomoc poszkodowanym), system automatycznie generował rozliczenie wraz z płatnością. Rozliczenie jest generowane tylko w momencie, gdy zatwierdzane jest pismo w zatwierdzonym wniosku. 

Numer wersji: 01.11.009
Data wgrania: 26.06.2020

Wykaz zmian:
1. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada biały znak (spację) na początku lub końcu imienia lub nazwiska, zostanie wyszukany na liście Wnioskodawców bez wprowadzonego tego białego znaku.
2. Ręcznie podpisane umowy zostały dodane do raportu nr. 19.
3. Po wejściu w edycję płatności, w zakładce "płatność w transzach" nie pojawia się już komunikat "brak zasobu".

Numer wersji: 01.11.008
Data wgrania: 23.06.2020

Wykaz zmian:
1. Wprowadzenie walidacji wymagalności uzupełnienia pól "Imię" oraz "Nazwisko" podczas tworzenia nowego konta dla Wnioskodawcy w module Realizatora,
2. Usunięcie błędów („Nieoczekiwany błąd”, „Brak wyników”) podczas filtrowania wniosków na karcie "Wnioski złożone przez Wnioskodawców" w module Realizatora,
3. Usunięcie komunikatu błędu ("Nie znaleziono zasobu") podczas weryfikacji wnioskodawcy (zakładka Dane historyczne) wykonywanej podczas oceny formalnej wniosku. Po naprawie błędu możliwa jest weryfikacja Wnioskodawcy przez Realizatora Podstawowego już na etapie oceny formalnej,
4. Poprawa generowania pliku płatności w formacie MTMS (City Bank) - dodano odpowiedniej ilości przejścia do nowej linii (pole 6 – 3x35 znaków, pole 9 – 4x35 znaków) oraz poprawiono wyświetlanie informacji w sekcji z „dane beneficjenta”.

Numer wersji: 01.11.007
Data wgrania: 19.06.2020

Wykaz zmian:
1. Korekta kodowania znaków w pobranej paczce przelewów w formacie ELIXIR,
2. Korekta danych w szablonach paczek płatności - zmienna "{WniImie}" oraz "{WniNazwisko}" wskazywały na dane osoby, która utworzyła wniosek, a nie na dane wprowadzone we wniosku w sekcji "Dane wnioskodawcy",
3. Korekta sortowania danych w kolumnie w niektórych systemowych tabelkach,
4. Korekta zaokrąglania kwoty w rozliczeniu, pozwalająca walidatorom na złożenie rozliczenia za ostatni grosz.

Numer wersji: 01.11.006
Data wgrania: 18.06.2020

Wykaz zmian:
1. Korekta funkcjonalności zatwierdzania pisma multiwyborem,
2. W niektórych przypadkach zatwierdzenie pisma dla wniosków z Modułu III "Pomoc poszkodowanym" będących na etapie "Do akceptacji", generowało rozliczenie wraz z płatnością. Wszystkie takie rozliczenia zostały usunięte. Rozliczenia zostaną wygenerowane ponownie, po zatwierdzeniu wniosku oraz kolejnego pisma (czyli w prawidłowy sposób),
3. Korekta funkcjonalności zatwierdzania wniosków multiwyborem,
4. Korekta listy w rozliczeniu AS C2.

Numer wersji: 01.11.005
Data wgrania: 11.06.2020

Wykaz zmian:
1. Multiwybór na liście wniosków i umów,
2. Unikalność pola "IdSam" oraz "NrSamKs",
3. Zmiana ustawienia domyślnego filtra w zakładce wiadomości,
4. "Pomoc poszkodowanym" - podmiana linku w kreatorze,
5. W przypadku oceny merytorycznej wniosków z Modułu I Obszar C Zadanie 5 po naciśnięciu pozycji TAK w przyznaniu dofinansowania do przedmiotu pomocy i zapisaniu, system nie odznaczał zapisanej zmiany - poprawa.

Numer wersji: 01.11.004
Data wgrania: 04.06.2020

Wykaz zmian:
1. Podczas generowania przekazów pocztowych, zawierających płatność z wniosku posiadającym cofnięty status sprawy, dochodziło do odświeżenia strony, które anulowało proces generowania przekazów - poprawa,
2. W momencie zatwierdzenia pisma dla wniosku z Modułu III, który posiadał już rozliczenie, rozliczenie było generowane ponownie - poprawa.

Numer wersji: 01.11.003
Data wgrania: 03.06.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawa zliczania liczby punktów w widoku listy rankingowej,
2. Poprawa komunikatu realizatora przy podpisywaniu umowy. Dodatkowo został wprowadzony odpowiedni komunikat, informujący o próbie podpisania dokumentu za pomocą PZ bez uzupełnionego numeru pesel,
3. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wprowadzenie limitu na moduł II na poziomie powiatu.

Numer wersji: 01.11.002
Data wgrania: 27.05.2020

Wykaz zmian:
1. Nazwa uczelni "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile" została zmieniona na "Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile",
2. Zmiana treści w karcie oceny MOD II - "Zwiększenie, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wnioski o dofinansowanie do edukacji w Systemie SOW. Wsparcie jednorazowe, tylko dla Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.",
3. Niewykorzystywane zmienne dotyczące dowodu osobistego zostały skasowanie z szablonów,
4. Została zdjęta walidacja z pól "Promocja JST" oraz "Ewaluacja JST" w limitach PP,
5. Naprawiony został filtr zaawansowany w liście ogólnej wniosków Realizatora,
6. Dane Wnioskodawcy wyświetlają się poprawnie w informacji o podpisie elektronicznym, po podpisaniu umowy,
7. Pole "Drugie imię" uzupełnia się prawidłowo w zakładce Dane Wnioskodawcy w Umowie,
8. Błąd z podwójnym menu na widoku rozliczenia został poprawiony.

Numer wersji: 01.11.001
Data wgrania: 25.05.2020

Wykaz zmian:
1. Rozszerzenie menu "poziomego" o nowe zakładki - Wiadomości (wychodzące i przychodzące wiadomości systemowe - wiadomości widoczne od nowej wersji) oraz Rozliczenia,
2. Przechowywanie na listach zdefiniowanych filtrów wyszukiwania,
3. Sortowanie wniosków po dacie złożenia we wszystkich widokach,
4. Płatności - część I - dodanie funkcjonalności generowania list wypłat (paczek płatności) w oknie Rozliczenia/Rejestr płatności i dodanie nowej listy pn. Listy wypłat (paczki płatności),
5. Pogrubienie i powiększenie jednorazowego hasła w powiadomieniach e-mail,
6. Zmiana widoku tabeli w sekcji "Limity" - dodanie kolumn: limit wykorzystany, wartość zwrotów, limit dostępny,
7. Kreator - zmiana adresów (linki przekierowań) do opisów usług na portalu GOV.PL,
8. Zmiana etykiety w kreatorze w kafelkach "Dane kontaktowe jednostki" oraz "Złóż wniosek" dla usługi Pomoc poszkodowanym,
9. Dystrybucja szablonów umów (dla Aktywny Samorząd Moduł II).

Numer wersji: 01.10.007
Data wgrania: 18.05.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawiono komunikaty we wniosku w obszarze C zadanie 5.
2. Treść wysyłanych wiadomości SMS nie wyświetlał się w wiadomościach wysłanych do klienta, zostawało puste pole z nr telefonu pod spodem - poprawa.
3. Naprawiono błąd, który występował podczas renderowania tabelki w liście rankingowej.
4. Poprawiono opisy w okienku z informacją o podpisie.
5. Podczas tworzenia konta dla wnioskodawcy w module realizatora, system weryfikuje pesel również w bazie realizatorów - poprawa.
6. Wprowadzono optymalizację przy pobieraniu danych do tabelek w zakładce "Historia wniosku", dodatkowo dane do tabelek ładują się po włączeniu tej zakładki.

Numer wersji: 01.10.006
Data wgrania: 08.05.2020

Wykaz zmian:
1. W raporcie 19 i 31 w kolumnie 18 wyświetlane było "Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż.)" w przypadku osób pełnoletnich - poprawa.
2. „Load balancer” do połączeń z bazą danych.
3. Objęcie bazodanową transakcją inkrementację licznika schematu numeracji.
4. Wprowadzono poprawkę do błędu, który powodował powielanie procesów spraw podczas wysyłania wniosku do instytucji.

Numer wersji: 01.10.005
Data wgrania: 30.04.2020

Wykaz zmian:
1. W raportach nr.: 18, 19, 30, 31 nie były brane pod uwagę wnioski o statusie "wycofany", "do poprawy" oraz "zapisany roboczo" który wcześniej został skierowany do poprawy - poprawa.
2. W raportach nr.: 18, 19, 30, 31 wnioski złożone w ramach obszaru B4 odczytywane były jako złożone na B1 - poprawa.
3. W raportach nr.: 18, 19, 20, 30, 31, 32 nie były zliczane wnioski złożone w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego - poprawa.
4. W raportach nr.: 19, 31 adres wnioskodawcy był niepełny. Dodano kod pocztowy oraz pocztę.
5. W raportach nr.: 19, 31 zmieniono sposób prezentowania informacji o dochodzie, gdy wnioskodawca rezygnuje z podania dochodu.
6. W raportach nr.: 18, 19, 20, 30, 31, 32 została uzupełniona siatka (obramowanie/krawędzie tabel).
7. W raportach nr.: 19, 30, 31, 32 zostało usunięte formatowanie "kropki".
8. W raportach nr.: 19, 31 nie były zliczane wnioski z obszaru A4 - poprawa.
9. W raportach nr.: 18, 30 nie były zliczane wnioski z obszaru C5 - poprawa.
10. Zmienna "AsM2DofinansowaniePrzyznaneX" w umowie podstawia się za wartość z pola "Wnioskodawca stara się o dofinansowanie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego" lub z "Wnioskodawca stara się o dofinansowanie opłaty za naukę (czesne)" w zależności od tego, o co wnioskuje Beneficjent.

Numer wersji: 01.10.004
Data wgrania: 29.04.2020

Wykaz zmian:
1. Podczas generacji pliku płatności Multicash ostatnie pole przelewu zostało ujęte w cudzysłów, dodatkowo zostały zlikwidowane nawiasy, które dołączały się do nazwy zleceniodawcy.
2. Likwidacja błędnego działania: Gdy podczas wysyłania dokumentu do instytucji wystąpił błąd, zwiększany licznik o 1 w schemacie numeracji nie był cofany do pierwotnego stanu. W wyniku tego kolejny wniosek otrzymywał numer o 2 większy od poprzedniego.
3. Do listy szkół wyższych została dodana pozycja "Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Filia w Sochaczewie".

Numer wersji: 01.10.003
Data wgrania: 23.04.2020

Wykaz zmian:
1. Na liście wygenerowanych raportów zostały dodane kolumny zawierające daty od i do za jakie wygenerowany został raport.
2. Wniosek "Pomoc poszkodowanym - Moduł III" - automatyczne uzupełnianie informacji o pełnoletności podopiecznego na podstawie peselu. Informacja o pełnoletności została zablokowana do edycji dla wnioskodawcy.
3. Dynamiczne wyszukiwanie powiatu w komórce "realizator" w formularzu dodawania/edycji limitów. Możliwość znalezienia wyrażenia po wpisaniu kilku liter, zamiast wyszukiwania z przewijanej listy.
4. Zalecenie WCAG - zostały dodane znaczniki "label" oraz atrybuty "for" we wszystkich brakujących miejscach w całym systemie.
5. Wdrożono poprawkę do testera zmiennych w szablonach dokumentów. Pomimo błędnego formatowania na zmiennej, tester wskazywał, że zmienna jest poprawna.
6. Usunięto wyświetlanie zmiennych w umowie dla modułu 2, dotyczących przedmiotów kształcenia które nie występują we wniosku.
7. Umożliwienie wprowadzenia kwoty 0 zł w polu "Deklarowany udział własny w zakupie" we wniosku AS: A2, A4, B1, B2, B5, C1, C3, C4, C5, D.
8. Odblokowanie możliwości sprawdzenia podpisu elektronicznego na stronie startowej modułu realizatora.
9. Usunięcie walidacji z pola, które sumuje wnioskowaną kwotę dofinansowania we wnioskach AS: A1, A2, A4, B1, B2, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D.

Numer wersji: 01.10.002
Data wgrania: 16.04.2020

Wykaz zmian:
1. Naprawa błędu występującego podczas zapisywania wygenerowanej umowy,
2. Umożliwienie wprowadzenia kwoty 0 zł w polu "Deklarowany udział własny w zakupie" we wniosku AS C2,
3. Naprawa danych adresowych w raporcie nr. 19, kolumna nr. 11,
4. Naprawa błędu ze zgłoszenia: Aby wyświetlić pełen okres sprawozdawczy dotyczący I kwartału należy podać daty od - do. Wpisując skrajną datę (zakończenie kwartału) 31.03.2020 r., do formularza nie zaciągały się wnioski, które w dniu 31 marca zostały złożone,
5. Zmiana schematów numeracji dla naborów AS B1 B3 B4, w każdym takim schemacie numeracji, gdzie znajduje się zmienna [RW], ta zmienna została podmieniona na stały ciąg znaków "B1/B3/B4". Zmiana dotyczy tylko aktywnych naborów, które nie mają aktualnie złożonych wniosków.".

Numer wersji: 01.10.001
Data wgrania: 10.04.2020

Wykaz zmian:
1. Dodanie na stronie głównej w module Realizatora, w tabeli "Rejestr wniosków", kolumny "Prowadzący sprawę" z danymi (imię i nazwisko) osoby obsługującej sprawę,
2. Data podpisania umowy - umożliwienie edycji daty ręcznego podpisania umowy oraz dodanie pól z informacjami (data podpisania i użytkownik) o podpisach złożonych elektronicznie przez Realizatora i Wnioskodawcę,
3. Kreator - modyfikacja ustawień kafelków - dodanie opcji umożliwiającej bezpośrednie przekierowanie wraz z określeniem miejsca otwarcia linku z pominięciem wpisywania opisowej treści do wyświetlenia. Przebudowanie kreatora, zamiast szczegółowych kafli z opisami form wsparcie zastąpienie ich jednym przekierowaniem do informacji na portalu,
4. Wniosek B1 B3 B4 - dodanie walidacji >=0 dla pola "Deklarowany udział własny w zakupie",
5. Wyszukiwanie po nr PESEL - Dodanie na liście „Użytkownicy - Wnioskodawcy” w module PFRON nowego filtra „Filtruj po PESEL”. Na liście „Użytkownicy - Wnioskodawcy” w module PFRON, będzie można wyszukać tylko po 1 filtrze „PESEL”, a w module Realizatorów tak jak dotychczas filtr „PESEL” musi być jedną z 3 danych obok obowiązkowego imienia i nazwiska.",
6. Multicash - dodatkowy format paczka zwykłych (+Z) przelewów pocztowych. Format płatności: Przekaz Pocztowy (*.txt),
7. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - dodanie nowego wniosku wraz z flow i limitami
8. Deaktywacja zmiennej {DataPodpisania}. Jeżeli była wykorzystana w szablonie, to w jej miejsce będzie wyświetlany tekst {DataPodpisania}. Do nowych zmiennych dopisano informację, że dotyczą pisma np. {DataPodpisaniaUmowyE-Realizator} Data złożenia podpisu elektronicznego na umowie przez Realizatora (do użycia na szablonie: Pismo do wniosku).

Numer wersji: 01.09.009
Data wgrania: 07.04.2020

Wykaz zmian:
1. Suma wszystkich transz w umowach nie zliczała się prawidłowo, co uniemożliwiało dodanie ostatniej transzy z kocówkami groszowymi. Obliczenia arytmetyczne zostały objęte metodą zaokrąglającą liczby,
2. Do raportów nr. 18 i 19 zostały dodane wnioski ze statusem "Do poprawy",
3. Wnioski do raportu nr. 20 były pobierane na podstawie daty zmiany statusu sprawy na "Dofinansowanie wypłacone". Po zmianie, dane do raportu są pobierane na podstawie daty wysłania wniosku do instytucji,
4. Do raportu nr. 19 zostały dodane wnioski z obszaru C, moduł I. Dodatkowo poprawiono liczbę porządkową oraz sortowanie wg kolejności: województwo, powiat, moduł, obszar, zadanie, data złożenia wniosku, numer wniosku.

Numer wersji: 01.09.008
Data wgrania: 03.04.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawiono zliczenie ilości punktów w wygenerowanej liście rankingowej,
2. Dodano możliwość ponownego wysłania poprawionego wniosku do realizatora, gdy nabór jest już nieaktywny,
3. W wygenerowanym raporcie nr. 18 nie zaciągały się informacje o złożonych wnioskach C5. Złożone wnioski z modułu C5 zostały dodane do raportów.

Numer wersji: 01.09.007
Data wgrania: 31.03.2020

Wykaz zmian:
1. Przy rozliczeniach MII system błędnie interpretował końcówki groszowe. Liczby w operacjach arytmetycznych zostały objęte poprawnymi metodami zaokrąglania liczb.

Numer wersji: 01.09.006
Data wgrania: 30.03.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawka do poprawnego zaciągania danych podopiecznego oraz poszczególnych kierunków nauki podczas tworzenia nowej umowy,
2. Odblokowanie pól "Koszty jazd doszkalających" oraz "Koszty zakwaterowania i wyżywienia..." gdy pole "Koszty uzyskania prawa jazy" zostało zaznaczone. Poprawka dotyczy wniosków "Aktywny Samorząd Moduł I A2, A3 - prawo jazdy".

Numer wersji: 01.09.005
Data wgrania: 27.03.2020

Wykaz zmian:
1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - umożliwianie zapisania przychodu w wysokości "0",
2. Braki w numeracji wniosków - Funkcjonalność blokującą wysyłanie już wysłanych wniosków. Jeżeli wniosek będzie wysłany, a użytkownik w jakiś sposób będzie próbował wysłać go ponownie, procedura wysyłania wniosku zostanie pominięta, a użytkownik zostanie przekierowany na listę złożonych wniosków,
3. Poprawka w sposobie nadawania numerów wnioskom poprawiająca podwójną numerację wniosków.

Numer wersji: 01.09.004
Data wgrania: 24.03.2020

Wykaz zmian:
1. Zmiana wartości w polach raportu,
2. Wyszarzenie pól we wniosku - AS, MII w przypadku przeprowadzenia przewodu doktorskiego (dot. osób, nie będących uczestnikami studiów doktoranckich),
3. Korekta w piśmie do wniosku dla przedmiotów ortopedycznych,
4. Poprawa błędu występującego podczas podglądu wniosku "przedmioty ortopedyczne",
5. Wniosek "turnusy rehabilitacyjne" - poprawa błędu dotyczącego pól z zakresu wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
6. Usunięcie błędu przy przejściu z oceny formalnej do oceny merytorycznej za pomocą akcji "zapisz i przejdź do oceny merytorycznej",
7. Dodanie brakujących typów formularzy podczas pobierania danych do raportów.

Numer wersji: 01.09.003
Data wgrania: 17.03.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawa błędu w paczce płatności elixir,
2. AS Moduł II - Edukacja. Umożliwienie wpisania wysokości wkładu własnego dla doktoratu większego lub równego "0".

Numer wersji: 01.09.002
Data wgrania: 16.03.2020

Wykaz zmian:
1. Modyfikacja rozliczenia wniosku - Moduł II,
2. Nabory na rozliczenia za 2019 rok,
3. Rozliczenie z powiatem - korekta,
4. Dodanie pola we wniosku elektronicznym - AS Moduł II.

Numer wersji: 01.09.001
Data wgrania: 14.03.2020

Wykaz zmian:
1. Zapisanie transzy powoduje przeniesienie na wniosek o dofinansowanie,
2. Nie generuje się plik płatności do wniosku na przedmioty ortopedyczne,
3. Zmiana informacji we wniosku w Module II,
4. Rozbudowanie funkcjonalności w obsłudze naboru na dofinansowanie o elementy naboru na rozliczenie,
5. Lista rankingowa,
6. Generowanie pisma - data wydruku,
7. Wprowadzanie szablonów dokumentów - dodanie pola z wyborem statusu naboru „aktywny t/n”,
8. Wprowadzanie szablonów dokumentów - usunięcie z listy naborów na rozliczenie,
9. Przedmioty ortopedyczne - wątek główny,
10. Integracja Systemu Obsługi Wniosków z Zakładem Usług Społecznych w zakresie usług U6 i U7.

Numer wersji: 01.08.006
Data wgrania: 11.03.2020

Wykaz zmian:
1. Aktywny Samorząd - przy naciskaniu przycisku dalej w zakładce średni dochód system cofa do informacje dodatkowe,
2. Błędna data złożenia rozliczenia,
3. Poprawa schematów numeracji w naborach utworzonych 15.02.2020, nadanie numerów złożonym wnioskom.

Numer wersji 1.08.005
Data wgrania: 9.03.2020

Wykaz zmian:
1. FIX: Dane z wniosku AS C1 są błędnie zaciągane do wersji pdf.

Numer wersji 1.08.004
Data wgrania: 5.03.2020

Wykaz zmian:
1. FIX: Błąd we wniosku na obszar D,
2. FIX: Nie zapisuje się średni dochód AS A1,
3. Aktualizacja szablonu ODT w naborach na przedmioty ortopedyczne.

Numer wersji 1.08.003
Data wgrania: 4.03.2020

Wykaz zmian:
1. FIX: Zdjęcie walidacji na średni dochód we wnioskach AS,
2. FIX: Poprawa reguł walidacji dla AS M2 V2,
3. Założenie "starych" naborów na rozliczenie,
4. Cofnięcie statusu sprawy.

Numer wersji 1.08.002
Data wgrania: 2.03.2020

Wykaz zmian:
1. Brak możliwości zatwierdzenia wniosku o rozliczenie,
2. Problemy z wnioskiem MI obszar D,
3. Błędne rejestry płatności,
4. Problem z walidacją danych wnioskodawcy w ASM2V2,
5. Błąd we wniosku na edukację.

Numer wersji 1.08.001
Data wgrania: 28.02.2020

Wykaz zmian:
1. Dogrywka wniosków Aktywny samorząd,
2. Przeniesienie historii wnioskodawcy z oceny formalnej i merytorycznej do dedykowanej zakładki „dane historyczne” w tej ocenie,
3. Dane podopiecznego w ocenie formalnej i merytorycznej AS,
4. Kursor ustawiony na „ocenie merytorycznej” a nie na „propozycji oceny merytorycznej”,
5. Weryfikacja danych z systemem SODiR,
6. Zgłoszenie : „Nie można zapisać przedmiotu wniosku tylko z dodatkiem”,
7. Multicash (rozbudowa z wersji 1.06.008, STL-59),
8. Zdjęcie walidacji z daty turnusu,
9. Zgłoszenie: „Nie zaciągają się dane "niezdolny do samodzielnej egzystencji" w naborze Turnus Rehabilitacyjny”,
10. Poprawki w szablonie wniosku na przedmioty ortopedyczne (dodanie brakujących zmiennych),
11. Numeracja wniosków – automatyczne zaciąganie nazwy Jednostki.

Numer wersji: 01.07.002
Data wgrania: 18.02.2020

Wykaz zmian:
1. Skrypt uruchamiający nabory w dodatkowych jednostkach (zgodnie z przekazanym wykazem),
2. Skrypt wydłużający nabory na rozliczenie o kolejne 6 miesięcy,
3. Zablokowanie edycji wniosków (przycisk "Zarządzaj polami formularza") dla roli "Administrator realizatora,
4. Aktywowanie naboru na rozliczenie dla PCPR Myszków,
5. Zaciąganie danych pełnomocnika do PDF,
6. Usunięcie wniosku.

Numer wersji: 01.07.001
Data wgrania: 15.02.2020

Wykaz zmian:
1. Modyfikacja w zakresie Aktywny samorząd
a) dodatkowo w modyfikacji uwzględniono zmianę dotyczącą Karty Oceny: Po zmianie statusu naboru na "Aktywny" edycja w zakładce "Karta oceny" zostanie zablokowana z dniem rozpoczęcia obowiązywania naboru. Dotyczy wszystkich wniosków AS Moduł I.
b) dodatkowo w modyfikacji uwzględniono zmianę dotyczącą Listy Rankingowej: usunięcie listy ze strony głównej i przeniesienie do dedykowanego menu
2. Modyfikacja mechanizmów związanych z PESEL
3. Centralizacja naborów w zakresie:
a) Implementacja wzorów i szablonów wniosku do systemu bez konieczności dołączania każdorazowo do naboru.
b) Automatyczne tworzenie rozliczeń do naborów
4. Automatyczne utworzenie naborów AS (skrypt)
5. Dodanie w sekcji "dane wniosku" w ocenie formalnej i merytorycznej informacji "kto podpisał wniosek"
6. Usunięcie podpisu dokumentu z bazy danych
7. Zablokowanie możliwości usunięcia transzy, kiedy sprawa jest zakończona

Numer wersji: 01.06.016
Data wgrania: 11.02.2020

Wykaz zmian:
1. Poprawka importu aditum (STL-196)
2. Korekta błędu:brak zasobu podczas próby edycji formy kształcenia w ocenie merytorycznej, wniosek asm2v2 (STL-178)

Numer wersji: 01.06.015
Data wgrania: 4.02.2020

Wykaz zmian:
1. Niepełnosprawności w turnusach rehabilitacyjnych - możliwość zaznaczenia wielu opcji (STL-170)
2. Usunięcie błędu w wyświetlaniu wniosku wycofanego (STL-176)

Numer wersji: 01.06.014
Data wgrania: 29.01.2020

Wykaz zmian:
1. Rozwiązanie problemu z sumowaniem wartości z przecinkami (STL-158)
2. Zdjęcie walidacji na kwotę 0 z kryterium dochodowego (STL-157)
3. Problem dla czytnika ekranowego - strona logowania (STL-149)
4. Zmiana treści komunikatu wysyłanego e-mailem do Wnioskodawcy po podpisaniu umowy przez Realizatora (STL-150)
5. Zmiana komunikatu wysyłanego do Wnioskodawcy po akceptacji wniosku przez Realizatora (STL-152)

Numer wersji: 01.06.013
Data wgrania: 28.01.2020

Wykaz zmian:
1. System dopuszcza zapisanie 2 kart oceny w tym samym zakresie dat (STL-155) - poprawa

Numer wersji: 01.06.012
Data wgrania: 22.01.2020

Wykaz zmian:
1. Błędne wprowadzanie danych do druku pdf w przedmiotach ortopedycznych (STL-145) - poprawa
2. Błędne mapowanie zmiennych w umowach (STL-124) - poprawa
3. Błąd przy sprawdzeniu danych podpisu przez wnioskodawcę (STL-137) - poprawa
4. Błąd we wniosku na Przedmioty Ortopedyczne (STL-123) - poprawa

Numer wersji: 01.06.011
Data wgrania: 16.01.2020

Wykaz zmian:
1. Mikrousługi dla Ministerstwa Cyfryzacji
2. Aktualizacja szablonów wniosków w naborach turnusów rehabilitacyjnych (STL-94)
3. Możliwość dodawania wielu przedmiotów w wniosku "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"
4. Zmiana adresu e-mail do kontaktu (STL-103)

Numer wersji: 01.06.010
Data wgrania: 03.01.2020

Wykaz zmian:
1. Zablokowanie pola z numerem PESEL do edycji dla Wnioskodawcy

Numer wersji: 01.06.009
Data wgrania: 30.12.2019

Wykaz zmian:
1. Modyfikacja usprawniająca uruchomienie naboru Turnusy Rehabilitacyjne.
2. Modyfikacja usprawniająca uruchomienie naboru Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
3. Modyfikacja dodająca funkcjonalności polegające na konieczności dwukrotnego podania adresu e-mail przy tworzeniu konta w systemie SOW.
4. Modyfikacja dodająca podgląd dla dokumentów, które są autoryzowane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym informacji: Numer wniosku, data utworzenia wniosku, użytkownik podpisujący, rodzaj podpisu, data i godzina podpisu.
5. Modyfikacja dodająca podgląd informacji, kto generuje dokument.
6. Modyfikacja dodająca informacje o oceniającym umieszczone na wydruku karty ocen.

Numer wersji: 01.06.008
Data wgrania: 23.12.2019

Wykaz zmian:
1. Modyfikacja usuwająca błąd przy imporcie dużych plików w Aditum (zgłoszenie NSOI-11).
2. Modyfikacja usuwająca błąd polegający na braku możliwości usunięcia poprzedniej wersji regulaminu z „pliki pomocy” (zgłoszenie NSOI-21).
3. Dodanie możliwości zmiany koloru górnej belki w zależności od roli użytkownika.
4. Modyfikacja usuwająca możliwość tworzenia kolejnych użytkowników z rolą administratora administratorom lokalnym JST (zgłoszenie NSOI-15).
5. Modyfikacja dodająca możliwość edycji wartości nazwy przycisków, gdzie nie było to możliwe (zgłoszenie NSOI-19).
6. Zmiany w eksporcie plików płatności (Dodanie formatu eksportu “ELIXIR” (Multicash)).
7. Modyfikacja usuwająca możliwość cofnięcia Administratorowi Lokalnemu statusu umowy podpisanej podpisem elektronicznym i profilem zaufanym przez obie strony (zgłoszenie NSOI-25).
8. Modyfikacja usuwająca problem z nieprawidłowym pobieraniem przez System SOW kwot dofinansowania do Umowy (zgłoszenie NSOI-11).

Numer wersji: 01.06.007
Data wgrania: 19.12.2019

Wykaz zmian:
1. Modyfikacja w module PFRON i Realizator w umowach. Zmiana mapowania dla zmiennych {DofKwota} oraz {DofKwotaS} (zgłoszenie SOI-622).
2. Modyfikacja w module Realizatora we wnioskach. Odblokowanie sekcji "Uzupełnione załączniki" dla wniosków o statusie "Dofinansowanie wypłacone" (zgłoszenie SOI-633).
3. Modyfikacja w module PFRON w kreatorze wniosków. Dodanie funkcjonalności edycji kafelków informacyjnych (zgłoszenie SOI-630).
4. Modyfikacja w module Realizatora w pismach do wniosków. Umożliwienie utworzenia pism do wniosków o statusach: do poprawy, wycofane, odrzucone, zarchiwizowane (zgłoszenie SOI-633).
5. Aktualizacja certyfikatu SZAFIR do najnowszej wersji.

Numer wersji: 01.06.006
Data wgrania: 8.11.2019

Wykaz zmian:
1. SOI-625. Moduł Realizatora. Rozliczenia. Umożliwienie podglądu dla rozliczeń o statusie "Dofinansowanie wypłacone", dla których umowa została rozliczona lub rozwiązana.

Numer wersji: 01.06.005
Data wgrania: 18.10.2019

Wykaz zmian:
1. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 31/19.
2. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 32/20.
3. SOI-614. Moduł Realizatora. Wnioski. Poprawa błędu podczas dodawania nowego konta Wnioskodawcy.

Numer wersji: 01.06.004
Data wgrania:15.10.2019

Wykaz zmian:
1. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS B5. Dodanie trzeciego wariantu dla pola: "Wnioskodawca składa wniosek:".
2. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Poprawa wyświetlania liczb dziesiętnych.
3. Optymalizacja konwertowania wniosków do pliku PDF.
4. SOI-588. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Usunięcie kontekstu wnioskodawcy. Dla Realizatora Podstawowego usunięto linki w Okruszkach do Strona główna i Nowy wniosek oraz rejestru Wniosków roboczych. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
5. SOI-591. Moduł Realizatora. Obsługa wiadomości dla wniosków ze statusem "Wycofany".
6. SOI-607. Moduł Wnioskodawca. Wnioski w poprawie. Umożliwienie wysłania wniosków z poprawy dla naborów ze statusem "Aktywny".
7. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 30/18.

Numer wersji: 01.06.003
Data wgrania: 2.10.2019

Wykaz zmian:
1. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: Aktywny Samorząd. Sekcja: Korzystanie ze środków PFRON. Dodanie pomocy kontekstowej.
2. Moduły: PFRON, Realizator. Raporty. Obsługa wyświetlania wartości ujemnych.
3. Moduł Realizatora. Podgląd formularzy wniosków. Przycisk Anuluj pod Wnioskiem. Podczas podglądu przez Realizatora przekierowuje błędnie do modułu Realizatora, a nie Wnioskodawcy. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
4. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Dla Realizatora Rozszerzonego usunięto linki w Okruszkach do Strony głównej i rejestru Wniosków roboczych. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
5. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Na niektórych widokach przycisk „Anuluj” nie przekierowywał do wersji z podglądem, zaś błędnie do edycji co powodowało błąd. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
6. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Poprawa linków w dwóch przypadkach dla przycisku "Poprzednia".
7. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: AS MII, AS D. Podczas podglądu oceny wniosku, na liście przedmiotów wniosku podczas próby podglądu formy kształcenia lub dziecka pojawiał się komunikat błędu.
8. Moduł Realizatora. Dodano możliwość podglądu przedmiotu wniosku dla wniosku w trakcie oceny formalnej.
9. Moduł Wnioskodawca. Wiadomości. Usunięto błędy walidacji przy wysyłaniu nowej wiadomości.
10. Moduły: PFRON i Realizator. Edycja naboru - Karta oceny. Usunięto błąd podczas filtrowania tabeli po "Wartość".
11. Moduł Wnioskodawca. Wnioski. Uzupełnione załączniki. Ekran dodawania nowego załącznika – podczas próby przejścia do dowolnego punktu w menu pojawiał się komunikat błędu. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków.
12. Moduły: PFRON i Realizator. Utworzenie użytkownika Wnioskodawcy z menu Administracja-Użytkownicy Wnioskodawcy. Podczas tworzenia nowego konta nie było wysyłane hasło w wiadomości mailowej.
13. SOI-485. Moduły: PFRON i Realizator. Rejestry: nabory-obszar dofinansowania. Poprawa walidacji podczas edycji karty oceny.
14. Moduły: PFRON i Realizator. Rejestry - Szablony dokumentów. Dodanie komunikatu z informacją wymogu przygotowania szablonów dokumentów za pomocą programu LibreOffice.
15. SOI-492. Moduł Wnioskodawca. Uniemożliwienie złożenia wniosku po deaktywacji naboru i po terminie zakończenia naboru.
16. Moduły: PFRON i Realizator. Szablony dokumentów. Wdrożenie mechanizmu sprawdzającego czy wgrywany szablon dokumentu posiada metatagi LibreOffice.
17. Szablony dokumentów. Zmiana zwracanej wartości dla pól z wyborem. W przypadku zaznaczenia pola z wyborem na wydruku zwracany jest znak "X".
18. SOI-504. Kreator Wniosków. Poprawa dostępności dla przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.

Numer wersji: 01.06.002
Data wgrania: 16.09.2019

Wykaz zmian:
1. SOI-450. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Wniosek o rozliczenie. Usunięcie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia zakładki „Karta oceny”.
2. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Formularze wniosków spoza grupy Aktywny Samorząd. Usunięcie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia zakładki „Karta oceny”.
3. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Blokada edycji pól: Podgrupa i Grupa po zmianie statusu naboru na „Aktywny”.
4. Moduł Realizatora. Umowy. Dodanie brakujących zmiennych do pól: Znak sprawy, Powiat, Dodatkowa nazwa banku:, Dodatkowy numer rachunku bankowego:.
5. Moduł Realizatora. Poprawa wydruku karty oceny i podziału kryteriów PFRON i Realizatora w zakładce „Karta oceny”.
6. Umowy. Zmienne typu „Słownie”. Obsługa zamiany wartości 0 na tekst.
7. Umowy. Poprawa błędu z zerowaniem danych w zakładce „Dofinansowanie” po zmianie statusu umowy na „Podpisana”.
8. Moduł Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie (typ płatności – refundacja). Wnioski robocze. Aktualizacja kwoty pozostałej do rozliczenia o rozliczenia przekazane do Realizatora.
9. Moduł Realizatora. Pisma do wniosku. Poprawa treści komunikatu błędu podczas próby zapisu pisma bez wyboru szablonu dokumentu.
10. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: AS MII – edukacja i AS – Obszar D. Dodanie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia wszystkich pozycji przedmiotu dofinansowania.
11. Moduł Realizatora. Umowy. Poprawa automatycznego uzupełnienia pola „Drugie imię” o dane z wniosku.
12. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS MII – edukacja. Dodanie podsumowania na czesne i dodatek.

Numer wersji: 01.06.001
Data wgrania: 06.09.2019

Wykaz zmian:
1. Modyfikacja formularzy wniosków z grupy Aktywny Samorząd.
2. Moduły: PFRON, Realizator. Raporty. Aktualizacja raportów i dodanie sprawozdań (załączniki 1-3):
Załącznik nr 1 do umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON,
Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz danych sprawozdawczych,
Załącznik nr 3 do umowy - Środki finansowe przekazane przez PFRON.
3. Kreator Wniosków. Aktualizacja o dodatkowe zadania.

Numer wersji: 01.05.010
Data wgrania: 23.08.2019

Wykaz zmian:
1. SOI-428. Moduły: PFRON, Realizator. Aditum. Zmiana komunikatu błędu podczas próby wgrania pliku o nieprawidłowym kodowaniu. Nowa treść komunikatu błędu: "Nieprawidłowe kodowanie pliku – wymagany format: CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)".
2. SOI-431. Moduł Realizatora. Umowy: rozwiązane, rozliczone, zarchiwizowane. Poprawa błędu powodującego zerowanie kwoty umowy podczas wyboru przycisku akcji: Rozlicz, Rozwiąż, Archiwizuj. Dodatkowo przywrócone zostały pierwotne kwoty umowy.
3. SOI-431. Moduł Realizatora. Umowy - zablokowanie przycisku "Rozlicz" dla statusów sprawy wszystkich innych niż "Dofinansowanie wypłacone". Poprzez ukrycie przycisku "Rozlicz", aż do momentu uzyskania statusu sprawy "Dofinansowanie wypłacone".
4. SOI-432. Moduł Realizatora. Wnioski do poprawy. Formularz wniosku AS MII. Umożliwienie podglądu form kształcenia.
5. SOI-433. Moduł Realizatora. Rejestry. Nabory - obszar dofinansowania. Zmiana pola data zakończenia na obligatoryjne do uzupełnienia (pole z gwiazdką*).
6. SOI-434. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry. Realizatorzy. Jednostki na poziomie SJO. Obsługa błędu polegającego na usuwaniu wartości w polu "Jednostka nadrzędna" w chwili zapisu.
7. SOI-436. Zmiana czasu przechowywania logów serwera www do 2000 dni.
8. SOI-436. Uzupełnienie logów systemowych o informację dotyczącą wykonywanego adresu url i ID dokumentu.

Numer wersji: 01.05.009
Data wgrania: 11.07.2019 r.

Wykaz zmian:
1. Moduł Realizatora. Rejestry - nabory - obszar dofinansowania. Poprawa walidacji podczas tworzenia naboru typu "Wniosek o rozliczenie".
2. Moduł Realizatora. Umowy do podpisania. Przypadek Realizatora PCPR Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Więcborku. Usunięcie błędu z nieprawidłowym odwołaniem do wydruków w rejestrze umowy.
3. Moduł Realizatora. Rozliczenia. Usunięcie komunikatu błędu podczas podglądu rozliczeń, do których umowa została rozliczona lub rozwiązana.

Numer wersji: 01.05.008
Data wgrania: 19.06.2019 r.

Wykaz zmian:
1. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków - status zatwierdzony. Usunięcie zdublowanych rekordów wniosków. Obsługa błędu: tworzenie kopii wniosków podczas dodawania pism do wniosków.
2. SOI-407. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Nałożenie walidacji na Kwotę wnioskowaną. Suma z kolumny Kwota wnioskowana musi być większa niż 0.
3. SOI-407. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS MII. Etap oceny merytorycznej. Zmiana sposobu wyliczania „dodatków” w ramach tabeli w przedmiocie dofinansowania.
4. SOI-407. Moduł Realizatora. Etap oceny merytorycznej. Nałożenie walidacji na Kwotę dofinansowania. Kwota dofinansowania musi być większa niż 0.
5. SOI-418. Moduł Wnioskodawca. Umowy do podpisania. Obsługa błędu: brak zaczytywania się danych do szablonu dokumentu po autoryzacji umowy przez Wnioskodawcę.

Numer wersji: 01.05.007
Data wgrania: 22.05.2019 r.

Wykaz zmian:
1. SOI-410. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS M2. Uzupełnienie pól słownikowych: Rok nauki oraz semestr o wartości: 6 rok (11 i 12 semestr).

Numer wersji: 01.05.006
Data wgrania: 14.05.2019 r.

Wykaz zmian:
1. SOI-401. Moduł Realizatora. Poprawa wyświetlania wniosków o statusie sprawy JST: Do poprawy. Zawężenie wyświetlanych wniosków do rekordów w obrębie jednej Jednostki.
2. Moduł Realizatora. Wiadomości masowe. Zawężenie wyświetlania rejestru wiadomości do rekordów w obrębie jednej Jednostki.
3. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS D. Usunięcie błędu podczas filtrowania w tabeli sekcji: Przedmiot wniosku (pola z kwotami).
4. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS M2. Usunięcie błędu podczas podglądu procesu oceny przez Realizatora. Po przekazaniu do poprawy nie ładowała się tabela "Formy kształcenia".
5. Moduł Realizatora. Wiadomości SMS. Korekta walidacji długości wiadomości z 0-255 znaków na 2-160.
6. Moduł PFRON. Rejestry - Logi systemowe. Dodanie do logów: "URL wywołujący".
7. SOI-403. Moduł Realizatora. Ocena merytoryczna - formularz wniosku AS MII. Dodanie autozapisu w przypadku edycji form kształcenia.
8. SOI-405. Moduł Realizatora. Cofanie statusów wniosków. Umożliwienie cofnięcia statusu wniosku o statusie "Zatwierdzony".

Numer wersji: 01.05.005
Data wgrania: 30.04.2019 r.

Wykaz zmian:
1. SOI-398. Moduły: PFRON, Realizator, Wnioskodawca. Zdjęcie reguł walidacyjnych z pola: "Nazwa banku". Zmiana typu pola na pole tekstowe.
2. SOI-373. Moduł Realizatora. Wyświetlenie wniosków o statusach: "Wycofany", "W poprawie" w rejestrze wniosków na Stronie głównej.
3. Moduły: Realizator, Wnioskodawca. Rozliczenia. Umożliwienie pobrania załączników dodanych do realizacji zadania we wnioskach o rozliczenie. Dotyczy użytkowników Realizatora.
4. SOI-180. Formularz wniosku - Zadania województwa: Roboty budowlane - opis zadania - dodatkowe informacje. Dodanie w tabeli brakującej etykiety nagłówkowej: "Typ beneficjenta".
5. SOI-400. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry - Realizatorzy. Poprawa walidacji podczas dodawania i edycji Realizatora.

Numer wersji: 01.05.004
Data wgrania: 18.04.2019 r.

Wykaz zmian:

1. SOI-377. Moduły: PFRON, Realizator. Dodanie reguły walidacyjnej podczas edycji naboru. Brak możliwości zmiany wartości dla pól: "Widoczny od*:", "Data rozpoczęcia*:", "Data zakończenia:" na okresy pokrywające się z innym naborem (taki sam rodzaj zadania).
2. SOI-381. Mechanizm generowania plików PDF, dotyczy: wnioski, pisma, umowy, rozliczenia. Dodanie obsługi znaków specjalnych np. "`", "&".
3. SOI-381. Moduł Realizator. Blokada złożenia wniosku w imieniu Wnioskodawcy w przypadku występowania błędu podczas generowania wydruku PDF.
4. SOI-341. Moduł Realizator. Formularz wniosku AS MII (ocena merytoryczna, umowa). Dodanie pól wraz ze zmiennymi: Kwota przyznana (czesne), Kwota przyznana (dodatek).
5. SOI-342. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Zdjęcie reguły walidacyjnej dla pola: "Data otrzymania dofinansowania".
6. SOI-393. Moduły: Realizator i Wnioskodawca. Poprawa mechanizmu weryfikującego dane konta SOW z danymi konta na Profilu Zaufanym, dotyczy pól: Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL.

Numer wersji: 01.05.003
Data wgrania: 29.03.2019 r.

Wykaz zmian:
1. SOI-276, 278. Moduły: PFRON, Realizator. Administracja - użytkownicy. Uniemożliwienie dodania konta bez przypisania co najmniej jednej roli.
2. Formularze wniosków. Poprawa treści oświadczeń.
3. SOI-324, 328, 340. Profil Zaufany. Modyfikacja treści komunikatu w przypadku próby zalogowania się do SOW lub próby autoryzacji wniosku. Dodanie do treści komunikatu adresu e-mail, który pobierany jest z Profilu Zaufanego.
4. SOI-324, 328, 340. Profil Zaufany. Zmiana reguły walidacyjnej dla pola adres e-mail. Brak porównywania wielkości liter adresu e-mail dla kont w SOW oraz w Profilu Zaufanym.
5. SOI-332. Zmiana dopuszczalnych znaków dla pól nr budynku oraz nr lokalu. Dopuszczalne znaki to: cyfry, litery oraz znaki specjalne: "-", "/".
6. SOI-331. Środowisko produkcyjne. Sekcja weryfikacji z systemami zewnętrznymi - zamieszczenie komunikatu: "Opcja jest niedostępna".
7. Administracja - rejestry użytkowników. Poprawa sortowania i filtrowania kont.
8. SOI-327. Moduły: Realizator, Wnioskodawca. Wiadomości - dodanie nagłówka do wiadomości systemowej.

Numer wersji: 01.05.002
Data wgrania: 14.03.2019 r.

Wykaz zmian:
1. SOI-196. Zmiana treści komunikatu informującego o błędzie przy próbie wysłania wniosku.
2. SOI-296. Wnioskodawca. Prawidłowe zapamiętanie podpisanego wydruku wniosku podczas składania do instytucji w sytuacji, gdy wniosek był w poprawie.

Numer wersji: 01.05.001
Data wgrania: 28.02.2019 r.

Wykaz zmian:
1. Tworzenie naborów. Ukryto jednostkę PFRON podczas tworzenia nowego naboru.
2. Administracja użytkownikami. W modułach PFRON i Realizator usunięto z listy wyboru rolę Wnioskodawca.
3. SOI-178. Modyfikacja struktury treści na stronie - tabela z typami wniosków - WCAG 1.3.1
4. Realizator. Umowy do podpisania. Modyfikacja uprawnień dla Realizatora Rozszerzonego. Zmiana przycisku akcji z "Edytuj" na "Podgląd".
5. Systemy zewnętrzne. Integracja z PESEL
6. Wnioskodawca. Formularze wniosków: RS SKRT i RS TUR. Poprawa treści w sekcji oświadczenia.
7. Modyfikacja 53. Dodanie tabeli z przyznanymi kwotami na składowe wniosku dla AS MII
8. Modyfikacja 52. Dodanie pól do wniosku AS MII
9. Modyfikacja 49. Modyfikacja pola wniosku
10. Modyfikacja 48. Modyfikacja sposobu wyświetlania historii wnioskowania
11. Modyfikacja 47. Dodanie daty wpłynięcia wniosku przy jego rejestracji w systemie przez Realizatora rozszerzonego
12. Modyfikacja 46. Modyfikacja mechanizmu wyszukiwania Wnioskodawców
13. Modyfikacja 45. Modyfikacja sekcji załączników na wnioskach
14. Modyfikacja 44. Dodawanie załączników po złożeniu wniosku
15. Modyfikacja 20. Pisma do wniosków
16. Modyfikacja 19. Trzeba obsłużyć sytuację, gdy wniosek papierowy jest wprowadzany po zakończeniu naboru. (przeprocedowany lub nie)
17. Modyfikacja 9. Wniosek o rozliczenie
18. Modyfikacja 1. Modyfikacja wniosku
19. Modyfikacja 54. Płatności na różne rachunki bankowe
20. Realizator. Rozliczenia - do zatwierdzenia. Zmiana ekranu wyświetlającego się po zapisaniu bez zmiany statusu.
21. Realizator. Rozliczenia - karta "Dane podstawowe". Zmiana ekranu wyświetlającego się po zapisaniu danych.
22. Realizator. Rozliczenia - do zatwierdzenia. Zmiana treści komunikatu pojawiającego się przy próbie dodania płatności przekraczającej Kwotę rozliczenia. Zmiana na: "Suma płatności przekracza kwotę rozliczenia."
23. Realizator - Rozliczenia. Dodanie możliwości wyszukiwania po numerze PESEL i nr telefonu
24. Wnioskodawca. Formularz wniosku RS TUR. Poprawa tłumaczenia okruszków w sekcji Załączniki.
25. Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie. Dodanie informacji (w formie tabelarycznej i komunikatu) na formularzu rejestracji rozliczenia jaka kwota pozostała do Wnioskodawcy do rozliczenia.
26. Realizator. Realizator podstawowy - poprawa składania wniosków RZ DGR w imieniu wnioskodawcy w przypadku naborów zakończonych.
27. Realizator. Dodanie do wszystkich 3 tabel (historyczne wnioski Wnioskodawcy; historyczne wnioski podopiecznego; historyczne wnioski z konta użytkownika) kolumny (pola) z imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy z wniosku.

Numer wersji: 01.04.002
Data wgrania: 22.02.2019 r.

Wykaz zmian:
1. Kreator wniosków. Dodanie możliwości zarządzania grupami wniosków w edycji jednostki
2. Kreator wniosków. Dane kontaktowe jednostki. W przypadku otwartego naboru pojawiają się dane kontaktowe jednostki, w której został ogłoszony nabór.
3. Kreator wniosków. Kafel Dane kontaktowe jednostki. Obsługa przypadku, gdy Realizator na poziomie województwa nie realizuje danego zadania oraz nie ma otwartego naboru.
4. Kreator wniosków. Kafel dane kontaktowe jednostki. Dodanie możliwości wyświetlenia danych kontaktowych więcej niż jednej jednostki.
5. "Moduł PFRON. Rejestry - Realizatorzy.
Po wyborze Jednostki na poziomie JST jedyna opcja możliwa do wyboru (Jednostki nadrzędnej) to PFRON. Nie można przy JST wybrać niczego innego.
Przy wyborze Jednostki na poziomie SJO możliwe do wyboru są wszystkie Jednostki nadrzędne oprócz PFRON."
6. Kreator wniosków. Zaktualizowanie listy piktogramów o 3 nowe, dla zadań: Turnusy rehabilitacyjne, Sprzęt rehabilitacyjny, Opieka dla osoby zależnej.
7. SOI-188. Zmiana kolejności focusu wyszukiwarki (WCAG 2.4.3) przed całe menu główne.
8. "SOI-261. Zmiana pól typu select na dynamiczne wyszukiwanie w polach wyboru:
Realizator w karcie nowego naboru,
Jednostka nadrzędna w edycji Realizatora w rejestrze."
9. SOI-240. Wdrożenie możliwości nawigacji po zakładkach za pomocą strzałek.
10. SOI-158. Modyfikacja roli Administrator Systemu. Dodanie w module Realizatora uprawnień do ról: Realizator Podstawowy i Realizator Rozszerzony. Dodanie i ukrycie roli ze wszystkimi uprawnieniami - Webtester.
11. Moduł Realizator. Modyfikacja generowania wielu płatności.
12. Kreator wniosków. Dodanie możliwości zarządzania grupami wniosków w edycji jednostki
13. Tworzenie naborów. Ukryto jednostkę PFRON podczas tworzenia nowego naboru.
14. Administracja użytkownikami. W modułach PFRON i Realizator usunięto z listy wyboru rolę Wnioskodawca.
15. SOI-178. Modyfikacja struktury treści na stronie - tabela z typami wniosków - WCAG 1.3.1
16. Realizator. Umowy do podpisania. Modyfikacja uprawnień dla Realizatora Rozszerzonego. Zmiana przycisku akcji z "Edytuj" na "Podgląd".
17. Kreator wniosków. Dane kontaktowe jednostki. W przypadku otwartego naboru pojawiają się dane kontaktowe jednostki, w której został ogłoszony nabór.
18. PFRON. Rejestry podgrup. Możliwość definiowania poziomu realizacji zadań: województwo, powiat, województwo i powiat.

Numer wersji: 01.04.001
Data wgrania: 01.02.2019 r.

Wykaz zmian:
1. Moduł PFRON/Realizator. Wgranie funkcjonalności multi-rola.
2. Moduł PFRON/Realizator. Wgranie zmian do funkcjonalności multi-rola. W tym:
- Naprawienie sortowania w tabelce wyboru jednostki do pracy w Realizatorze.
- Uniemożliwienie użytkownikowi usunięcia bieżącej roli, na której pracuje.
- Poprawa w module Realizatora dostępu do formularzy wniosków. Poprawa funkcjonalności rejestrowania wniosku w imieniu wnioskodawcy."
3. Modyfikacja roli Super Administrator

Numer wersji: 01.03.004
Data wgrania: 31.01.2019 r.

Wykaz zmian:
1. Podpis elektroniczny KIR Szafir. Aktualizacja do najnowszej wersji komponentów Szafir.
2. Obsługa zgłoszeń dotyczących WCAG: SOI-160, SOI-175, SOI-176, SOI-177, SOI-178, SOI-179, SOI-181, SOI-182, SOI-184, SOI-185, SOI-186, SOI-187, SOI-189, SOI-190, SOI-191, SOI-192, SOI-193, SOI-194, SOI-195, SOI-197, SOI-198, SOI-199, SOI-200, SOI-201.
3. Moduł PFRON. Rejestry - Realizatorzy.
4. Po wyborze Jednostki na poziomie JST jedyna opcja możliwa do wyboru (Jednostki nadrzędnej) to PFRON. Nie można przy JST wybrać niczego innego.
5. Przy wyborze Jednostki na poziomie SJO możliwe do wyboru są wszystkie Jednostki nadrzędne oprócz PFRON.
6. Formularz RS TUR. Zmiana domyślnego zakresu pól.
7. Poprawa interfejsu - poprawa obramowania pól. Przypadki włączony/wyłączony wysoki kontrast.
8. Poprawne wyświetlenie komunikatu o błędzie w sytuacji podpisu elektronicznego przy składaniu wniosku, gdy nabór nie ma utworzonego szablonu dokumentu dla wniosku.
9. SOI-196. Dodanie do komunikatu "Nie można złożyć wniosku, ponieważ nie wszystkie sekcje zostały zwalidowane" listy sekcji, które nie zostały zwalidowane.
10. Poprawa mechanizmu importu pliku płatności.
11. Cofanie statusu sprawy - dołożenie okna pop-up z zapytaniem o potwierdzenie operacji (dwuetapowość).
12. SOI-242. Obsługa braku oznaczenia wybranej zakładki - wersja kontrastowa.

Numer wersji: 01.03.003
Data wgrania: 16.12.2018 r.

Wykaz zmian:
1. Wgranie łatki do funkcjonalności Aditum.
2. Obsługa zgłoszenia 134 w SOI. Dodanie kolumny w ocenie o nazwie „Inne wnioski tego podopiecznego". Nowa tabela znajduje się poniżej istniejącej i zawiera inne wnioski zarejestrowane jako Wnioskodawca bądź Podopieczny przez Podopiecznego obecnie ocenianego wniosku.
3. Poprawa błędu z wygenerowaniem paczki przelewów i przekazów pocztowych do rekordów wybranych na kilku stronach.
4. Obsługa błędu z SOI 141. Zmiana treści komunikatu z: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk "Sprawdź i zapisz". na: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk "Sprawdź i zapisz" a następnie przycisk „Dalej”.
5. Wgranie funkcjonalności zmiany regulaminu.
6. Obsługa 2 przypadków w Kreatorze Wniosków. Po zarejestrowaniu konta lub przypomnieniu hasła wraz z zalogowaniem za pomocą nowego hasła Wnioskodawca przekierowany jest na wybrany wcześniej formularz wniosku.
7. Moduł Realizator. Poprawa błędu przy zmiany przypisanej osoby dla wniosku w statusie "Do ponownej weryfikacji merytorycznej" dla ról Realizator Podstawowy i Realizator Rozszerzony.
8. Moduł Realizator. Kwoty limitu przy zatwierdzaniu wniosku i zapisie aneksu. Naprawa formatowania kwot.
9. Moduł Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie. Naprawa formatowania kwot.
10. Moduł Realizator. Umowa. Poprawa błędu przy zapisie (tylko zmiana danych) umowy o statusie "Do weryfikacji".
11. Moduł Realizator. Limity wykorzystane. Poprawa błędnego przypisywania limitu wykorzystanego między JST i SJO.
12. Moduł Realizator. Nabory - Dokumenty - Nowy dokument. Poprawa przekierowania po użyciu przycisku "Anuluj", kierował do złego URL-a.
13. Moduł Realizator. Nabory. Utworzenie nowego naboru. Dodanie komunikatu po zapisaniu "Zapisano pomyślnie".
14. Moduły PFRON/Realizator. Szablony dokumentów. Nadanie poprawnego komunikatu przy wybraniu pliku o rozszerzeniu innym niż ODT.
15. Moduł Realizator. Poprawa mechanizmu odpowiedzialnego za aktualizację wykorzystanego limitu przy rozwiązaniu umowy.
16. Moduł PFRON. Raporty. Poprawa raportu nr 27. Wykluczenie z raportu użytkownika "Webtester".
17. Moduły PFRON/Realizator. Nabory - Dokumenty. Usunięto błąd otwarcia podglądu pliku, błąd odświeżenia tabeli/listy dokumentów po usunięciu pozycji.
18. Moduł PFRON. Dodanie raportu na potrzeby wymogów RODO. Funkcjonalność dostępna poprzez przycisk "Eksportuj dane personalne". Stworzenie odrębnego uprawnienie na eksport danych personalnych.
19. Raporty - raport 27. W danych raportu ujmowane było logowanie się do systemu tzw. webtestera, czyli mechanizmu do testowania działania systemu. Raport pomija wskazane wpisy.
20. Raporty - raport 12. Poprawa sposobu liczenia ilości wnioskodawców.
21. Raporty - raport 18. Poprawa sposobu liczenia danych.
22. Moduł Realizator. Poprawa uprawnień dostępu do systemów zewnętrznych dla ról: Realizator Rozszerzony i Realizator Podstawowy.
23. Moduł Wnioskodawcy. Ujednolicenie nazewnictwa pomiędzy formularzem wniosku a wydrukiem PDF. Zmiana we formularzu wniosku RZ DGR. Dane wnioskodawcy -> Adres -> zamiana słowa "pracodawcy" na "wnioskodawcy".
24. Moduł Realizator. Przywrócenie prawidłowego wyświetlania listy limitów na Stronie głównej Realizatora.
25. Moduł Realizator. Umowy. Płatności w transzach. Prawidłowe formatowanie kwot na liście transz
26. Moduł Wnioskodawca. Wniosek AS M2. Usunięto błąd walidacji "Data ważności dowodu osobistego" - można było wskazać datę z przeszłości.
27. Obsługa błędu z SOI 160. Dostosowanie ekranu "Wymagana akceptacja nowego regulaminu" pod wymogi WCAG
28. Moduł Wnioskodawca. Wniosek AS MII - edukacja, dodanie pola "udział własny" wraz z modyfikacją wydruku pdf.
29. Poprawa błędu z responsywnością, layoutu w wersji mobilnej. Tekst już nie nachodzi na siebie w wersji mobilnej.
30. Rozwiązanie problemu: Przycisk w menu (Zwiększ kontrast treści) po przełączeniu kontrastu na wersji mobilnej nie zmienia koloru i staje się niewidoczny - nadal pozostaje ciemny na czarnym tle.
31. Optymalizacja wysyłki masowej.

Numer wersji: 01.03.002
Data wgrania: 07.11.2018 r.

Wykaz zmian:
1. Wprowadzenie zmian do mechanizmu załączników plików, menu responsywnego oraz tabel
z danymi w kontekście WCAG.


Numer wersji: 01.03.001
Data wgrania: 30.10.2018 r.

Wykaz zmian:
1. Umieszczenie modułu Aditum
2. Dostosowanie ikony Tłumacza migowego do trybu responsywnego

Numer wersji: 01.02.001
Data wgrania: 24.10.2018 r.

Wykaz zmian:
1. Umieszczenie modułu kreatora wniosków.
2. Wprowadzenie poprawek do wniosków z grupy Aktywny Samorząd tj. separatory kwot.
3. Wprowadzenie poprawek do nawigacji wniosków:
Rehabilitacja społeczna Likwidacja barier architektonicznych B. Przedmiot wniosku 1. Przedmiot wniosku
4. Wprowadzenie poprawek do walidacji środków na WTZ (N5).
5. Zmiana walidatora w rejestrze Realizatorów – umożliwienie wpisania znaku „-” w nazwie Realizatora
6. Poprawa uwagi N33 - Generowanie plików PFRON, dodanie schematu numeracji do plików zestawienia: Wn-Z-PW-[dd-mm-nr paczki]
7. Poprawa uwagi N116 - poprawa powiadomień systemowych w module Realizatora
8. Wiadomości masowe - poprawa działania przycisków Anuluj i Podgląd
9. Poprawa przeliczeń dostępnego limitu podczas zatwierdzania wniosków
10. Poprawa we wniosku AS MII (Przedmiot wniosku - Specyfikacja przedmiotu dofinansowania) zapisu danych oraz poprawa tabeli umożliwiająca uzupełnienie danych dla urządzeń mobilnych
11. Dodanie komunikatu podczas dodawania JST dla użytkownika
12. Uniemożliwienie wysłania umowy do podpisania bez autoryzacji - usunięcie statusu do podpisania w trakcie weryfikacji umowy
13. Wprowadzenie poprawek do wysyłania wniosków o środki PFRON w przypadku Realizatora z więcej niż jedną przypisaną JST
14. Przekazy pocztowe - zmiana treści etykiet przycisków i podpowiedzi przycisków