Zmiany w Systemie SOW

Wersja 20

Numer wersji: 01.20.005
Data wgrania: 20.09.2021

 1. Poprawienie błędnego zliczania wniosków złożonych i rozpatrzonych negatywnie w ramach Modułu II w raporcie 18.
 2. Poprawienie błędu blokującego możliwość wygenerowania wydruku PDF dla wniosku o rozliczenie w których wprowadzone zostały znaki niedrukowalne.)
 3. Poprawienie błędnie wyświetlanej daty i godziny odczytania wniosku przez odbiorcę (Wnioskodawcę).
 4. Poprawienie błędu blokującego wyświetlanie w centralnych szablonach dokumentów wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Numer wersji: 01.20.004
Data wgrania: 15.09.2021

 1. Poprawienie błędnego przypisywanie płci na podstawie nr PESEL we wnioskach o dofinansowanie. 
 2. Poprawienie błędu powodującego brak statusu po zapisaniu wniosku o statusie "Do podpisu".

Numer wersji: 01.20.003
Data wgrania: 14.09.2021

 1. Moduł Realizator. Dodanie pola "nr telefonu" w oknie edycji konta Realizatora przez Administratora Realizatora.
 2. Poprawienie błędnej walidacji uniemożliwiającej zatwierdzenie wniosku  o dofinansowanie w ramach AS.

Numer wersji: 01.20.002
Data wgrania: 13.09.2021

 1. Poprawienie błędu uniemożliwiającego podpisywanie umowy przez wnioskodawcę. 
 2. Poprawienie autouzupełniania pól "Płeć" oraz "Data urodzenia" we wnioskach AS w zakładce "Dane podstawowe". Pola uzupełniane są na podstawie nr PESEL podanego podczas tworzenia konta Wnioskodawcy przez Realizatora.

Numer wersji: 01.20.001
Data wgrania: 11.09.2021

 1. Zmodyfikowanie wniosków w obszarze danych podopiecznego, poprzez dodanie pola numeru telefonu
 2. Zmodyfikowanie poprzez dodanie funkcjonalności aktualizacji limitu w przypadku realizacji wniosku na mniejszą kwotę niż w umowie.
 3. Zmodyfikowanie w obszarze powiadomień dla nowych kont oraz dodatkową weryfikację przy pierwszym logowaniu
 4. Zmodyfikowanie wniosków w obszarze rehabilitacji społecznej: Sprzęt rehabilitacyjny, Likwidacja barier w komunikowaniu się, Likwidacja barier architektonicznych, Likwidacja barier technicznych, Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika.

Wersja 19

Numer wersji: 01.19.012
Data wgrania: 09.09.2021

 1. Wnioski w ramach Aktywnego Samorządu. Sekcja "Wnioskodawca składa wniosek (w zależności od swojej sytuacji)" - zmiana nazwy etykiety z „jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego” na „jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego, gdy osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych”. 
 2. Moduł Realizatora: dodanie możliwości wprowadzania zwrotów dla wniosków zatwierdzonych, do których wnioskodawca ani organizator nie złożyli wymaganych dokumentów. Zmiana dotyczy wniosków w ramach Rehabilitacji społecznej - Turnusy rehabilitacyjne.
 3. Implementacja zmian w ramach WCAG 2.0. 

Numer wersji: 01.19.011
Data wgrania: 26.08.2021

 1. Poprawienie procesu generowania wydruku informacji o podpisie - oświadczenie Organizatora.

Numer wersji: 01.19.010
Data wgrania: 23.08.2021

 1. Poprawa generowania wniosków i wniosków o rozliczenie.

Numer wersji: 01.19.009
Data wgrania: 19.08.2021

 1. Moduł Wnioskodawcy/Realizatora – dodatkowe zabezpieczenie mające na celu poprawne wyświetlanie wydruku PDF wniosku po przesłaniu do poprawy (Realizator->Wnioskodawca) oraz po ponownym przesłaniu do instytucji w przypadku wysyłki bez podpisu elektronicznego (Wnioskodawca->Realizator) 

Numer wersji: 01.19.008
Data wgrania: 18.08.2021

 1. Moduł Realizatora – poprawa błędów związanych z podpisem poprzez Profil Zaufany oraz dodatkowe zabezpieczenia dla podpisów elektronicznych

Numer wersji: 01.19.007
Data wgrania: 16.08.2021

 1. Poprawa działania podpisu składnanego poprzez Profil Zaufany.

Numer wersji: 01.19.006
Data wgrania: 12.08.2021

 1. Zmiana ikon znajdujących się na kafelkach w kreatorze wniosków zgodnie z przekazanymi grafikami.

Numer wersji: 01.19.005
Data wgrania: 10.08.2021

 1. Zmiany funkcjonalne w obszarze Podpisu Kwalifikowanego oraz wydruku informacji o podpisie.

Numer wersji: 01.19.004
Data wgrania: 05.08.2021

 1. Moduł Realizatora - poprawa nazwy przycisku odpowiadającego za podgląd wniosku elektronicznego złożonego przez Wnioskodawcę.
 2. Moduł Realizatora - dodanie mechanizmu automatycznego odblokowania podpisów zablokowanych w wyniku np. przerwania procesu podpisywania PZ, błędnego przelogowania PZ lub innych problemów z podpisem kwalifikowanym (SZAFIR).
 3. Moduł Realizatora - poprawa generowania wydruków wniosków po poprawie, przesłanych przez Wnioskodawcę bez podpisu, w przypadku gdy pierwotny wniosek został złożony z podpisem PZ lub PK.

Numer wersji: 01.19.003
Data wgrania: 29.07.2021

 

 1. Moduł Realizatora - przywrócenie możliwości rejestracji wniosków w imieniu wnioskodawcy przez użytkownika-Realizatora bez wymogu podpisywania profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym 
 2. Moduł Realizatora - usunięcie błędu uniemożliwiającego zatwierdzanie paczek płatności 
 3. Moduł Realizatora - wydłużenie możliwości zatwierdzania wniosków z limitem na rok 2020 

 

Numer wersji: 01.19.002
Data wgrania: 26.07.2021

 1. Moduł Realizatora - poprawa wyświetlania danych osoby, która dokonała zapisu Karty oceny.

Numer wersji: 01.19.001
Data wgrania: 23.07.2021

 1. Moduł Realizatora - Implementacja mechanizmu umożliwiającego podpisywania umów przez wielu przedstawicieli jednostki Realizatora.
 2. Moduł Realizatora - Implementacja mechanizmu umożliwiającego wprowadzenie oświadczenia w imieniu Organizatora oraz zaplanowania płatności wraz z rozliczeniem w przypadku braku wysłania oświadczenia przez Organizatora (dot. Turnusów rehabilitacyjnych).
 3. Wniosek AS C1 - Usunięcie błędu uniemożliwiającego uzupełnienie wniosku w przypadku gdy użytkownik (Wnioskodawca lub Realizator w imieniu Wnioskodawcy) w sekcji "Korzystanie ze środków PFRON" usuwał dodany cel wykorzystania otrzymanych środków PFRON
 4. Poprawa w raportach generowanych w formacie Excel, uniemożliwiającego prawidłowe wyświetlenie danych.

Wersja 18

Numer wersji: 01.18.011
Data wgrania: 19.07.2021

 1. Zmiana w sposobie zaciągania danych w raporcie 30.

Numer wersji: 01.18.010
Data wgrania: 15.07.2021

 1. Dodana sekcja "Limity" w podglądzie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie. Sekcja ta zawiera informację o wybranym podczas zatwierdzania wniosku okresie limitu.
 2. Poprawa walidacji kwoty aneksu podczas jego tworzenia.

Numer wersji: 01.18.009
Data wgrania: 09.07.2021

 1. Poprawa sposóbu zliczania wartości w wierszu "Razem Moduł I i II" w raporcie nr 19.
 2. Poprawa generowania pliku DOC dla raportu nr 19.
 3. Poprawa komunikata wyświetlanego podczas podpisywania umowy Podpisem Zaufanym przez osobę trzecią.

Numer wersji: 01.18.008
Data wgrania: 05.07.2021

 1. Aktualizacja sposobu przeliczania kwot dla wniosków składanych na Moduł II w raporcie 18 i 19. 

Numer wersji: 01.18.007
Data wgrania: 30.06.2021

 1. Moduł Realizatora. Zmiana nazwy etykiety sekcji "Ocena merytoryczna" na "Weryfikacja Wnioskodawcy w systemach zewnętrznych" w zakładce "Dane historyczne" w menu poziomym.
 2. Poprawienie błędu występującego w informacji zamieszczonej w formularzu rejestracji konta oraz umożliwienie otwarcia regulaminu poprzez kliknięcie link zawarty w informacji.

Numer wersji: 01.18.006
Data wgrania: 24.06.2021

 1. Poprawienie błędu powodującego brak daty zawarcia umowy na wydruku rozliczenia w polu "Nazwa zadania".
 2. Poprawienie błędu polegającego na uwzględnieniu w raporcie nr 19 w kolumnie "Kwota brutto" tylko jednej z kilku pozycji podanych we wniosku na Moduł I obszar D w tabeli "Przedmiot wniosku".
 3. Poprawienie błędu powodującego niepoprawne wyliczanie procentowego udziału własnego na wydruku wniosku na Moduł I obszar C3.
 4. Usunięcie komunikatu dotyczącego walidacji miękkiej wyświetlanego podczas zapisywania wniosku nieautoryzowanego lub autoryzacji wniosku o środki PFRON w przypadku samorządów wojewódzkich i kwoty środków na ZAZ.

Numer wersji: 01.18.005
Data wgrania: 17.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Aktualizacja bibliotek czcionek systemowych oraz formatowanie nowej wersji LibreOffice.
 2. Zmiana sposobu prezentacji danych w raporcie nr 18 tak aby raport pokazywał aktualne statusy na dzień generowania raportu zamiast na dzień końcowy oznaczony w kryterium doboru raportu.

Numer wersji: 01.18.004
Data wgrania: 14.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawienie błędu dotyczącego tworzenia rozliczeń do wniosków 'Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze', z typem płatność: Transza
 2. Uzupełnienie do wersji 18. W oknie modalnym dotyczącym weryfikacji w EKSMOoN dodano przy wymaganych polach symbol *. Dodanie suwaka po prawej stronie pola "Wynik weryfikacji" w przypadku obszernego wyniku. Dodanie pomocy kontekstowej w nagłówku sekcji "Weryfikacja orzeczenia o niepełnosprawności" zawierającej opis możliwych odpowiedzi. Dodanie warunku aktywności dla pól "nr orzeczenia" oraz "stopień niepełnosprawności" - podczas weryfikacji w oparciu o jedno z nich drugie będzie nieaktywne.
 3. Zmiana dla wniosku MI C3 oraz MI C4 w sekcji Przedmiot wniosku (wniosek C3) i Informacje uzupełniające (wniosek C4) - podsekcje: Proteza kończyny dolnej lewej/prawej, po amputacji, zmieniono "na poziomie podudzia" na nowy wpis "na poziomie stopy lub podudzia". Wgranie nowych szablonów centralnych dokumentów dla wniosków C3 i C4 na środowisko produkcyjne.

 

Numer wersji: 01.18.003
Data wgrania: 10.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawienie błędu występującego podczas generacji paczek przelewu VideoTel, poprzez usunięcie w polach Opis oraz Nazwa banku znaków cudzysłowu.
 2. Poprawienie błędu niepoprawnego wyświetlania tekstu wiadomości.

Numer wersji: 01.18.002
Data wgrania: 7.06.2021

Wykaz zmian:

 1. Zmiana nazwy statusu sprawy z "Rezygnacja" na "Wycofana" w sytuacji, gdy informacja o wyborze turnusu zostanie odrzucona przez Realizatora.
 2. Poprawienie błędu pobierającego do okna weryfikacji w EKSMOoN dane opiekuna w przypadku składania wniosku na "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" w imieniu podopiecznego.
 3. Poprawa danych wyświetlanych w wydruku PDF wniosku o środki PFRON.

Numer wersji: 01.18.001
Data wgrania: 31.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Implementacja mechanizmu weryfikacji ważności orzeczenia o niepełnosprawności w bazie EKSMOoN. Funkcjonalność pozwala na weryfikację czy dana osoba posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz odnotowuje w systemie wynik przeprowadzonej weryfikacji. Opis usługi znajduje się w podręczniku Użytkownika Wewnętrznego rozdział 6.18.
 2.  Wprowadzenie nowego widoku dla modułu I i II AS w zakładce „Limity” - "Limity w podziale na zadania AS". Naprawa błędu wyświetlania dostępnego limitu dla AS podczas oceny merytorycznej.
 3. Poprawienie błędu aktualizacji limitu dla odrzuconych wniosków z przyznanym dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych, tak aby w/w wnioski nie były wliczane do kwot przyznanego dofinansowania.

Wersja 17

Numer wersji: 01.17.011
Data wgrania: 27.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Usunięcie wartości dziesiętnych z kwot znajdujących się w kolumnie "Wysokość środków wg algorytmu" na wydruku wniosku o środki z PFRON.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego wygenerowanie rozliczenia do podpisanej obustronnie umowy.
 3. Umożliwienie użytkownikom w roli PFRON Specjalistyczny zatwierdzania i usuwania roboczych Limitów Swa w oparciu o uprawnienie: "Limity PFRON: Aktualizacja z zatwierdzeniem".

Numer wersji: 01.17.010
Data wgrania: 21.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Moduł Realizator. Zmiana wyglądu raportu "22. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit. a" zgodnie z przesłanym szablonem.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego generowanie nowej umowy dla wniosków na Moduł I obszar A4. 
 3. Moduł Realizator. Poprawienie błędu pobierającego do wydruku paczki płatności nieprawidłowy nr umowy oraz datę jej podpisania 

Numer wersji: 01.17.009
Data wgrania: 17.05.2021

Wykaz zmian:

 1. Dodano numerowanie stron w raporcie 36 oraz zmieniono sortowanie w widoku paczek płatności dla wniosków o środki PFRON (sortowanie rosnąco po nr. ewidencyjny samorządu).
 2. Ograniczono widok tabeli "Rejestr wniosków o środki z PFRON" na stronie głównej. Obecnie jest niewidoczny dla użytkownika Administrator Systemu.
 3. Poprawiono błąd w podglądzie załącznika w piśmie ws. zmiany numeru rachunku.
 4. Poprawiono szablon do wydruku umowy w programie "Aktywny samorząd Moduł II - edukacja".
 5. Poprawiono błąd w podglądzie wniosków moduł ii, możliwości sprawdzenia: uzyskana dotychczas pomoc ze środków PFRON na edukację na poziomie wyższym.
 6. Poprawiono błąd w nazwie uczelni we wniosku MII oraz na wydruku.

Numer wersji: 01.17.008
Data wgrania: 12.05.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizator i moduł PFRON. Wprowadzenie zmian pozwalających na uwzględnienie wniosków zarchiwizowanych w raportach 18/30, 19/31, 20/32.
 2. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego połączenie się dwóch wątków wiadomości w jeden wątek. Rozdzielenie połączonych wiadomości i umieszczenie ich w odpowiednich dla nich jednostkach w bazie danych.

Numer wersji: 01.17.007

Data wgrania: 6.05.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł PFRON. Zmiany uprawnień dla ról PFRON-Specjalistyczny, PFRON Podstawowy i PFRON Rozszerzony. Odebranie uprawnień w roli PFRON-Specjalistyczny w obrębie obsługi wniosków o środków z PFRON oraz zwrotów środków PFRON. Nadanie uprawnień w PFRON-Specjalistyczny w obrębie okresów limitów, limitów PFRON, planów finansowych oraz pism ws. zmiany rachunku bankowego. Zmiany uprawnień w rolach PFRON Podstawowy i PFRON Rozszerzony w obrębie wskaźników, okresów limitów, planów finansowych, limitów środków PFRON oraz Listy Realizatorów.
 2. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu powodującego brak nazwy naboru na wydruku pisma.
 3. Moduł Realizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zatwierdzanie wielu rozliczeń na raz.
 4. Moduł PFRON. Dodanie uprawnienia umożliwiającego zarządzanie widokiem listy pism ws. zmiany rachunku bankowego.
 5. Moduł PFRON i moduł Realizator. Poprawienie błędu uniemożliwiającego edycję szablonu umów.
 6. Moduł PFRON. Poprawienie błędu uniemożliwiającego dokonywanie zmian w uprawnieniu dotyczącym podglądu na liście centralnych szablonów dokumentów.

Numer wersji: 01.17.006
Data wgrania: 29.04.2021

Wykaz zmian:
 1.  Stworzenie skryptu do importu umów do wniosków z Aktywnego Samorządu.
 2. Moduł organizatora. Poprawienie błędu uniemożliwiającego zapisywanie oraz zatwierdzanie oświadczenia Organizatora.
 3. Realizator podstawowy. Poprawienie pomocy kontekstowej w formularzu wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II w "Formie kształcenia".

Numer wersji: 01.17.005
Data wgrania: 26.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizator, raport 18. Poprawienie kwoty wyświetlanej kolumnie "Kwota wypłacona" dla wniosków z obszaru C5.
 2. Moduł Realizator, raport 20. Naprawa błędnego przeliczania wniosków w obszarze C5, w których wskazano stopień niepełnosprawności "umiarkowany" lub równorzędny.
 3. Moduł Realizator. Poprawienie błędu powodującego nadpisywanie daty bieżącej podczas zatwierdzania rozliczenia w sekcji "Dofinansowanie wypłacone".
 4. Moduł Realizator. Naprawa błędu powodującego czyszczenie pola "Nazwa uczelni" w drugiej formie kształcenia we wnioskach w ramach Modułu II.
 5. Moduł Realizator. Naprawa błędu uniemożliwiającego generowanie pliku PDF pełnej listy rankingowej zawierającej więcej niż 25 wniosków.

Numer wersji: 01.17.004
Data wgrania: 16.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizatora, rola Administrator Realizatora. Dodanie funkcjonalności cofnięcia statusu dla Informacji o wyborze turnusu z "Zatwierdzona Real." na "Zaakceptowana", Oświadczenia Organizatora z "Do poprawy" na "Złożone" oraz Informacji o przebiegu turnusu z "Do poprawy" na "Złożona". 

Numer wersji: 01.17.003
Data wgrania: 12.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Wnioskodawcy. Naprawa funkcjonalności pozwalającej na ponowne utworzenie oraz złożenie rozliczenia po wcześniejszym usunięciu rozliczenia roboczego.
 2. Dodanie walidacji uniemożliwiającej wprowadzenie daty przyszłej podczas rejestrowania w systemie SOW wniosku w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Wprowadzenie zmian na wniosku AS obszar D - Opieka nad osobą zależną. Zmiana nazwy sekcji w zakładce Nauka z "Obecnie dziecko/podopieczny jest wychowankiem/uczniem placówki/studentem" na "Obecnie wnioskodawca/mocodawca jest wychowankiem/uczniem placówki/studentem" oraz usunięcie opcji "przedszkole".
 4. Moduł PFRON. Dodanie miękkiej walidacji do wniosku o środki z PFRON dla środków na WTZ podczas zapisywania danych wniosku (dot. kwoty "Do przekazania"). W wyniku spełnienia warunków miękkiej walidacji nastąpi wyświetlenie informacji o kwocie niewykorzystanej w danym kwartale lub o przekroczonego limitu kwartalnego.

Numer wersji: 01.17.002
Data wgrania: 8.04.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizatora.  Naprawa błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu 19 (i odpowiadającego mu w module PFRON raportu 31) dla dat nie zawierających się w jednym roku kalendarzowym.
 2. Moduł Realizatora. Wydłużenie okresu, w którym podczas przekazywania wniosku "Do zatwierdzenia" w polu "Wybierz okres limitu" widoczny jest również limit w ramach roku poprzedniego. Wybór roku poprzedniego był możliwy do końca pierwszego kwartału, natomiast teraz będzie on dostępny do końca drugiego kwartału.
 3. Moduł Realizatora. Poprawa wyliczania kwoty zrealizowanych płatności w raporcie 18. W przypadku więcej niż jednej płatności w ramach jednego rozliczenia na refundację do raportu zliczana będzie suma dodanych płatności a nie tylko jedna z dodanych do niego płatności.
 4. Moduł Realizatora. Naprawa błędu wynikającego z dublowania się w raporcie 18 kwot z umów z więcej niż jednym aneksem.

Numer wersji: 01.17.001
Data wgrania: 31.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Implementacja mechanizmu zabezpieczającego przed kilkukrotnym kliknięciem przycisku "Zarejestruj" podczas rejestracji nowego użytkownika-wnioskodawcy chroniąca przed niepożądanym dublowaniem kont w systemie. Zostaną też wprowadzone dodatkowe blokady bezpośrednio na strukturze bazy danych i tabeli użytkowników.
 2. Moduł Realizatora. Uruchomienie usługi weryfikacji danych wniosku z systemem SOF2 podczas weryfikacji w ocenie merytorycznej. Zmiana została opisana w następującym miejscu podręcznika: "PUW - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdział 6.15.M
 3. Moduł Realizatora. Rozszerzenie mechanizmu cofania statusu sprawy/wniosku do chwili utworzenia umowy, rozliczenia lub płatności w ramach wniosku. Dodanie funkcjonalności usuwanie oceny rozliczenia dla typu płatności "bez rozliczenia" (rola Realizator rozszerzony) oraz rozliczeń roboczych (rola wnioskodawca i Realizator podstawowy w imieniu wnioskodawcy). Dodanie mechanizmu usuwania umowy o statusie "Wygenerowana umowa" (rola Realizator podstawowy).  Zmiana została opisana w następujących miejscach podręcznika: "PUW - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdziały: 6. 32, 6.34, 6.35, 7.8".
 4. Realizacja dodatkowych zmian w ramach obsługi wniosków o środki z PFRON (m.in. zmiana na liście wniosków zatwierdzonych do realizacji, dodanie oznaczenia typów raportów). Zmiana została opisana w następującym miejscu podręcznika: "PAM - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdział 6.7.
 5. Realizacja zmian w ramach Aktywnego samorządu - etap drugi.  Zrealizowano m.in.: aktualizacja istniejących raportów (moduł Realizatora nr: 18, 19, 20, moduł PFRON nr: 30, 31, 32), aktualizacja listy rankingowej, modyfikacja pomocy kontekstowej we wnioskach elektronicznych, w weryfikacji formalnej wniosku dodano sekcję dot. zaświadczenia lekarza, zmodyfikowano formularz umowy oraz dodano nowe zmienne dla szablonów umowy i pism. Zmiana została opisana w następujących miejscach podręcznika "PUW - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdziały 6.10, 6.19, 6.25.
 6. Moduł Realizatora. Dodanie raportu sprawozdawczego z zadań "Algorytmowych" - Nr 22 - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit. a.
 7. Dodano automatyczne pobieranie limitu z SOF2 wg harmonogramu oraz w widoku "Limity Środków programu celowego Aktywny samorząd" dodano przycisk "Pobierz aktualną informację a limitach z SOF2" do ręcznego uruchomienia procesu. Zmiana została opisana w następującym miejscu podręcznika: "PAM - Podręcznik Użytkownika Wewnętrznego 01.17.001_1.0.docx", rozdział 7.7.2 podpunkt 2.
 8. Moduł Realizatora - poprawa błędu generowania nowej wiadomości masowej dla naborów starszych niż z roku 2021.

Wersja 16

Numer wersji: 01.16.008

Data wgrania: 29.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł Realizatora. Poprawa mechanizmu kontrolowania daty zakończenia turnusu rehabilitacyjnego. Jako datę zakończenia system będzie kontrolował datę zakończenia turnusu podaną w informacji o wyborze turnusu, a nie podaną we wniosku na dofinansowanie.
 2. Wnioski Aktywny samorząd - sekcja Korzystanie z PFRON - naprawa błędu uniemożliwiającego przeglądanie wprowadzonych danych.
 3. Wniosek Aktywny samorząd Moduł I - A1 - Sekcja Niepełnosprawność sprzężona - poprawa zapisu zmienionej wartości (czyszczenia wcześniejszych danych w polu i zastąpienie jej nową, prawidłową wartością).
 4. Moduł Realizatora. Poprawa wyświetlania naborów podczas tworzenia wiadomości masowych.
 5. Moduł Wnioskodawcy - rejestracja w imieniu Wnioskodawcy informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego / rozliczenia - Uproszczenie mechanizmu polegające na pominięciu kroku wyszukiwania Wnioskodawcy, gdy dodanie dokumentów wykonywane jest z poziomu zakładek oceny wniosku na dofinansowanie.
 6. Wniosek Aktywny samorząd Moduł II Edukacja - poprawa wyświetlania na wydruku PDF nazwy uczelni będącej dodatkowym/innym kierunkiem - sekcja Inny kierunek nauki.

Numer wersji: 01.16.007
Data wgrania: 25.03.2021

Wykaz zmian:
 1. WCAG - poprawiono zbyt mały kontrast w nagłówku wiadomości systemowych.
 2. Poprawiono błąd na karcie oceny w ocenie merytorycznej polegający na tym, że system nie zaciągał kryterium zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 3. Zaktualizowano deklarację dostępności.

Numer wersji: 01.16.006
Data wgrania: 18.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Modyfikacja narzędzia importu danych do rejestrów organizatorów i ośrodków turnusów rehabilitacyjnych o podgląd istniejących danych w bazie. Zmiana usprawnia porównywanie danych importowanych z istniejącymi w bazie. 

Numer wersji: 01.16.005
Data wgrania: 11.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Wniosek na Edukację w ramach Aktywnego samorządu - poprawa wyświetlania powiatów w ramach wcześniej wskazanego województwa podczas wprowadzania danych drugiego kierunku kształcenia.
 2. Wnioski na zadania w ramach Aktywnego samorządu, sekcja Korzystanie z PFRON - poprawa wyświetlania nazw zadań w tabeli "Cele wykorzystania otrzymanych środków PFRON".
 3. Poprawa błędów zgłoszonych po testach DF.
 4. Aktualizacja deklaracji dostępności.

Numer wersji: 01.16.004
Data wgrania: 4.03.2021

Wykaz zmian:
 1. Moduł PFRON. Dodanie do listy "Wiadomości systemowe kolumn: "Wysłane do (powiadomienia)", "Data zakończenia wysyłki" oraz zmiana nazwy kolumny "Wysłane do" na "Wysłane do (e-mail)".
 2. Moduł Wnioskodawcy, wniosek na zadanie Sport, kultura, rekreacja i turystyka w ramach Rehabilitacji społecznej. Poprawa wyświetlania wartości zmiennych dla danych z sekcji "Informacje o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" na wydruku wniosku PDF.

Numer wersji: 01.16.003
Data wgrania: 25.02.2021

Wykaz zmian:
 1. Usunięcie duplikatów użytkowników wskazanych przez Realizatora.
 2. Dodanie modułu Organizatora w filtrze modułów na liście zdarzeń systemowych.
 3. Usunięcie błędu podczas próby aktualizacji bazy Organizatorów. 

Numer wersji: 01.16.002
Data wgrania: 23.02.2021

Wykaz zmian:
 1. Zmiana działania okruszków w module Wnioskodawcy podczas dodawania nowego wniosku. Nazwa grupy przekierowuje użytkownika do listy aktywnych naborów w ramach wcześniej wybranego obszaru (województwo/powiat).
 2. Zmiana wyświetlanej nazwy na kafelku dot. limitów w module Realizatora na "Limity wg zadań".
 

Numer wersji: 01.16.001
Data wgrania: 20.02.2021

Wykaz zmian:
 1. Uruchomienie naborów AS 2021.
 2. Utworzenie Centralnej Karty Oceny AS.
 3. Modyfikacja wniosków na zadania w ramach Aktywnego samorządu na rok 2021.
 4. Wnioski bez autoryzacji w AS - dodanie funkcjonalności pozwalającej na składanie wniosków w ramach Aktywnego samorządu bez podpisu elektronicznego z informacją o konieczności jego posiadania w przypadku elektronicznego podpisywania umów.
 5. Aktualizacja numeracji Teryt w bazie danych.
 6. Utworzenie możliwości wywołania multiwyboru w menu "Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego / Nowy dokument" w celu masowego generowania dokumentów w module Organizatora

Wersja 15

Numer wersji: 01.15.004
Data wgrania: 19.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Ukrycie zbędnych komunikatów informujących o wysłaniu powiadomienia i wiadomości z potwierdzeniem złożenia wniosku.
 2. Poprawa błędów wyliczania danych w raportach 34, 36, 37 i 38 oraz ujednolicenie kolorystyki.
 3. Poprawa zgłoszonych błędów do obsługi wniosków o środki PFRON, m.in. poprawa nazw, formatowania danych, przeliczania kwot.

Numer wersji: 01.15.003
Data wgrania: 15.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa generowania w pismach zmiennych dot. Turnusów rehabilitacyjnych w widoku modułu Wnioskodawcy.
 2. Modyfikacja działania list województw i powiatów.
 3. Dodanie kolumny z wartościami punktowymi na wydruku karty oceny merytorycznej w Turnusach rehabilitacyjnych.
 4. Poprawa błędów we wnioskach i raporcie 20 AS.

Numer wersji: 01.15.002
Data wgrania: 9.02.2021

Wykaz zmian: 

 1. Poprawa działania weryfikacji (po numerze PESEL z pominięciem adresu e-mail) użytkownika zalogowanego do SOW podczas podpisywania dokumentów za pomocą Profilu Zaufanego.
 2. Aktualizacja treści komunikatu na zakładce "Dane podopiecznego" podczas wypełniania wniosku w imieniu własnym na: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk „Sprawdź i zapisz” oraz „Następna”.
 3. Zmiana nazwy powiatu zgłoszonego do korekty.
 4. Aktualizacja podstawy prawnej we wniosku na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Numer wersji: 01.15.001
Data wgrania: 5.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Dodanie funkcjonalności obsługi importu kilku limitów w tym samym roku wraz z aktualizacją numeracji IdSam.
 2. Modyfikacje dot. obsługi wniosków o środki z PFRON w ramach, których zdjęto wymagalność z pola "Nr tel. sporządzającego" podczas wprowadzania wniosku papierowego w imieniu JST. Zrealizowano zmiany w oknie "Informacje o realizacji przelewów do samorządów terytorialnych" na liście Wnioski, dla których nie zrealizowano przelewów (modyfikacja sortowania domyślnego oraz usunięcie filtra "po nr paczki" oraz usunięto przycisk "Wygeneruj nową paczkę" na liście paczek środków z PFRON.
 3. Aktualizacja słownika powiatów.
 4. Obsługa importu kilku limitów w tym samym roku - realizacja uwag po testach.

Wersja 14

Numer wersji: 01.14.013
Data wgrania: 4.02.2021

Wykaz zmian:

 1. Usunięcie błędu generowania wydruków PDF rozliczeń.
 2. Zmiana treści komunikatu zwrotnego dla weryfikacji w SODiR z "UWAGA! Zweryfikuj ustawiając status ręcznie, bazując na danych pobranych z systemu SODiR:" na "Wynik weryfikacji bazujący na danych pobranych z systemu SODiR" oraz "Okres:" na "Ostatni okres refundacji w formacie RRRRMM:"

 

Numer wersji: 01.14.012
Data wgrania: 28.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyświetlania domyślnych wartości podczas definiowania płatności w Rozliczeniach, Wniosku i Umowie (zakładki "Płatności" i "Płatności w transzach". Przywrócono również funkcjonalność automatycznej zmiany statusu rozliczenia na "Dofinansowanie wypłacone" po potwierdzeniu pozycji płatności w paczce.
 2. Poprawa błędu nadmiarowego przeliczania kwoty wykorzystanego limitu po przekazaniu wniosków do archiwum.

Numer wersji: 01.14.011
Data wgrania: 25.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyświetlania domyślnych wartości podczas definiowania płatności w Rozliczeniach.
 2. Poprawa błędu wyliczania procentu dofinansowania w rozliczeniach w module Wnioskodawcy.
 3. Poprawa wyświetlania wyników wyszukiwania na liście Realizatorów podczas zmiany modułu na moduł PFRON.

Numer wersji: 01.14.010
Data wgrania: 18.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyliczeń i wyświetlania danych w raportach 18, 19 i 20.
 2. Usunięcie błędu braku dostępu w module Wnioskodawcy dla wniosków o statusie "do poprawy".
 3. Poprawa działania filtrów na liście rankingowej w menu Wnioski.
 4. Poprawa dostępności dla przycisku "Zamknij" dla listy błędów.
 5. Poprawa wyliczeń i wyświetlania danych w raporcie 21.

Numer wersji: 01.14.009
Data wgrania: 11.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wyliczeń i wyświetlania danych w raportach 18, 19 i 20.
 2. Dodanie w oknie wyświetlającym odbiorców wiadomości kolumn pozwalających na identyfikację adresata - kolumny: Imię; Nazwisko; Nazwa jednostki (Realizatorzy) / Miasto (Wnioskodawcy).

Numer wersji: 01.14.008
Data wgrania: 7.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawcy / Lista wszystkich wniosków - dodanie przycisku akcji wycofania dla wniosków na Turnusy rehabilitacyjne. 

Numer wersji: 01.14.007
Data wgrania: 4.01.2021

Wykaz zmian:

 1. Skorygowano poprawność wyboru limitu podczas edycji limitów PP3 w module Realizatora.

Numer wersji: 01.14.006
Data wgrania: 30.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa uprawnień dla użytkowników DF.
 2. Poprawa sposobu pobierania informacji dotyczących zwrotów z bazy danych.
 3. Usunięcie problemu uniemożliwiającego zapisanie lub przesłanie do instytucji informacji o przebiegu turnusu.
 4. Zmiana nazwy zakładki z "Załączniki z wniosku" na "Załączniki".
 5. Poprawa zachowania checkboxa w rejestrze płatności dla płatności zrealizowanych.
 6. Poprawa przenoszenia w odpowiednie miejsce z powiadomień wysłanych do użytkownika (np. informacja o przebiegu turnusu).
 7. Modyfikacje w raportach nr 18 i 19.

Numer wersji: 01.14.005
Data wgrania: 28.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono problem z wyświetlaniem karty oceny do naborów o turnusy rehabilitacyjne (zależne od zaznaczenia radiobuttona).
 2. Wprowadzono globalne mechanizmy wymuszania odświeżania cache po stronie przeglądarki dla plików .js w każdej kolejnej wersji systemu.
 3. Zrealizowano cofnięcie statusu umowy w ramach zgłoszenia.

Numer wersji: 01.14.004
Data wgrania: 23.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa błędu występującego podczas podpisywania umowy przez Realizatora za pomocą Profilu Zaufanego.

Numer wersji: 01.14.003
Data wgrania: 22.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa wprowadzania wniosku – Data zatrudnienia.
 2. Poprawa wyświetlania potwierdzenia podpisu.
 3. Poprawa przypisania szablonu do wygenerowanej umowy.
 4. Poprawa generowania umowy.
 5. Poprawa dostępności rejestru płatności.
 6. Weryfikacja ról użytkowników PFRON.

Numer wersji: 01.14.002
Data wgrania: 21.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Skrypt uruchamiający nabory na turnusy rehabilitacyjne oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021.
 2. Brak dostępu w rejestrze płatności - poprawa błędu.
 3. Usunięcie uzupełnionego załącznika – zgodnie ze zleceniem.
 4. Spowolnienie pracy systemu - poprawa błędu.
 5. Problem z przypisaniem wniosku do Realizatora, status złożony - poprawa błędu.

Numer wersji: 01.14.001
Data wgrania: 18.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Turnusy rehabilitacyjne – pełna obsługa procesu na linii Wnioskodawca-JST-Organizator.
 2. Obsługa procedury obsługi limitów dla zadań algorytmowych w tym wnioskowania o środki PFRON.
 3. Implementacja nowych ról (Infolinia, Analityk PFRON DF, Analityk PFRON DPR, Analityk PFRON Oddział).
 4. Dodanie modułu komunikacji Administratora Systemu z Rolą Administrator lokalny - masowa wysyłka informacji tekstowych do Administratorów Lokalnych.
 5. Zmiany w powiadomieniach dla Realizatorów.
 6. Dodanie możliwości wprowadzenia załączników do umowy.
 7. Zmiana w raporcie nr 18 i 19.

Wersja 13

Numer wersji: 01.13.021
Data wgrania: 15.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Rozszerzenie widoku administratora PFRON w zakładce "administracja wnioskodawcy" - udostępnienie administratorowi PFRON zakładek "Dane wnioskodawcy" i "Dane podopiecznego".\
 2. Podczas składania wniosku z modułu I, obszar C1 jako pełnomocnik, Wnioskodawca nie posiadał możliwości wprowadzenia danych podopiecznego - poprawa.

Numer wersji: 01.13.020
Data wgrania: 8.12.2020

Wykaz zmian:

 1. Aktualizacja listy uczelni możliwych do wyboru w MII AS.

Numer wersji: 01.13.019
Data wgrania: 20.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas zatwierdzenia rozliczenia występował błąd "Suma płatności nie pokrywa kwoty rozliczenia. Sprawdź rejestr płatności." pomimo, iż kwoty były prawidłowe – poprawa.
 2. Zostało poprawione podmienianie danych pod zmienne przedmiotu wniosku na wydruku umowy.
 3. We wnioskach do zatwierdzenie pojawiały się błędne informacje dotyczące kryterium zwiększenia dodatku przez realizatora. Dodatkowo, gdy kryterium nie zostało spełnione, kalkulator przeliczał kwotę dofinansowania – poprawa.

Numer wersji: 01.13.018
Data wgrania: 10.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono kryteria wyszukiwania Wnioskodawców podczas wysyłania wiadomości systemowych - należy podać PESEL Wnioskodawcy oraz przynajmniej jedno z dostępnych pól.

Numer wersji: 01.13.017
Data wgrania: 5.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Zmiana algorytmu w kalkulatorze dostępnym na etapie oceny merytorycznej w module II.
 2. Naprawiono błąd, który występował podczas próby nadania nowych ról w jednostce. Wyświetlany był komunikat: "Błąd zależności, zweryfikuj ustawienia jednostek".
 3. Przeniesiona została lista załączników we wnioskach w sekcji "załączniki" ponad przyciski funkcyjne.

Numer wersji: 01.13.016
Data wgrania: 3.11.2020

Wykaz zmian:

 1. Informacja o podpisie wniosku była niedostępna, gdy wniosek został zwrócony do poprawy - poprawa.
 2. Wnioski z Modułu II, w których wybrano jedną z wartości w polu "Niezdolność do pracy" nie były ujmowane w raporcie numer 20 - poprawa.
 3. Usunięto paczkę płatności o numerze "04/2020" w zgłoszonej jednostce.
 4. Poprawiono błąd, w wyniku którego konto Wnioskodawcy podczas rejestracji było duplikowane.
 5. Przedłużono nabory na wnioski "Pomoc Poszkodowanym - Moduł III" do 16 listopada oraz dodano we wniosku dwie nowe opcje wyboru ("4 miesiące" oraz "5 miesięcy") w polu "Wnioskowany okres przyznania świadczenia".
 6. Usunięcie/zmiana statusu: wniosków, pism, rozliczeń oraz umów z poziomu bazy danych zgłoszonych w poszczególnych zleceniach.
 7. Zmiana algorytmu kalkulatora kwoty przyznanej w Module II.

Numer wersji: 01.13.015
Data wgrania: 27.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Usunięto zduplikowane konto Wnioskodawcy.
 2. Poprawiono dane w podsumowaniu raportu numer 33 w module PFRON. Wnioski złożone w jednostkach SJO nie są już zliczane podwójnie.
 3. Poprawiono błąd w umowach, który usuwał część informacji po zmianie statusu umowy na "Umowa rozliczona".
 4. Wprowadzono komunikat z ostrzeżeniem, iż edycja kryteriów oceny po otwarciu naboru nie powoduje zmiany karty oceny. Dodatkowo wprowadzono blokadę możliwości edycji karty oceny dla aktywnych naborów.

Numer wersji: 01.13.014
Data wgrania: 23.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono wyświetlanie danych w podsumowaniu raportu 33 w module PFRON.

Numer wersji: 01.13.013
Data wgrania: 16.10.2020

Wykaz zmian:

 1.  Wprowadzono optymalizacje podczas ładowania danych do tabeli z płatnościami w szczegółach paczki płatności. Optymalizacje znacząco przyspieszyły ładowanie oraz filtrowanie płatności.
 2. Poprawiono błąd związany z niewidocznym przyciskiem do dodawania nowych załączników dla wniosków, które zostały już wysłane do instytucji.
 3. Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wycofanie wniosku niekończącego się umową, który posiadał wysłane pismo do Wnioskodawcy przed zatwierdzonym wnioskiem. Wniosek jest niemożliwy do wycofania, gdy pismo zostanie wysłane po zatwierdzeniu wniosku.
 4. Usunięto duplikaty wniosków oraz wprowadzono poprawkę, która uniemożliwi utworzenia się duplikatu wniosku w przyszłości.
 5. Poprawiono zliczanie się pól "Maksymalna wnioskowana kwota dofinansowania (w zł)" oraz "Deklarowany udział własny w zakupie (w zł)" w ocenie merytorycznej dla wniosków z modułu I, obszar A2.
 6. Poprawiono sumy kwot oraz sumy ilości wniosków w podsumowaniu raportu numer 20.
 7. Wnioski cofnięte do poprawy, a następnie edytowane przez Wnioskodawców nie były ujmowane w raportach numer 18 oraz 19.
 8. Wprowadzono poprawki w raporcie numer 19 dla wniosków z modułu II: poprawiono wartości w kolumnie dotyczącej wnioskowanej kwoty; w kolumnie 7a dodano numer rozliczenia; w przypadku zaznaczenia we wniosku jednej z trzech opcji, w sekcji "Niezdolność do pracy", kolumna 18/19 w raporcie nie była uzupełniana; wprowadzona nazwa uczelni wyższej zagranicznej we wniosku nie była wyświetlana w raporcie.

Numer wersji: 01.13.012
Data wgrania: 14.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Zablokowano możliwość usuwania załączników dla wniosków o statusie akceptacja formalna i wyższym.
 2. Zaktualizowano nazwy jedenastu uczelni.
 3. W raporcie numer 21 wprowadzono podsumowanie z liczbami dla całego województwa.
 4. Wdrożono modyfikacje do WCAG 2.1

Numer wersji: 01.13.011
Data wgrania: 13.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Naprawiono błąd, który występował podczas zbiorczego zatwierdzania pism.

Numer wersji: 01.13.010
Data wgrania: 9.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Cofnięty został status sprawy dla zgłoszonego wniosku.
 2. Naprawiono błąd, który występował w momencie wejścia we wniosek w celu weryfikacji formalnej. Wyświetlany był komunikat "Nieoczekiwany błąd".
 3. W raporcie numer 19, błędnie zliczana była łączna kwota wnioskowana dla wniosków z modułu II, w wyniku czego suma z całego raportu była zawyżana - poprawa.
 4. W module PFRON błędnie wyświetlano kwotę przyznanego limitu środków programu celowego "Pomoc poszkodowanym" - poprawa.
 5. Podczas próby otworzenia paczki płatności do edycji lub podglądu występował błąd, całkowicie uniemożliwiając wykonanie jakiejkolwiek czynności - poprawa.

Numer wersji: 01.13.009
Data wgrania: 6.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Cofnięto status zgłoszonego wniosku do "Ponowna ocena merytoryczna".
 2. Cofnięto status zgłoszonej umowy.
 3. Przycisk "słoneczko" z informacją o podpisie elektronicznym pojawiał się przy wniosku, gdy wniosek został złożony przez Realizatora w imieniu Wnioskodawcy - poprawa.
 4. Podczas logowania się do Systemu SOW przy pomocy Profilu Zaufanego kontem, gdzie Wnioskodawca nie ma peselu, zmieniono komunikat na "Wybrany użytkownik może się zalogować tylko z wykorzystaniem loginu i hasła."
 5. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście w podgląd potwierdzonej paczki płatności.
 6. Naprawiono błąd, który występował podczas filtrowania płatności w paczce płatności.

Numer wersji: 01.13.008
Data wgrania: 2.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas generowania pliku CSV oraz PDF do listy rankingowej, błędnie zliczano przyznane punkty - poprawa.

Numer wersji: 01.13.007
Data wgrania: 1.10.2020

Wykaz zmian:

 1. Została wprowadzona możliwość odrzucenia rozliczenia w przypadku, gdy umowa jest rozwiązana.
 2. Naprawiono błąd występujący podczas przewijania stron w tabelkach z danymi.
 3. Podczas generowania pliku płatności w podglądzie paczki płatności, dokument generował się tylko dla dwóch pierwszych płatności - poprawa.

Numer wersji: 01.13.006
Data wgrania: 29.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas potwierdzania list wypłat zmienia się status paczki i potwierdzane są płatności wraz z datą zaksięgowania w paczce oraz w zakładce płatności we wniosku. Poprawiono również mechanizmy odpowiedzialne za oznaczenie statusy sprawy jako "Dofinansowanie wypłacone".
 2. Podczas generowania umowy do wniosku AS A1 w przedmiot wniosku wprowadzane były wszystkie możliwe wartości, a nie tylko te zaznaczone przez Wnioskodawcę - poprawa.
 3. Podczas generowania pisma wyświetlany był błędny komunikat o braku szablonu - poprawa.
 4. We wniosku AS A1 wymagane było podanie kwot dodatkowego wyposażenia i refundacji kosztów dojazdu do eksperta, pomimo że Wnioskodawca o to nie wnioskuje - poprawa.
 5. Podczas generowania pliku płatności w podglądzie paczki płatności, dokument generował się tylko dla dwóch pierwszych płatności - poprawa.

Numer wersji: 01.13.005
Data wgrania: 24.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Naprawiono błąd, który blokował działanie dynamicznych elementów w Systemie SOW na starszych wersjach przeglądarki Firefox.
 2. Została poprawiona struktura bazy danych - poprawiono indeksy dla kolumn w tabelach bazodanowych paczek płatności oraz zoptymalizowano kwerendy w zaawansowanych filtrach wyszukiwarki paczek płatności.
 3. Poprawiono błąd występujący w filtrach umów podpisanych, w polu "Data podpisania".

Numer wersji: 01.13.004
Data wgrania: 23.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Dodano do wydruku PDF wniosków AS: A1, B2, B5, C1, C2, C3, C4, C5 pola "Wnioskodawca składa wniosek: Jako pełnomocnik".
 2. Przystosowano Systemu SOW do standardu WCAG 2.1.
 3. Poprawiono wyświetlanie numeru umowy oraz daty umowy na wydruku PDF listy wypłat.
 4. Poprawiono działanie multiwyboru na liście wypłat, wybrane przelewy prawidłowo generują się do druków.
 5. Poprawiono błędy występujące na liście z paczkami przelewów w zaawansowanej wyszukiwarce.
 6. Poprawiono wyświetlanie informacji o procentowym udziale dofinansowania dla Wnioskodawcy na wydruku PDF rozliczenia.
 7. Poprawiono komunikat podczas próby zalogowania się Realizatora lub pracownika PFRON do Systemu SOW z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

Numer wersji: 01.13.003
Data wgrania: 14.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono błędny komunikat, podczas dodawania dokumentu potwierdzającego realizację zadania w rozliczeniu, przy polu "Dofinansowanie".

Numer wersji: 01.13.002
Data wgrania: 11.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono dane w raporcie nr. 33 (Informacja o realizacji programu Pomoc Poszkodowanym) w module PFRON.
 2. Dodanie do wydruku PDF wniosku AS Moduł II - Edukacja pola "Wnioskodawca składa wniosek: Jako pełnomocnik".

Numer wersji: 01.13.001
Data wgrania: 9.09.2020

Wykaz zmian:

 1. Dodano powiadomienia e-mail dla Realizatora z tytułu: zwrotu poprawionego wniosku; dodaniu załącznika do wniosku; podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę.
 2. Ukryto "propozycję oceny" w ocenie merytorycznej.
 3. Wprowadzono kalkulator dla Modułu II w ocenie merytorycznej.
 4. Zaimplementowano wyświetlenie listy wymaganych załączników do danego typu wniosku na etapie wyboru "pobranie wniosku w pdf" lub "nowy wniosek".
 5. Dodano funkcjonalność wysyłania do Beneficjenta informacji "Twoja umowa o nr …... została rozliczona przez Realizatora".
 6. Zaimplementowano ostatnią część płatności.
 7. Wprowadzono zmiany w raporcie 19.
 8. Wprowadzono autoryzację wnioskodawcy przy logowaniu PZ po nr PESEL.
 9. Poprawiono widoczność informacji o ładowaniu danych do tabeli po zmianie filtrów.

Wersja 12

Numer wersji: 01.12.007
Data wgrania: 13.08.2020

Wykaz zmian:

 1. Włączenie widoczności pól formularzy rozliczeń na liście formularzy systemowych.

Numer wersji: 01.12.006
Data wgrania: 7.08.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono kodowanie znaków w pliku płatności na zgodny z kodowaniem przy imporcie plików w aplikacji PKO.
 2. Po zapisaniu sekcji dotyczącej niepełnosprawności oraz przedmiotu wniosku we wniosku AS B1/B3/B4, zaznaczone pozycje zapisują się już prawidłowo.

Numer wersji: 01.12.005
Data wgrania: 5.08.2020

Wykaz zmian:

 1. Usunięto błąd, który uniemożliwiał zwiększenie limitu na "Pomoc poszkodowanym" w module realizatora.
 2. We wniosku moduł I, obszar C, zadanie 5 poprawiono wyświetlanie danych pod zmienną {cbxZwolnienieDochody}.
 3. Poprawiono błędy w zliczaniu dostępnych limitów w widoku ze szczegółami limitu.
 4. Formularz zgłaszania błędów został dodany dla zalogowanego Realizatora.

Numer wersji: 01.12.004
Data wgrania: 30.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Usunięcie błędu związanego z walidacją niewymaganych pól formularzy. W niektórych miejscach portalu, system wymagał pól formularzy, które nie były oznaczone jako wymagane.
 2. Usunięcie błędu związanego z brakiem możliwości wycofania zmian w przedmiotach wniosków Aktywnego samorządu Moduł I - B1, B3, B4 - sprzęt elektroniczny.
 3. Poprawiono treść w wydrukach wniosków AS Moduł I - obszar B2, w sekcji "Korzystanie z PFRON".
 4. Usunięcie nieoczekiwanego błędu występującego w module Wnioskodawcy podczas pobierania informacji o podpisie elektronicznym.

Numer wersji: 01.12.003
Data wgrania: 28.07.2020

Wykaz zmian:

 

 1. Podczas dodawania w rozliczeniu dokumentu potwierdzającego realizację zadania, numer NIP nie jest wymagany dla oświadczenia.
 2. Wprowadzono aktualizacje we wniosku "Pomoc poszkodowanym - Moduł III".
 3. Dla rozliczeń złożonych przed 20 lipca, została przywrócona sekcja z listą załączników w zakładce "Dane wniosku".
 4. Użytkownik podpisujący w informacji o podpisie elektronicznym nie był widoczny, gdy dokumenty zostały podpisane z wykorzystaniem funkcji multiwyboru.
 5. Dla rozliczeń złożonych przed 20 lipca, szablon dokumentu pobiera się prawidłowo. Dodatkowo we wszystkich aktywnych naborach na rozliczenie, które zostały utworzone przed wprowadzeniem funkcjonalności dotyczącej centralizacji szablonów, zaktualizowano szablon rozliczenia na nowy.
 6. Podczas dodawania w rozliczeniu dokumentu potwierdzającego realizację zadania, pola nie są blokowane już do edycji.
 7. Podczas podglądu lub edycji limitów, kwota dostępnego limitu zlicza się już prawidłowo.

Numer wersji: 01.12.002
Data wgrania: 24.07.2020

Wykaz zmian:

 1. W oknie zawierającym szczegółowe dane wniosku, w zakładce "Dane podstawowe", pomiędzy sekcją "Dane wnioskodawcy" a sekcją "Lista podopiecznych" została dodana sekcja "Dane właściciela konta".
 2. Dodano nowe zmienne do wykorzystania w szablonach paczek płatności.
 3. Dodano znacznik ARIA dla menu pionowego, który informuje o zwinięciu menu dla czytników ekranowych.
 4. We wnioskach z obszaru C1, C3 oraz C4 został poprawiony sposób wyliczania wartości pola "Procentowy udział własny wnioskodawcy", które jest dostępne na zakładce "Przedmiot wniosku".
 5. Rozszerzono dopuszczalną minimalną ilość znaków dla pola "Uzasadnienie wniosku" we wnioskach dotyczących obszaru AS - Moduł I.
 6. Wprowadzono wymagalność podania numeru konta bankowego i nazwy banku podczas dodawania nowej płatności, jeżeli rodzaj płatności to: "Rachunek wnioskodawcy" lub "Dodatkowy rachunek".
 7. Utworzono nową sekcję "Przekaż do archiwum" we wnioskach odrzuconych i wycofanych. Nowa sekcja umożliwia archiwizację spraw odrzuconych oraz wycofanych.
 8. Podczas generowania wydruku rozliczenia w formacie PDF, dla niektórych wniosków nie były uzupełniane wszystkie pola. Uzupełniono brakujące dane, podczas generowania rozliczenia.
 9. Poprawiono błędy w filtrowaniu odbiorców, podczas wysyłania masowych wiadomości.

Numer wersji: 01.12.001
Data wgrania: 21.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawcy – dodanie funkcjonalności kopiowania wniosków na Przedmioty ortopedyczne (Rehabilitacja społeczna). System umożliwia utworzenie nowego wniosku na podstawie ostatnio złożonego lub jeśli takiego nie ma to na podstawie ostatnio utworzonego. Wniosek utworzony na podstawie kopii będzie posiadał komplet informacji poza numerem zlecenia oraz kwoty z przedmiotów dofinansowania. Kopiowanie wniosku może wykonać zarówno wnioskodawca, jak i realizator w imieniu wnioskodawcy.
 2. Płatności - etap II - Dodanie informacji o potwierdzeniu płatności do widoku płatności.
 3. Moduł Wnioskodawcy - optymalizacja wprowadzania rozliczenia przedmiotu dofinansowania m.in. poprzez likwidację dodawania załączników wewnątrz zadań.
 4. Wprowadzenie zabezpieczenia przed zarejestrowaniem wielu wniosków przez realizatora w imieniu wnioskodawcy z jednego konta wnioskodawcy. Po zarejestrowaniu wniosku w imieniu wnioskodawcy i przekazaniu go do instytucji nastąpi automatyczne przekierowanie do moduły Realizatora (Menu Wnioski -> Nowy wniosek).
 5. Wprowadzenie komunikatu z ostrzeżeniem przy akceptacji oceny merytorycznej - "Czy potwierdzasz poprawność kwoty przyznanego dofinansowania? Zatwierdzenie oceny merytorycznej nie jest możliwe do wycofania.".
 6. Wprowadzenie informacji o danych osobowych przetwarzanych w systemie SOW na ekranie rejestracji nowego użytkownika.
 7. Realizacja obowiązku informacyjnego o zbieraniu plików cookies.
 8. Zmiana algorytmu wyszukiwania Wnioskodawcy przez Realizatora (PESEL + dowolna wartość: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail).
 9. Zmiana nazwy przycisków „pobierz paczkę przelewów” i „pobierz druki przekazów” na „utwórz paczkę przelewów” i „utwórz druki przekazów”.
 10. Zmiana sposobu inicjowania okna generowania paczki płatności – wspólne okno do zdefiniowania listy wypłat (paczki płatności) oraz plików płatności.
 11. Dodanie nowej zakładki "Płatności" na widoku z oceną wniosku.
 12. Raport dla zadania "Pomoc poszkodowanym - Moduł III". Nazwa raportu: Informacja o realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 13. Zmiana sposobu generowania automatycznych haseł jednorazowych poprzez wykluczenie z nich tzw. znaków podobnych takich jak: kropka ".", przecinek "," zero "0", wielka litera "O", jeden "1", mała litera el "l", wielkie "I" i małe "i" oraz pionowa kreska "|".
 14. Zmiana nazw pozycji menu dla umów (z „Do weryfikacji” na „Do podpisania” oraz z „Do podpisania” na „W podpisie wnioskodawcy”) oraz nazw statusów adekwatnie do nowego nazewnictwa (UMOWA DO WERYFIKACJI – zmiana na: UMOWA DO PODPISANIA oraz UMOWA DO PODPISANIA – zmiana na: UMOWA W PODPISIE).
 15. Multiwybór na liście wniosków i umów - wprowadzenie dodatkowych komunikatów prezentujących listę wniosków/pism/umów/rozliczeń przed potwierdzeniem czynności masowego przydzielania wniosków oraz zatwierdzania dokumentów w ramach multiwyboru.
 16. Dodanie walidacji w schemacie numeracji dla naborów. System bada, czy w schemacie numeracji znajduje się zmienna [LICZNIK].
 17. Menu Wiadomości > Masowe wiadomości > Nowa wiadomość – wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania adresatów wiadomości (status wniosku, filtry dla naborów wszystkie/tylko aktywne/tylko nieaktywne, data złożenia wniosku od, data złożenia wniosku do).
 18. Wprowadzenie dodatkowej informacji podczas multipodpisu dot. Profilu Zaufanego. Po wybraniu przycisku „Zatwierdź i wyślij do podpisu”, wraz z listą podpisywanych umów, system zaprezentuje informację: „W tym miejscu Realizator ma możliwość podpisania umów wyłącznie z wykorzystaniem Podpisu Elektronicznego. Jeżeli chcesz podpisać umowę za pomocą Profilu Zaufanego, to wybierz przycisk Anuluj, a następnie wejdź w edycję szczegółów pojedynczej umowy.”.
 19. Poprawa działania filtrów nad tabelą oraz przycisku czyszczącego filtry.

Wersja 11

Numer wersji: 01.11.013
Data wgrania: 17.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Zaktualizowano okruszki we wniosku "Pomoc Poszkodowanym - Moduł III".
 2. Poprawiono wyświetlanie danych podpisującego/składającego wniosek oraz etykiety tych pól (zależnie od tego czy wniosek został złożony i podpisany przez wnioskodawcę czy został złożony przez realizatora).
 3. Podczas tworzenia nowego konta dla wnioskodawcy w module realizatora, pole PESEL jest wymagane.

Numer wersji: 01.11.012
Data wgrania: 14.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono walidację w polach z numerem PESEL. Dodatkowo data urodzenia jest automatycznie uzupełniana, każdorazowo po edycji pola z numerem PESEL.
 2. Niedozwolone znaki z pól 6 i 9 dla formatów płatności MTMS oraz Elixir są usuwane automatycznie.
 3. Wnioski z obszaru C1 oraz C5 są już poprawnie ujęte w raporcie nr 20.
 4. Numery kont bankowych są już uzupełniane automatycznie, podczas tworzenia nowych umów dla wniosków z modułu I.
 5. Wnioski z obszaru C5 są już poprawnie ujęte w raporcie nr 19.

Numer wersji: 01.11.011
Data wgrania: 7.07.2020

Wykaz zmian:

 1. Kryterium dotyczące złożenia wniosku w dniu 30 czerwca zlicza się prawidłowo - do pierwszego półrocza.
 2. W raporcie nr. 21 zostały dodane dane osoby sporządzającej raport.
 3. Podczas wysyłania wiadomości zawierającej znak "<" lub ">", treść wiadomości nie jest już ucinana.

Numer wersji: 01.11.010
Data wgrania: 30.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas zatwierdzania pisma do niezatwierdzonego wniosku z modułu III (Pomoc poszkodowanym), system automatycznie generował rozliczenie wraz z płatnością. Rozliczenie jest generowane tylko w momencie, gdy zatwierdzane jest pismo w zatwierdzonym wniosku. 

Numer wersji: 01.11.009
Data wgrania: 26.06.2020

Wykaz zmian:

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada biały znak (spację) na początku lub końcu imienia lub nazwiska, zostanie wyszukany na liście Wnioskodawców bez wprowadzonego tego białego znaku.
 2. Ręcznie podpisane umowy zostały dodane do raportu nr. 19.
 3. Po wejściu w edycję płatności, w zakładce "płatność w transzach" nie pojawia się już komunikat "brak zasobu".

Numer wersji: 01.11.008
Data wgrania: 23.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Wprowadzenie walidacji wymagalności uzupełnienia pól "Imię" oraz "Nazwisko" podczas tworzenia nowego konta dla Wnioskodawcy w module Realizatora.
 2. Usunięcie błędów („Nieoczekiwany błąd”, „Brak wyników”) podczas filtrowania wniosków na karcie "Wnioski złożone przez Wnioskodawców" w module Realizatora.
 3. Usunięcie komunikatu błędu ("Nie znaleziono zasobu") podczas weryfikacji wnioskodawcy (zakładka Dane historyczne) wykonywanej podczas oceny formalnej wniosku. Po naprawie błędu możliwa jest weryfikacja Wnioskodawcy przez Realizatora Podstawowego już na etapie oceny formalnej.
 4. Poprawa generowania pliku płatności w formacie MTMS (City Bank) - dodano odpowiedniej ilości przejścia do nowej linii (pole 6 – 3x35 znaków, pole 9 – 4x35 znaków) oraz poprawiono wyświetlanie informacji w sekcji z „dane beneficjenta”.

Numer wersji: 01.11.007
Data wgrania: 19.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Korekta kodowania znaków w pobranej paczce przelewów w formacie ELIXIR.
 2. Korekta danych w szablonach paczek płatności - zmienna "{WniImie}" oraz "{WniNazwisko}" wskazywały na dane osoby, która utworzyła wniosek, a nie na dane wprowadzone we wniosku w sekcji "Dane wnioskodawcy".
 3. Korekta sortowania danych w kolumnie w niektórych systemowych tabelkach.
 4. Korekta zaokrąglania kwoty w rozliczeniu, pozwalająca walidatorom na złożenie rozliczenia za ostatni grosz.

Numer wersji: 01.11.006
Data wgrania: 18.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Korekta funkcjonalności zatwierdzania pisma multiwyborem.
 2. W niektórych przypadkach zatwierdzenie pisma dla wniosków z Modułu III "Pomoc poszkodowanym" będących na etapie "Do akceptacji", generowało rozliczenie wraz z płatnością. Wszystkie takie rozliczenia zostały usunięte. Rozliczenia zostaną wygenerowane ponownie, po zatwierdzeniu wniosku oraz kolejnego pisma (czyli w prawidłowy sposób).
 3. Korekta funkcjonalności zatwierdzania wniosków multiwyborem.
 4. Korekta listy w rozliczeniu AS C2.

Numer wersji: 01.11.005
Data wgrania: 11.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Multiwybór na liście wniosków i umów.
 2. Unikalność pola "IdSam" oraz "NrSamKs".
 3. Zmiana ustawienia domyślnego filtra w zakładce wiadomości.
 4. "Pomoc poszkodowanym" - podmiana linku w kreatorze.
 5. W przypadku oceny merytorycznej wniosków z Modułu I Obszar C Zadanie 5 po naciśnięciu pozycji TAK w przyznaniu dofinansowania do przedmiotu pomocy i zapisaniu, system nie odznaczał zapisanej zmiany - poprawa.

Numer wersji: 01.11.004
Data wgrania: 04.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas generowania przekazów pocztowych, zawierających płatność z wniosku posiadającym cofnięty status sprawy, dochodziło do odświeżenia strony, które anulowało proces generowania przekazów - poprawa.
 2. W momencie zatwierdzenia pisma dla wniosku z Modułu III, który posiadał już rozliczenie, rozliczenie było generowane ponownie - poprawa.

Numer wersji: 01.11.003
Data wgrania: 03.06.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa zliczania liczby punktów w widoku listy rankingowej.
 2. Poprawa komunikatu realizatora przy podpisywaniu umowy. Dodatkowo został wprowadzony odpowiedni komunikat, informujący o próbie podpisania dokumentu za pomocą PZ bez uzupełnionego numeru pesel.
 3. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wprowadzenie limitu na moduł II na poziomie powiatu.

Numer wersji: 01.11.002
Data wgrania: 27.05.2020

Wykaz zmian:

 1. Nazwa uczelni "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile" została zmieniona na "Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile".
 2. Zmiana treści w karcie oceny MOD II - "Zwiększenie, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wnioski o dofinansowanie do edukacji w Systemie SOW. Wsparcie jednorazowe, tylko dla Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.".
 3. Niewykorzystywane zmienne dotyczące dowodu osobistego zostały skasowanie z szablonów.
 4. Została zdjęta walidacja z pól "Promocja JST" oraz "Ewaluacja JST" w limitach PP.
 5. Naprawiony został filtr zaawansowany w liście ogólnej wniosków Realizatora.
 6. Dane Wnioskodawcy wyświetlają się poprawnie w informacji o podpisie elektronicznym, po podpisaniu umowy.
 7. Pole "Drugie imię" uzupełnia się prawidłowo w zakładce Dane Wnioskodawcy w Umowie.
 8. Błąd z podwójnym menu na widoku rozliczenia został poprawiony.

Numer wersji: 01.11.001
Data wgrania: 25.05.2020

Wykaz zmian:

 1. Rozszerzenie menu "poziomego" o nowe zakładki - Wiadomości (wychodzące i przychodzące wiadomości systemowe - wiadomości widoczne od nowej wersji) oraz Rozliczenia.
 2. Przechowywanie na listach zdefiniowanych filtrów wyszukiwania.
 3. Sortowanie wniosków po dacie złożenia we wszystkich widokach.
 4. Płatności - część I - dodanie funkcjonalności generowania list wypłat (paczek płatności) w oknie Rozliczenia/Rejestr płatności i dodanie nowej listy pn. Listy wypłat (paczki płatności).
 5. Pogrubienie i powiększenie jednorazowego hasła w powiadomieniach e-mail.
 6. Zmiana widoku tabeli w sekcji "Limity" - dodanie kolumn: limit wykorzystany, wartość zwrotów, limit dostępny.
 7. Kreator - zmiana adresów (linki przekierowań) do opisów usług na portalu GOV.PL.
 8. Zmiana etykiety w kreatorze w kafelkach "Dane kontaktowe jednostki" oraz "Złóż wniosek" dla usługi Pomoc poszkodowanym.
 9. Dystrybucja szablonów umów (dla Aktywny Samorząd Moduł II).

Wersja 10

Numer wersji: 01.10.007
Data wgrania: 18.05.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono komunikaty we wniosku w obszarze C zadanie 5.
 2. Treść wysyłanych wiadomości SMS nie wyświetlał się w wiadomościach wysłanych do klienta, zostawało puste pole z nr telefonu pod spodem - poprawa.
 3. Naprawiono błąd, który występował podczas renderowania tabelki w liście rankingowej.
 4. Poprawiono opisy w okienku z informacją o podpisie.
 5. Podczas tworzenia konta dla wnioskodawcy w module realizatora, system weryfikuje pesel również w bazie realizatorów - poprawa.
 6. Wprowadzono optymalizację przy pobieraniu danych do tabelek w zakładce "Historia wniosku", dodatkowo dane do tabelek ładują się po włączeniu tej zakładki.

Numer wersji: 01.10.006
Data wgrania: 08.05.2020

Wykaz zmian:

 1. W raporcie 19 i 31 w kolumnie 18 wyświetlane było "Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż.)" w przypadku osób pełnoletnich - poprawa.
 2. „Load balancer” do połączeń z bazą danych.
 3. Objęcie bazodanową transakcją inkrementację licznika schematu numeracji.
 4. Wprowadzono poprawkę do błędu, który powodował powielanie procesów spraw podczas wysyłania wniosku do instytucji.

Numer wersji: 01.10.005
Data wgrania: 30.04.2020

Wykaz zmian:

 1. W raportach nr.: 18, 19, 30, 31 nie były brane pod uwagę wnioski o statusie "wycofany", "do poprawy" oraz "zapisany roboczo" który wcześniej został skierowany do poprawy - poprawa.
 2. W raportach nr.: 18, 19, 30, 31 wnioski złożone w ramach obszaru B4 odczytywane były jako złożone na B1 - poprawa.
 3. W raportach nr.: 18, 19, 20, 30, 31, 32 nie były zliczane wnioski złożone w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego - poprawa.
 4. W raportach nr.: 19, 31 adres wnioskodawcy był niepełny. Dodano kod pocztowy oraz pocztę.
 5. W raportach nr.: 19, 31 zmieniono sposób prezentowania informacji o dochodzie, gdy wnioskodawca rezygnuje z podania dochodu.
 6. W raportach nr.: 18, 19, 20, 30, 31, 32 została uzupełniona siatka (obramowanie/krawędzie tabel).
 7. W raportach nr.: 19, 30, 31, 32 zostało usunięte formatowanie "kropki".
 8. W raportach nr.: 19, 31 nie były zliczane wnioski z obszaru A4 - poprawa.
 9. W raportach nr.: 18, 30 nie były zliczane wnioski z obszaru C5 - poprawa.
 10. Zmienna "AsM2DofinansowaniePrzyznaneX" w umowie podstawia się za wartość z pola "Wnioskodawca stara się o dofinansowanie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego" lub z "Wnioskodawca stara się o dofinansowanie opłaty za naukę (czesne)" w zależności od tego, o co wnioskuje Beneficjent.

Numer wersji: 01.10.004
Data wgrania: 29.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Podczas generacji pliku płatności Multicash ostatnie pole przelewu zostało ujęte w cudzysłów, dodatkowo zostały zlikwidowane nawiasy, które dołączały się do nazwy zleceniodawcy.
 2. Likwidacja błędnego działania: Gdy podczas wysyłania dokumentu do instytucji wystąpił błąd, zwiększany licznik o 1 w schemacie numeracji nie był cofany do pierwotnego stanu. W wyniku tego kolejny wniosek otrzymywał numer o 2 większy od poprzedniego.
 3. Do listy szkół wyższych została dodana pozycja "Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Filia w Sochaczewie".

Numer wersji: 01.10.003
Data wgrania: 23.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Na liście wygenerowanych raportów zostały dodane kolumny zawierające daty od i do za jakie wygenerowany został raport.
 2. Wniosek "Pomoc poszkodowanym - Moduł III" - automatyczne uzupełnianie informacji o pełnoletności podopiecznego na podstawie peselu. Informacja o pełnoletności została zablokowana do edycji dla wnioskodawcy.
 3. Dynamiczne wyszukiwanie powiatu w komórce "realizator" w formularzu dodawania/edycji limitów. Możliwość znalezienia wyrażenia po wpisaniu kilku liter, zamiast wyszukiwania z przewijanej listy.
 4. Zalecenie WCAG - zostały dodane znaczniki "label" oraz atrybuty "for" we wszystkich brakujących miejscach w całym systemie.
 5. Wdrożono poprawkę do testera zmiennych w szablonach dokumentów. Pomimo błędnego formatowania na zmiennej, tester wskazywał, że zmienna jest poprawna.
 6. Usunięto wyświetlanie zmiennych w umowie dla modułu 2, dotyczących przedmiotów kształcenia które nie występują we wniosku.
 7. Umożliwienie wprowadzenia kwoty 0 zł w polu "Deklarowany udział własny w zakupie" we wniosku AS: A2, A4, B1, B2, B5, C1, C3, C4, C5, D.
 8. Odblokowanie możliwości sprawdzenia podpisu elektronicznego na stronie startowej modułu realizatora.
 9. Usunięcie walidacji z pola, które sumuje wnioskowaną kwotę dofinansowania we wnioskach AS: A1, A2, A4, B1, B2, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D.

Numer wersji: 01.10.002
Data wgrania: 16.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Naprawa błędu występującego podczas zapisywania wygenerowanej umowy.
 2. Umożliwienie wprowadzenia kwoty 0 zł w polu "Deklarowany udział własny w zakupie" we wniosku AS C2.
 3. Naprawa danych adresowych w raporcie nr. 19, kolumna nr. 11.
 4. Naprawa błędu ze zgłoszenia: Aby wyświetlić pełen okres sprawozdawczy dotyczący I kwartału należy podać daty od - do. Wpisując skrajną datę (zakończenie kwartału) 31.03.2020 r., do formularza nie zaciągały się wnioski, które w dniu 31 marca zostały złożone.
 5. Zmiana schematów numeracji dla naborów AS B1 B3 B4, w każdym takim schemacie numeracji, gdzie znajduje się zmienna [RW], ta zmienna została podmieniona na stały ciąg znaków "B1/B3/B4". Zmiana dotyczy tylko aktywnych naborów, które nie mają aktualnie złożonych wniosków.".

Numer wersji: 01.10.001
Data wgrania: 10.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Dodanie na stronie głównej w module Realizatora, w tabeli "Rejestr wniosków", kolumny "Prowadzący sprawę" z danymi (imię i nazwisko) osoby obsługującej sprawę.
 2. Data podpisania umowy - umożliwienie edycji daty ręcznego podpisania umowy oraz dodanie pól z informacjami (data podpisania i użytkownik) o podpisach złożonych elektronicznie przez Realizatora i Wnioskodawcę.
 3. Kreator - modyfikacja ustawień kafelków - dodanie opcji umożliwiającej bezpośrednie przekierowanie wraz z określeniem miejsca otwarcia linku z pominięciem wpisywania opisowej treści do wyświetlenia. Przebudowanie kreatora, zamiast szczegółowych kafli z opisami form wsparcie zastąpienie ich jednym przekierowaniem do informacji na portalu.
 4. Wniosek B1 B3 B4 - dodanie walidacji >=0 dla pola "Deklarowany udział własny w zakupie".
 5. Wyszukiwanie po nr PESEL - Dodanie na liście „Użytkownicy - Wnioskodawcy” w module PFRON nowego filtra „Filtruj po PESEL”. Na liście „Użytkownicy - Wnioskodawcy” w module PFRON, będzie można wyszukać tylko po 1 filtrze „PESEL”, a w module Realizatorów tak jak dotychczas filtr „PESEL” musi być jedną z 3 danych obok obowiązkowego imienia i nazwiska.".
 6. Multicash - dodatkowy format paczka zwykłych (+Z) przelewów pocztowych. Format płatności: Przekaz Pocztowy (*.txt).
 7. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - dodanie nowego wniosku wraz z flow i limitami.
 8. Deaktywacja zmiennej {DataPodpisania}. Jeżeli była wykorzystana w szablonie, to w jej miejsce będzie wyświetlany tekst {DataPodpisania}. Do nowych zmiennych dopisano informację, że dotyczą pisma np. {DataPodpisaniaUmowyE-Realizator} Data złożenia podpisu elektronicznego na umowie przez Realizatora (do użycia na szablonie: Pismo do wniosku).

Wersja 9

Numer wersji: 01.09.009
Data wgrania: 07.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Suma wszystkich transz w umowach nie zliczała się prawidłowo, co uniemożliwiało dodanie ostatniej transzy z kocówkami groszowymi. Obliczenia arytmetyczne zostały objęte metodą zaokrąglającą liczby.
 2. Do raportów nr. 18 i 19 zostały dodane wnioski ze statusem "Do poprawy".
 3. Wnioski do raportu nr. 20 były pobierane na podstawie daty zmiany statusu sprawy na "Dofinansowanie wypłacone". Po zmianie, dane do raportu są pobierane na podstawie daty wysłania wniosku do instytucji.
 4. Do raportu nr. 19 zostały dodane wnioski z obszaru C, moduł I. Dodatkowo poprawiono liczbę porządkową oraz sortowanie wg kolejności: województwo, powiat, moduł, obszar, zadanie, data złożenia wniosku, numer wniosku.

Numer wersji: 01.09.008
Data wgrania: 03.04.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawiono zliczenie ilości punktów w wygenerowanej liście rankingowej.
 2. Dodano możliwość ponownego wysłania poprawionego wniosku do realizatora, gdy nabór jest już nieaktywny.
 3. W wygenerowanym raporcie nr. 18 nie zaciągały się informacje o złożonych wnioskach C5. Złożone wnioski z modułu C5 zostały dodane do raportów.

Numer wersji: 01.09.007
Data wgrania: 31.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Przy rozliczeniach MII system błędnie interpretował końcówki groszowe. Liczby w operacjach arytmetycznych zostały objęte poprawnymi metodami zaokrąglania liczb.

Numer wersji: 01.09.006
Data wgrania: 30.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawka do poprawnego zaciągania danych podopiecznego oraz poszczególnych kierunków nauki podczas tworzenia nowej umowy.
 2. Odblokowanie pól "Koszty jazd doszkalających" oraz "Koszty zakwaterowania i wyżywienia..." gdy pole "Koszty uzyskania prawa jazy" zostało zaznaczone. Poprawka dotyczy wniosków "Aktywny Samorząd Moduł I A2, A3 - prawo jazdy".

Numer wersji: 01.09.005
Data wgrania: 27.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - umożliwianie zapisania przychodu w wysokości "0".
 2. Braki w numeracji wniosków - Funkcjonalność blokującą wysyłanie już wysłanych wniosków. Jeżeli wniosek będzie wysłany, a użytkownik w jakiś sposób będzie próbował wysłać go ponownie, procedura wysyłania wniosku zostanie pominięta, a użytkownik zostanie przekierowany na listę złożonych wniosków.
 3. Poprawka w sposobie nadawania numerów wnioskom poprawiająca podwójną numerację wniosków.

Numer wersji: 01.09.004
Data wgrania: 24.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Zmiana wartości w polach raportu.
 2. Wyszarzenie pól we wniosku - AS, MII w przypadku przeprowadzenia przewodu doktorskiego (dot. osób, nie będących uczestnikami studiów doktoranckich).
 3. Korekta w piśmie do wniosku dla przedmiotów ortopedycznych.
 4. Poprawa błędu występującego podczas podglądu wniosku "przedmioty ortopedyczne".
 5. Wniosek "turnusy rehabilitacyjne" - poprawa błędu dotyczącego pól z zakresu wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 6. Usunięcie błędu przy przejściu z oceny formalnej do oceny merytorycznej za pomocą akcji "zapisz i przejdź do oceny merytorycznej".
 7. Dodanie brakujących typów formularzy podczas pobierania danych do raportów.

Numer wersji: 01.09.003
Data wgrania: 17.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawa błędu w paczce płatności elixir.
 2. AS Moduł II - Edukacja. Umożliwienie wpisania wysokości wkładu własnego dla doktoratu większego lub równego "0".

Numer wersji: 01.09.002
Data wgrania: 16.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja rozliczenia wniosku - Moduł II.
 2. Nabory na rozliczenia za 2019 rok.
 3. Rozliczenie z powiatem - korekta.
 4. Dodanie pola we wniosku elektronicznym - AS Moduł II.

Numer wersji: 01.09.001
Data wgrania: 14.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Zapisanie transzy powoduje przeniesienie na wniosek o dofinansowanie.
 2. Nie generuje się plik płatności do wniosku na przedmioty ortopedyczne.
 3. Zmiana informacji we wniosku w Module II.
 4. Rozbudowanie funkcjonalności w obsłudze naboru na dofinansowanie o elementy naboru na rozliczenie.
 5. Lista rankingowa.
 6. Generowanie pisma - data wydruku.
 7. Wprowadzanie szablonów dokumentów - dodanie pola z wyborem statusu naboru „aktywny t/n”.
 8. Wprowadzanie szablonów dokumentów - usunięcie z listy naborów na rozliczenie.
 9. Przedmioty ortopedyczne - wątek główny.
 10. Integracja Systemu Obsługi Wniosków z Zakładem Usług Społecznych w zakresie usług U6 i U7.

Wersja 8

Numer wersji: 01.08.006
Data wgrania: 11.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Aktywny Samorząd - przy naciskaniu przycisku dalej w zakładce średni dochód system cofa do informacje dodatkowe.
 2. Błędna data złożenia rozliczenia.
 3. Poprawa schematów numeracji w naborach utworzonych 15.02.2020, nadanie numerów złożonym wnioskom.

Numer wersji 1.08.005
Data wgrania: 9.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Dane z wniosku AS C1 są błędnie zaciągane do wersji pdf.

Numer wersji 1.08.004
Data wgrania: 5.03.2020

Wykaz zmian:

 1. FIX: Błąd we wniosku na obszar D.
 2. FIX: Nie zapisuje się średni dochód AS A1.
 3. Aktualizacja szablonu ODT w naborach na przedmioty ortopedyczne.

Numer wersji 1.08.003
Data wgrania: 4.03.2020

Wykaz zmian:

 1. FIX: Zdjęcie walidacji na średni dochód we wnioskach AS.
 2. FIX: Poprawa reguł walidacji dla AS M2 V2.
 3. Założenie "starych" naborów na rozliczenie.
 4. Cofnięcie statusu sprawy.

Numer wersji 1.08.002
Data wgrania: 2.03.2020

Wykaz zmian:

 1. Brak możliwości zatwierdzenia wniosku o rozliczenie.
 2. Problemy z wnioskiem MI obszar D.
 3. Błędne rejestry płatności.
 4. Problem z walidacją danych wnioskodawcy w ASM2V2.
 5. Błąd we wniosku na edukację.

Numer wersji 1.08.001
Data wgrania: 28.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Dogrywka wniosków Aktywny samorząd.
 2. Przeniesienie historii wnioskodawcy z oceny formalnej i merytorycznej do dedykowanej zakładki „dane historyczne” w tej ocenie.
 3. Dane podopiecznego w ocenie formalnej i merytorycznej AS.
 4. Kursor ustawiony na „ocenie merytorycznej” a nie na „propozycji oceny merytorycznej”.
 5. Weryfikacja danych z systemem SODiR.
 6. Zgłoszenie : „Nie można zapisać przedmiotu wniosku tylko z dodatkiem”.
 7. Multicash (rozbudowa z wersji 1.06.008, STL-59).
 8. Zdjęcie walidacji z daty turnusu.
 9. Zgłoszenie: „Nie zaciągają się dane "niezdolny do samodzielnej egzystencji" w naborze Turnus Rehabilitacyjny”.
 10. Poprawki w szablonie wniosku na przedmioty ortopedyczne (dodanie brakujących zmiennych).
 11. Numeracja wniosków – automatyczne zaciąganie nazwy Jednostki.

Wersja 7

Numer wersji: 01.07.002
Data wgrania: 18.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Skrypt uruchamiający nabory w dodatkowych jednostkach (zgodnie z przekazanym wykazem).
 2. Skrypt wydłużający nabory na rozliczenie o kolejne 6 miesięcy.
 3. Zablokowanie edycji wniosków (przycisk "Zarządzaj polami formularza") dla roli "Administrator realizatora.
 4. Aktywowanie naboru na rozliczenie dla PCPR Myszków.
 5. Zaciąganie danych pełnomocnika do PDF.
 6. Usunięcie wniosku.

Numer wersji: 01.07.001
Data wgrania: 15.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja w zakresie Aktywny samorząd
  a) dodatkowo w modyfikacji uwzględniono zmianę dotyczącą Karty Oceny: Po zmianie statusu naboru na "Aktywny" edycja w zakładce "Karta oceny" zostanie zablokowana z dniem rozpoczęcia obowiązywania naboru. Dotyczy wszystkich wniosków AS Moduł I.
  b) dodatkowo w modyfikacji uwzględniono zmianę dotyczącą Listy Rankingowej: usunięcie listy ze strony głównej i przeniesienie do dedykowanego menu
 2. Modyfikacja mechanizmów związanych z PESEL.
 3. Centralizacja naborów w zakresie:
  a) Implementacja wzorów i szablonów wniosku do systemu bez konieczności dołączania każdorazowo do naboru.
  b) Automatyczne tworzenie rozliczeń do naborów
 4. Automatyczne utworzenie naborów AS (skrypt).
 5. Dodanie w sekcji "dane wniosku" w ocenie formalnej i merytorycznej informacji "kto podpisał wniosek".
 6. Usunięcie podpisu dokumentu z bazy danych.
 7. Zablokowanie możliwości usunięcia transzy, kiedy sprawa jest zakończona.

Wersja 6

Numer wersji: 01.06.016
Data wgrania: 11.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Poprawka importu aditum (STL-196).
 2. Korekta błędu:brak zasobu podczas próby edycji formy kształcenia w ocenie merytorycznej, wniosek asm2v2 (STL-178).

Numer wersji: 01.06.015
Data wgrania: 4.02.2020

Wykaz zmian:

 1. Niepełnosprawności w turnusach rehabilitacyjnych - możliwość zaznaczenia wielu opcji (STL-170).
 2. Usunięcie błędu w wyświetlaniu wniosku wycofanego (STL-176).

Numer wersji: 01.06.014
Data wgrania: 29.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Rozwiązanie problemu z sumowaniem wartości z przecinkami (STL-158).
 2. Zdjęcie walidacji na kwotę 0 z kryterium dochodowego (STL-157).
 3. Problem dla czytnika ekranowego - strona logowania (STL-149).
 4. Zmiana treści komunikatu wysyłanego e-mailem do Wnioskodawcy po podpisaniu umowy przez Realizatora (STL-150).
 5. Zmiana komunikatu wysyłanego do Wnioskodawcy po akceptacji wniosku przez Realizatora (STL-152).

Numer wersji: 01.06.013
Data wgrania: 28.01.2020

Wykaz zmian:

 1. System dopuszcza zapisanie 2 kart oceny w tym samym zakresie dat (STL-155) - poprawa

Numer wersji: 01.06.012
Data wgrania: 22.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Błędne wprowadzanie danych do druku pdf w przedmiotach ortopedycznych (STL-145) - poprawa.
 2. Błędne mapowanie zmiennych w umowach (STL-124) - poprawa.
 3. Błąd przy sprawdzeniu danych podpisu przez wnioskodawcę (STL-137) - poprawa.
 4. Błąd we wniosku na Przedmioty Ortopedyczne (STL-123) - poprawa.

Numer wersji: 01.06.011
Data wgrania: 16.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Mikrousługi dla Ministerstwa Cyfryzacji.
 2. Aktualizacja szablonów wniosków w naborach turnusów rehabilitacyjnych (STL-94).
 3. Możliwość dodawania wielu przedmiotów w wniosku "Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze".
 4. Zmiana adresu e-mail do kontaktu (STL-103).

Numer wersji: 01.06.010
Data wgrania: 03.01.2020

Wykaz zmian:

 1. Zablokowanie pola z numerem PESEL do edycji dla Wnioskodawcy

Numer wersji: 01.06.009
Data wgrania: 30.12.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja usprawniająca uruchomienie naboru Turnusy Rehabilitacyjne.
 2. Modyfikacja usprawniająca uruchomienie naboru Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 3. Modyfikacja dodająca funkcjonalności polegające na konieczności dwukrotnego podania adresu e-mail przy tworzeniu konta w systemie SOW.
 4. Modyfikacja dodająca podgląd dla dokumentów, które są autoryzowane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym informacji: Numer wniosku, data utworzenia wniosku, użytkownik podpisujący, rodzaj podpisu, data i godzina podpisu.
 5. Modyfikacja dodająca podgląd informacji, kto generuje dokument.
 6. Modyfikacja dodająca informacje o oceniającym umieszczone na wydruku karty ocen.

Numer wersji: 01.06.008
Data wgrania: 23.12.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja usuwająca błąd przy imporcie dużych plików w Aditum (zgłoszenie NSOI-11).
 2. Modyfikacja usuwająca błąd polegający na braku możliwości usunięcia poprzedniej wersji regulaminu z „pliki pomocy” (zgłoszenie NSOI-21).
 3. Dodanie możliwości zmiany koloru górnej belki w zależności od roli użytkownika.
 4. Modyfikacja usuwająca możliwość tworzenia kolejnych użytkowników z rolą administratora administratorom lokalnym JST (zgłoszenie NSOI-15).
 5. Modyfikacja dodająca możliwość edycji wartości nazwy przycisków, gdzie nie było to możliwe (zgłoszenie NSOI-19).
 6. Zmiany w eksporcie plików płatności (Dodanie formatu eksportu “ELIXIR” (Multicash)).
 7. Modyfikacja usuwająca możliwość cofnięcia Administratorowi Lokalnemu statusu umowy podpisanej podpisem elektronicznym i profilem zaufanym przez obie strony (zgłoszenie NSOI-25).
 8. Modyfikacja usuwająca problem z nieprawidłowym pobieraniem przez System SOW kwot dofinansowania do Umowy (zgłoszenie NSOI-11).

Numer wersji: 01.06.007
Data wgrania: 19.12.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja w module PFRON i Realizator w umowach. Zmiana mapowania dla zmiennych {DofKwota} oraz {DofKwotaS} (zgłoszenie SOI-622).
 2. Modyfikacja w module Realizatora we wnioskach. Odblokowanie sekcji "Uzupełnione załączniki" dla wniosków o statusie "Dofinansowanie wypłacone" (zgłoszenie SOI-633).
 3. Modyfikacja w module PFRON w kreatorze wniosków. Dodanie funkcjonalności edycji kafelków informacyjnych (zgłoszenie SOI-630).
 4. Modyfikacja w module Realizatora w pismach do wniosków. Umożliwienie utworzenia pism do wniosków o statusach: do poprawy, wycofane, odrzucone, zarchiwizowane (zgłoszenie SOI-633).
 5. Aktualizacja certyfikatu SZAFIR do najnowszej wersji.

Numer wersji: 01.06.006
Data wgrania: 8.11.2019

Wykaz zmian:

 1. SOI-625. Moduł Realizatora. Rozliczenia. Umożliwienie podglądu dla rozliczeń o statusie "Dofinansowanie wypłacone", dla których umowa została rozliczona lub rozwiązana.

Numer wersji: 01.06.005
Data wgrania: 18.10.2019

Wykaz zmian:

 1. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 31/19.
 2. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 32/20.
 3. SOI-614. Moduł Realizatora. Wnioski. Poprawa błędu podczas dodawania nowego konta Wnioskodawcy.

Numer wersji: 01.06.004
Data wgrania:15.10.2019

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS B5. Dodanie trzeciego wariantu dla pola: "Wnioskodawca składa wniosek:".
 2. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Poprawa wyświetlania liczb dziesiętnych.
 3. Optymalizacja konwertowania wniosków do pliku PDF.
 4. SOI-588. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Usunięcie kontekstu wnioskodawcy. Dla Realizatora Podstawowego usunięto linki w Okruszkach do Strona główna i Nowy wniosek oraz rejestru Wniosków roboczych. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 5. SOI-591. Moduł Realizatora. Obsługa wiadomości dla wniosków ze statusem "Wycofany".
 6. SOI-607. Moduł Wnioskodawca. Wnioski w poprawie. Umożliwienie wysłania wniosków z poprawy dla naborów ze statusem "Aktywny".
 7. Moduły: PFRON i Realizator. Raporty. Optymalizacja generowania raportu nr 30/18.

Numer wersji: 01.06.003
Data wgrania: 2.10.2019

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: Aktywny Samorząd. Sekcja: Korzystanie ze środków PFRON. Dodanie pomocy kontekstowej.
 2. Moduły: PFRON, Realizator. Raporty. Obsługa wyświetlania wartości ujemnych.
 3. Moduł Realizatora. Podgląd formularzy wniosków. Przycisk Anuluj pod Wnioskiem. Podczas podglądu przez Realizatora przekierowuje błędnie do modułu Realizatora, a nie Wnioskodawcy. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 4. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Dla Realizatora Rozszerzonego usunięto linki w Okruszkach do Strony głównej i rejestru Wniosków roboczych. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 5. Moduł Realizatora. Podgląd Wniosku. Na niektórych widokach przycisk „Anuluj” nie przekierowywał do wersji z podglądem, zaś błędnie do edycji co powodowało błąd. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków i rozliczenia.
 6. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Poprawa linków w dwóch przypadkach dla przycisku "Poprzednia".
 7. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: AS MII, AS D. Podczas podglądu oceny wniosku, na liście przedmiotów wniosku podczas próby podglądu formy kształcenia lub dziecka pojawiał się komunikat błędu.
 8. Moduł Realizatora. Dodano możliwość podglądu przedmiotu wniosku dla wniosku w trakcie oceny formalnej.
 9. Moduł Wnioskodawca. Wiadomości. Usunięto błędy walidacji przy wysyłaniu nowej wiadomości.
 10. Moduły: PFRON i Realizator. Edycja naboru - Karta oceny. Usunięto błąd podczas filtrowania tabeli po "Wartość".
 11.  Moduł Wnioskodawca. Wnioski. Uzupełnione załączniki. Ekran dodawania nowego załącznika – podczas próby przejścia do dowolnego punktu w menu pojawiał się komunikat błędu. Zmiana globalna dla wszystkich typów formularzy wniosków.
 12. Moduły: PFRON i Realizator. Utworzenie użytkownika Wnioskodawcy z menu Administracja-Użytkownicy Wnioskodawcy. Podczas tworzenia nowego konta nie było wysyłane hasło w wiadomości mailowej.
 13.  SOI-485. Moduły: PFRON i Realizator. Rejestry: nabory-obszar dofinansowania. Poprawa walidacji podczas edycji karty oceny.
 14. Moduły: PFRON i Realizator. Rejestry - Szablony dokumentów. Dodanie komunikatu z informacją wymogu przygotowania szablonów dokumentów za pomocą programu LibreOffice.
 15. SOI-492. Moduł Wnioskodawca. Uniemożliwienie złożenia wniosku po deaktywacji naboru i po terminie zakończenia naboru.
 16. Moduły: PFRON i Realizator. Szablony dokumentów. Wdrożenie mechanizmu sprawdzającego czy wgrywany szablon dokumentu posiada metatagi LibreOffice.
 17. Szablony dokumentów. Zmiana zwracanej wartości dla pól z wyborem. W przypadku zaznaczenia pola z wyborem na wydruku zwracany jest znak "X".
 18. SOI-504. Kreator Wniosków. Poprawa dostępności dla przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.

Numer wersji: 01.06.002
Data wgrania: 16.09.2019

Wykaz zmian:

 1. SOI-450. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Wniosek o rozliczenie. Usunięcie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia zakładki „Karta oceny”.
 2. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Formularze wniosków spoza grupy Aktywny Samorząd. Usunięcie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia zakładki „Karta oceny”.
 3. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry: Nabory – obszar dofinansowania. Blokada edycji pól: Podgrupa i Grupa po zmianie statusu naboru na „Aktywny”.
 4. Moduł Realizatora. Umowy. Dodanie brakujących zmiennych do pól: Znak sprawy, Powiat, Dodatkowa nazwa banku:, Dodatkowy numer rachunku bankowego.
 5. Moduł Realizatora. Poprawa wydruku karty oceny i podziału kryteriów PFRON i Realizatora w zakładce „Karta oceny”.
 6. Umowy. Zmienne typu „Słownie”. Obsługa zamiany wartości 0 na tekst.
 7. Umowy. Poprawa błędu z zerowaniem danych w zakładce „Dofinansowanie” po zmianie statusu umowy na „Podpisana”.
 8. Moduł Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie (typ płatności – refundacja). Wnioski robocze. Aktualizacja kwoty pozostałej do rozliczenia o rozliczenia przekazane do Realizatora.
 9. Moduł Realizatora. Pisma do wniosku. Poprawa treści komunikatu błędu podczas próby zapisu pisma bez wyboru szablonu dokumentu.
 10. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków: AS MII – edukacja i AS – Obszar D. Dodanie reguły walidacyjnej z wymogiem uzupełnienia wszystkich pozycji przedmiotu dofinansowania.
 11. Moduł Realizatora. Umowy. Poprawa automatycznego uzupełnienia pola „Drugie imię” o dane z wniosku.
 12. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS MII – edukacja. Dodanie podsumowania na czesne i dodatek.

Numer wersji: 01.06.001
Data wgrania: 06.09.2019

Wykaz zmian:

 1. Modyfikacja formularzy wniosków z grupy Aktywny Samorząd.
 2. Moduły: PFRON, Realizator. Raporty. Aktualizacja raportów i dodanie sprawozdań (załączniki 1-3):
  Załącznik nr 1 do umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON,
  Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz danych sprawozdawczych,
  Załącznik nr 3 do umowy - Środki finansowe przekazane przez PFRON.
 3. Kreator Wniosków. Aktualizacja o dodatkowe zadania.

Wersja 5

Numer wersji: 01.05.010
Data wgrania: 23.08.2019

Wykaz zmian:

 1. SOI-428. Moduły: PFRON, Realizator. Aditum. Zmiana komunikatu błędu podczas próby wgrania pliku o nieprawidłowym kodowaniu. Nowa treść komunikatu błędu: "Nieprawidłowe kodowanie pliku – wymagany format: CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)".
 2. SOI-431. Moduł Realizatora. Umowy: rozwiązane, rozliczone, zarchiwizowane. Poprawa błędu powodującego zerowanie kwoty umowy podczas wyboru przycisku akcji: Rozlicz, Rozwiąż, Archiwizuj. Dodatkowo przywrócone zostały pierwotne kwoty umowy.
 3. SOI-431. Moduł Realizatora. Umowy - zablokowanie przycisku "Rozlicz" dla statusów sprawy wszystkich innych niż "Dofinansowanie wypłacone". Poprzez ukrycie przycisku "Rozlicz", aż do momentu uzyskania statusu sprawy "Dofinansowanie wypłacone".
 4. SOI-432. Moduł Realizatora. Wnioski do poprawy. Formularz wniosku AS MII. Umożliwienie podglądu form kształcenia.
 5. SOI-433. Moduł Realizatora. Rejestry. Nabory - obszar dofinansowania. Zmiana pola data zakończenia na obligatoryjne do uzupełnienia (pole z gwiazdką*).
 6. SOI-434. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry. Realizatorzy. Jednostki na poziomie SJO. Obsługa błędu polegającego na usuwaniu wartości w polu "Jednostka nadrzędna" w chwili zapisu.
 7. SOI-436. Zmiana czasu przechowywania logów serwera www do 2000 dni.
 8. SOI-436. Uzupełnienie logów systemowych o informację dotyczącą wykonywanego adresu url i ID dokumentu.

Numer wersji: 01.05.009
Data wgrania: 11.07.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Moduł Realizatora. Rejestry - nabory - obszar dofinansowania. Poprawa walidacji podczas tworzenia naboru typu "Wniosek o rozliczenie".
 2. Moduł Realizatora. Umowy do podpisania. Przypadek Realizatora PCPR Sępólno Krajeńskie z siedzibą w Więcborku. Usunięcie błędu z nieprawidłowym odwołaniem do wydruków w rejestrze umowy.
 3. Moduł Realizatora. Rozliczenia. Usunięcie komunikatu błędu podczas podglądu rozliczeń, do których umowa została rozliczona lub rozwiązana.

Numer wersji: 01.05.008
Data wgrania: 19.06.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Moduł Wnioskodawca. Formularze wniosków - status zatwierdzony. Usunięcie zdublowanych rekordów wniosków. Obsługa błędu: tworzenie kopii wniosków podczas dodawania pism do wniosków.
 2. SOI-407. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Nałożenie walidacji na Kwotę wnioskowaną. Suma z kolumny Kwota wnioskowana musi być większa niż 0.
 3. SOI-407. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS MII. Etap oceny merytorycznej. Zmiana sposobu wyliczania „dodatków” w ramach tabeli w przedmiocie dofinansowania.
 4. SOI-407. Moduł Realizatora. Etap oceny merytorycznej. Nałożenie walidacji na Kwotę dofinansowania. Kwota dofinansowania musi być większa niż 0.
 5. SOI-418. Moduł Wnioskodawca. Umowy do podpisania. Obsługa błędu: brak zaczytywania się danych do szablonu dokumentu po autoryzacji umowy przez Wnioskodawcę.

Numer wersji: 01.05.007
Data wgrania: 22.05.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-410. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS M2. Uzupełnienie pól słownikowych: Rok nauki oraz semestr o wartości: 6 rok (11 i 12 semestr).

Numer wersji: 01.05.006
Data wgrania: 14.05.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-401. Moduł Realizatora. Poprawa wyświetlania wniosków o statusie sprawy JST: Do poprawy. Zawężenie wyświetlanych wniosków do rekordów w obrębie jednej Jednostki.
 2. Moduł Realizatora. Wiadomości masowe. Zawężenie wyświetlania rejestru wiadomości do rekordów w obrębie jednej Jednostki.
 3. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS D. Usunięcie błędu podczas filtrowania w tabeli sekcji: Przedmiot wniosku (pola z kwotami).
 4. Moduł Realizatora. Formularz wniosku AS M2. Usunięcie błędu podczas podglądu procesu oceny przez Realizatora. Po przekazaniu do poprawy nie ładowała się tabela "Formy kształcenia".
 5. Moduł Realizatora. Wiadomości SMS. Korekta walidacji długości wiadomości z 0-255 znaków na 2-160.
 6. Moduł PFRON. Rejestry - Logi systemowe. Dodanie do logów: "URL wywołujący".
 7. SOI-403. Moduł Realizatora. Ocena merytoryczna - formularz wniosku AS MII. Dodanie autozapisu w przypadku edycji form kształcenia.
 8. SOI-405. Moduł Realizatora. Cofanie statusów wniosków. Umożliwienie cofnięcia statusu wniosku o statusie "Zatwierdzony".

Numer wersji: 01.05.005
Data wgrania: 30.04.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-398. Moduły: PFRON, Realizator, Wnioskodawca. Zdjęcie reguł walidacyjnych z pola: "Nazwa banku". Zmiana typu pola na pole tekstowe.
 2. SOI-373. Moduł Realizatora. Wyświetlenie wniosków o statusach: "Wycofany", "W poprawie" w rejestrze wniosków na Stronie głównej.
 3. Moduły: Realizator, Wnioskodawca. Rozliczenia. Umożliwienie pobrania załączników dodanych do realizacji zadania we wnioskach o rozliczenie. Dotyczy użytkowników Realizatora.
 4. SOI-180. Formularz wniosku - Zadania województwa: Roboty budowlane - opis zadania - dodatkowe informacje. Dodanie w tabeli brakującej etykiety nagłówkowej: "Typ beneficjenta".
 5. SOI-400. Moduły: PFRON, Realizator. Rejestry - Realizatorzy. Poprawa walidacji podczas dodawania i edycji Realizatora.

Numer wersji: 01.05.004
Data wgrania: 18.04.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-377. Moduły: PFRON, Realizator. Dodanie reguły walidacyjnej podczas edycji naboru. Brak możliwości zmiany wartości dla pól: "Widoczny od*:", "Data rozpoczęcia*:", "Data zakończenia:" na okresy pokrywające się z innym naborem (taki sam rodzaj zadania).
 2. SOI-381. Mechanizm generowania plików PDF, dotyczy: wnioski, pisma, umowy, rozliczenia. Dodanie obsługi znaków specjalnych np. "`", "&".
 3. SOI-381. Moduł Realizator. Blokada złożenia wniosku w imieniu Wnioskodawcy w przypadku występowania błędu podczas generowania wydruku PDF.
 4. SOI-341. Moduł Realizator. Formularz wniosku AS MII (ocena merytoryczna, umowa). Dodanie pól wraz ze zmiennymi: Kwota przyznana (czesne), Kwota przyznana (dodatek).
 5. SOI-342. Moduł Wnioskodawca. Formularz wniosku AS MII. Zdjęcie reguły walidacyjnej dla pola: "Data otrzymania dofinansowania".
 6. SOI-393. Moduły: Realizator i Wnioskodawca. Poprawa mechanizmu weryfikującego dane konta SOW z danymi konta na Profilu Zaufanym, dotyczy pól: Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL.

Numer wersji: 01.05.003
Data wgrania: 29.03.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-276, 278. Moduły: PFRON, Realizator. Administracja - użytkownicy. Uniemożliwienie dodania konta bez przypisania co najmniej jednej roli.
 2. Formularze wniosków. Poprawa treści oświadczeń.
 3. SOI-324, 328, 340. Profil Zaufany. Modyfikacja treści komunikatu w przypadku próby zalogowania się do SOW lub próby autoryzacji wniosku. Dodanie do treści komunikatu adresu e-mail, który pobierany jest z Profilu Zaufanego.
 4.  SOI-324, 328, 340. Profil Zaufany. Zmiana reguły walidacyjnej dla pola adres e-mail. Brak porównywania wielkości liter adresu e-mail dla kont w SOW oraz w Profilu Zaufanym.
 5. SOI-332. Zmiana dopuszczalnych znaków dla pól nr budynku oraz nr lokalu. Dopuszczalne znaki to: cyfry, litery oraz znaki specjalne: "-", "/".
 6. SOI-331. Środowisko produkcyjne. Sekcja weryfikacji z systemami zewnętrznymi - zamieszczenie komunikatu: "Opcja jest niedostępna".
 7. Administracja - rejestry użytkowników. Poprawa sortowania i filtrowania kont.
 8. SOI-327. Moduły: Realizator, Wnioskodawca. Wiadomości - dodanie nagłówka do wiadomości systemowej.

Numer wersji: 01.05.002
Data wgrania: 14.03.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. SOI-196. Zmiana treści komunikatu informującego o błędzie przy próbie wysłania wniosku.
 2. SOI-296. Wnioskodawca. Prawidłowe zapamiętanie podpisanego wydruku wniosku podczas składania do instytucji w sytuacji, gdy wniosek był w poprawie.

Numer wersji: 01.05.001
Data wgrania: 28.02.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Tworzenie naborów. Ukryto jednostkę PFRON podczas tworzenia nowego naboru.
 2. Administracja użytkownikami. W modułach PFRON i Realizator usunięto z listy wyboru rolę Wnioskodawca.
 3. SOI-178. Modyfikacja struktury treści na stronie - tabela z typami wniosków - WCAG 1.3.1
 4. Realizator. Umowy do podpisania. Modyfikacja uprawnień dla Realizatora Rozszerzonego. Zmiana przycisku akcji z "Edytuj" na "Podgląd".
 5. Systemy zewnętrzne. Integracja z PESEL
 6. Wnioskodawca. Formularze wniosków: RS SKRT i RS TUR. Poprawa treści w sekcji oświadczenia.
 7. Modyfikacja 53. Dodanie tabeli z przyznanymi kwotami na składowe wniosku dla AS MII
 8. Modyfikacja 52. Dodanie pól do wniosku AS MII.
 9. Modyfikacja 49. Modyfikacja pola wniosku.
 10. Modyfikacja 48. Modyfikacja sposobu wyświetlania historii wnioskowania.
 11. Modyfikacja 47. Dodanie daty wpłynięcia wniosku przy jego rejestracji w systemie przez Realizatora rozszerzonego.
 12. Modyfikacja 46. Modyfikacja mechanizmu wyszukiwania Wnioskodawców.
 13. Modyfikacja 45. Modyfikacja sekcji załączników na wnioskach.
 14. Modyfikacja 44. Dodawanie załączników po złożeniu wniosku.
 15. Modyfikacja 20. Pisma do wniosków.
 16. Modyfikacja 19. Trzeba obsłużyć sytuację, gdy wniosek papierowy jest wprowadzany po zakończeniu naboru. (przeprocedowany lub nie).
 17. Modyfikacja 9. Wniosek o rozliczenie.
 18. Modyfikacja 1. Modyfikacja wniosku.
 19. Modyfikacja 54. Płatności na różne rachunki bankowe.
 20. Realizator. Rozliczenia - do zatwierdzenia. Zmiana ekranu wyświetlającego się po zapisaniu bez zmiany statusu.
 21. Realizator. Rozliczenia - karta "Dane podstawowe". Zmiana ekranu wyświetlającego się po zapisaniu danych.
 22. Realizator. Rozliczenia - do zatwierdzenia. Zmiana treści komunikatu pojawiającego się przy próbie dodania płatności przekraczającej Kwotę rozliczenia. Zmiana na: "Suma płatności przekracza kwotę rozliczenia."
 23. Realizator - Rozliczenia. Dodanie możliwości wyszukiwania po numerze PESEL i nr telefonu.
 24. Wnioskodawca. Formularz wniosku RS TUR. Poprawa tłumaczenia okruszków w sekcji Załączniki.
 25. Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie. Dodanie informacji (w formie tabelarycznej i komunikatu) na formularzu rejestracji rozliczenia jaka kwota pozostała do Wnioskodawcy do rozliczenia.
 26. Realizator. Realizator podstawowy - poprawa składania wniosków RZ DGR w imieniu wnioskodawcy w przypadku naborów zakończonych.
 27. Realizator. Dodanie do wszystkich 3 tabel (historyczne wnioski Wnioskodawcy; historyczne wnioski podopiecznego; historyczne wnioski z konta użytkownika) kolumny (pola) z imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy z wniosku.

Wersja 4

Numer wersji: 01.04.002
Data wgrania: 22.02.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Kreator wniosków. Dodanie możliwości zarządzania grupami wniosków w edycji jednostki.
 2. Kreator wniosków. Dane kontaktowe jednostki. W przypadku otwartego naboru pojawiają się dane kontaktowe jednostki, w której został ogłoszony nabór.
 3. Kreator wniosków. Kafel Dane kontaktowe jednostki. Obsługa przypadku, gdy Realizator na poziomie województwa nie realizuje danego zadania oraz nie ma otwartego naboru.
 4. Kreator wniosków. Kafel dane kontaktowe jednostki. Dodanie możliwości wyświetlenia danych kontaktowych więcej niż jednej jednostki.
 5. "Moduł PFRON. Rejestry - Realizatorzy.
  Po wyborze Jednostki na poziomie JST jedyna opcja możliwa do wyboru (Jednostki nadrzędnej) to PFRON. Nie można przy JST wybrać niczego innego.
  Przy wyborze Jednostki na poziomie SJO możliwe do wyboru są wszystkie Jednostki nadrzędne oprócz PFRON."
 6.  Kreator wniosków. Zaktualizowanie listy piktogramów o 3 nowe, dla zadań: Turnusy rehabilitacyjne, Sprzęt rehabilitacyjny, Opieka dla osoby zależnej.
 7. SOI-188. Zmiana kolejności focusu wyszukiwarki (WCAG 2.4.3) przed całe menu główne.
 8. "SOI-261. Zmiana pól typu select na dynamiczne wyszukiwanie w polach wyboru:
  Realizator w karcie nowego naboru,
  Jednostka nadrzędna w edycji Realizatora w rejestrze."
 9. SOI-240. Wdrożenie możliwości nawigacji po zakładkach za pomocą strzałek.
 10. SOI-158. Modyfikacja roli Administrator Systemu. Dodanie w module Realizatora uprawnień do ról: Realizator Podstawowy i Realizator Rozszerzony. Dodanie i ukrycie roli ze wszystkimi uprawnieniami - Webtester.
 11. Moduł Realizator. Modyfikacja generowania wielu płatności.
 12. Kreator wniosków. Dodanie możliwości zarządzania grupami wniosków w edycji jednostki.
 13. Tworzenie naborów. Ukryto jednostkę PFRON podczas tworzenia nowego naboru.
 14. Administracja użytkownikami. W modułach PFRON i Realizator usunięto z listy wyboru rolę Wnioskodawca.
 15. SOI-178. Modyfikacja struktury treści na stronie - tabela z typami wniosków - WCAG 1.3.1
 16. Realizator. Umowy do podpisania. Modyfikacja uprawnień dla Realizatora Rozszerzonego. Zmiana przycisku akcji z "Edytuj" na "Podgląd".
 17. Kreator wniosków. Dane kontaktowe jednostki. W przypadku otwartego naboru pojawiają się dane kontaktowe jednostki, w której został ogłoszony nabór.
 18. PFRON. Rejestry podgrup. Możliwość definiowania poziomu realizacji zadań: województwo, powiat, województwo i powiat.

Numer wersji: 01.04.001
Data wgrania: 01.02.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Moduł PFRON/Realizator. Wgranie funkcjonalności multi-rola.
 2. Moduł PFRON/Realizator. Wgranie zmian do funkcjonalności multi-rola. W tym:
  - Naprawienie sortowania w tabelce wyboru jednostki do pracy w Realizatorze.
  - Uniemożliwienie użytkownikowi usunięcia bieżącej roli, na której pracuje.
  - Poprawa w module Realizatora dostępu do formularzy wniosków. Poprawa funkcjonalności rejestrowania wniosku w imieniu wnioskodawcy."
 3. Modyfikacja roli Super Administrator

Wersja 3

Numer wersji: 01.03.004
Data wgrania: 31.01.2019 r.

Wykaz zmian:

 1. Podpis elektroniczny KIR Szafir. Aktualizacja do najnowszej wersji komponentów Szafir.
 2. Obsługa zgłoszeń dotyczących WCAG: SOI-160, SOI-175, SOI-176, SOI-177, SOI-178, SOI-179, SOI-181, SOI-182, SOI-184, SOI-185, SOI-186, SOI-187, SOI-189, SOI-190, SOI-191, SOI-192, SOI-193, SOI-194, SOI-195, SOI-197, SOI-198, SOI-199, SOI-200, SOI-201.
 3. Moduł PFRON. Rejestry - Realizatorzy.
 4. Po wyborze Jednostki na poziomie JST jedyna opcja możliwa do wyboru (Jednostki nadrzędnej) to PFRON. Nie można przy JST wybrać niczego innego.
 5. Przy wyborze Jednostki na poziomie SJO możliwe do wyboru są wszystkie Jednostki nadrzędne oprócz PFRON.
 6. Formularz RS TUR. Zmiana domyślnego zakresu pól.
 7. Poprawa interfejsu - poprawa obramowania pól. Przypadki włączony/wyłączony wysoki kontrast.
 8. Poprawne wyświetlenie komunikatu o błędzie w sytuacji podpisu elektronicznego przy składaniu wniosku, gdy nabór nie ma utworzonego szablonu dokumentu dla wniosku.
 9. SOI-196. Dodanie do komunikatu "Nie można złożyć wniosku, ponieważ nie wszystkie sekcje zostały zwalidowane" listy sekcji, które nie zostały zwalidowane.
 10. Poprawa mechanizmu importu pliku płatności.
 11. Cofanie statusu sprawy - dołożenie okna pop-up z zapytaniem o potwierdzenie operacji (dwuetapowość).
 12. SOI-242. Obsługa braku oznaczenia wybranej zakładki - wersja kontrastowa.

Numer wersji: 01.03.003
Data wgrania: 16.12.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Wgranie łatki do funkcjonalności Aditum.
 2. Obsługa zgłoszenia 134 w SOI. Dodanie kolumny w ocenie o nazwie „Inne wnioski tego podopiecznego". Nowa tabela znajduje się poniżej istniejącej i zawiera inne wnioski zarejestrowane jako Wnioskodawca bądź Podopieczny przez Podopiecznego obecnie ocenianego wniosku.
 3. Poprawa błędu z wygenerowaniem paczki przelewów i przekazów pocztowych do rekordów wybranych na kilku stronach.
 4. Obsługa błędu z SOI 141. Zmiana treści komunikatu z: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk "Sprawdź i zapisz". na: "Wypełnienie tej części nie jest konieczne. Należy kliknąć przycisk "Sprawdź i zapisz" a następnie przycisk „Dalej”.
 5. Wgranie funkcjonalności zmiany regulaminu.
 6. Obsługa 2 przypadków w Kreatorze Wniosków. Po zarejestrowaniu konta lub przypomnieniu hasła wraz z zalogowaniem za pomocą nowego hasła Wnioskodawca przekierowany jest na wybrany wcześniej formularz wniosku.
 7. Moduł Realizator. Poprawa błędu przy zmiany przypisanej osoby dla wniosku w statusie "Do ponownej weryfikacji merytorycznej" dla ról Realizator Podstawowy i Realizator Rozszerzony.
 8. Moduł Realizator. Kwoty limitu przy zatwierdzaniu wniosku i zapisie aneksu. Naprawa formatowania kwot.
 9. Moduł Wnioskodawca. Wniosek o rozliczenie. Naprawa formatowania kwot.
 10. Moduł Realizator. Umowa. Poprawa błędu przy zapisie (tylko zmiana danych) umowy o statusie "Do weryfikacji".
 11. Moduł Realizator. Limity wykorzystane. Poprawa błędnego przypisywania limitu wykorzystanego między JST i SJO.
 12. Moduł Realizator. Nabory - Dokumenty - Nowy dokument. Poprawa przekierowania po użyciu przycisku "Anuluj", kierował do złego URL-a.
 13. Moduł Realizator. Nabory. Utworzenie nowego naboru. Dodanie komunikatu po zapisaniu "Zapisano pomyślnie".
 14. Moduły PFRON/Realizator. Szablony dokumentów. Nadanie poprawnego komunikatu przy wybraniu pliku o rozszerzeniu innym niż ODT.
 15. Moduł Realizator. Poprawa mechanizmu odpowiedzialnego za aktualizację wykorzystanego limitu przy rozwiązaniu umowy.
 16. Moduł PFRON. Raporty. Poprawa raportu nr 27. Wykluczenie z raportu użytkownika "Webtester".
 17. Moduły PFRON/Realizator. Nabory - Dokumenty. Usunięto błąd otwarcia podglądu pliku, błąd odświeżenia tabeli/listy dokumentów po usunięciu pozycji.
 18. Moduł PFRON. Dodanie raportu na potrzeby wymogów RODO. Funkcjonalność dostępna poprzez przycisk "Eksportuj dane personalne". Stworzenie odrębnego uprawnienie na eksport danych personalnych.
 19. Raporty - raport 27. W danych raportu ujmowane było logowanie się do systemu tzw. webtestera, czyli mechanizmu do testowania działania systemu. Raport pomija wskazane wpisy.
 20. Raporty - raport 12. Poprawa sposobu liczenia ilości wnioskodawców.
 21. Raporty - raport 18. Poprawa sposobu liczenia danych.
 22. Moduł Realizator. Poprawa uprawnień dostępu do systemów zewnętrznych dla ról: Realizator Rozszerzony i Realizator Podstawowy.
 23. Moduł Wnioskodawcy. Ujednolicenie nazewnictwa pomiędzy formularzem wniosku a wydrukiem PDF. Zmiana we formularzu wniosku RZ DGR. Dane wnioskodawcy -> Adres -> zamiana słowa "pracodawcy" na "wnioskodawcy".
 24.  Moduł Realizator. Przywrócenie prawidłowego wyświetlania listy limitów na Stronie głównej Realizatora.
 25. Moduł Realizator. Umowy. Płatności w transzach. Prawidłowe formatowanie kwot na liście transz.
 26. Moduł Wnioskodawca. Wniosek AS M2. Usunięto błąd walidacji "Data ważności dowodu osobistego" - można było wskazać datę z przeszłości.
 27. Obsługa błędu z SOI 160. Dostosowanie ekranu "Wymagana akceptacja nowego regulaminu" pod wymogi WCAG
 28.  Moduł Wnioskodawca. Wniosek AS MII - edukacja, dodanie pola "udział własny" wraz z modyfikacją wydruku pdf.
 29. Poprawa błędu z responsywnością, layoutu w wersji mobilnej. Tekst już nie nachodzi na siebie w wersji mobilnej.
 30. Rozwiązanie problemu: Przycisk w menu (Zwiększ kontrast treści) po przełączeniu kontrastu na wersji mobilnej nie zmienia koloru i staje się niewidoczny - nadal pozostaje ciemny na czarnym tle.
 31. Optymalizacja wysyłki masowej.

Numer wersji: 01.03.002
Data wgrania: 07.11.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Wprowadzenie zmian do mechanizmu załączników plików, menu responsywnego oraz tabel
  z danymi w kontekście WCAG.


Numer wersji: 01.03.001
Data wgrania: 30.10.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Umieszczenie modułu Aditum
 2. Dostosowanie ikony Tłumacza migowego do trybu responsywnego

Wersja 2

Numer wersji: 01.02.001
Data wgrania: 24.10.2018 r.

Wykaz zmian:

 1. Umieszczenie modułu kreatora wniosków.
 2. Wprowadzenie poprawek do wniosków z grupy Aktywny Samorząd tj. separatory kwot.
 3. Wprowadzenie poprawek do nawigacji wniosków:
  Rehabilitacja społeczna Likwidacja barier architektonicznych B. Przedmiot wniosku 1. Przedmiot wniosku
 4. Wprowadzenie poprawek do walidacji środków na WTZ (N5).
 5. Zmiana walidatora w rejestrze Realizatorów – umożliwienie wpisania znaku „-” w nazwie Realizatora.
 6. Poprawa uwagi N33 - Generowanie plików PFRON, dodanie schematu numeracji do plików zestawienia: Wn-Z-PW-[dd-mm-nr paczki].
 7. Poprawa uwagi N116 - poprawa powiadomień systemowych w module Realizatora.
 8. Wiadomości masowe - poprawa działania przycisków Anuluj i Podgląd.
 9. Poprawa przeliczeń dostępnego limitu podczas zatwierdzania wniosków.
 10. Poprawa we wniosku AS MII (Przedmiot wniosku - Specyfikacja przedmiotu dofinansowania) zapisu danych oraz poprawa tabeli umożliwiająca uzupełnienie danych dla urządzeń mobilnych.
 11. Dodanie komunikatu podczas dodawania JST dla użytkownika.
 12. Uniemożliwienie wysłania umowy do podpisania bez autoryzacji - usunięcie statusu do podpisania w trakcie weryfikacji umowy.
 13. Wprowadzenie poprawek do wysyłania wniosków o środki PFRON w przypadku Realizatora z więcej niż jedną przypisaną JST.
 14. Przekazy pocztowe - zmiana treści etykiet przycisków i podpowiedzi przycisków.