Słownik


Słownik dotyczący programu Aktywny samorząd

Poniżej prezentujemy definicje wykorzystywane w ramach programu Aktywny samorząd. Gdy mowa jest o:

aktywności zawodowej

należy przez to rozumieć:

 1. zatrudnienie, lub
 2. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
 3. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,

okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności;

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki;

dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A)

należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

dysfunkcji narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym przemieszczaniu się (w przypadku Obszaru C Zadanie 5)

należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

 1. osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
 2. zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
 3. korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 4. korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 5. nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

dysfunkcjach uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1)

należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

 1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
  (np. utraty przytomności, epilepsja),
 4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

dysfunkcji narządu słuchu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4 oraz Obszaru B Zadanie 4)

należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu lub wniosek w Obszarze B Zadanie 4 dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (w przypadku Obszaru A Zadanie 3)

należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;

dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 1)

należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

z uwzględnieniem pkt 8a);

osobie niewidomej

należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną z dysfunkcją narządu wzroku, o której mowa w ust. 8 z tym, że w przypadku:

 1. osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, ostrość wzroku (w korekcji)
  w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,05 lub pole widzenia jest zwężone do 20 stopni,
 2. osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, ostrość wzroku (w korekcji)
  w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,1 lub pole widzenia jest zwężone do 30 stopni,

co musi wynikać z zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza okulistę;

dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 3)

należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę;

dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 1)

należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku Obszaru C Zadanie 3 i 4)

należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

 1. stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
 2. rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

oraz o ile dotyczy:

 1. celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;

ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku Obszaru C Zadanie 1)

należy przez to rozumieć lekarza specjalistę z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego lekarza specjalistę w dziedzinie związanej z przedmiotem dofinansowania; funkcję eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleca właściwy terytorialnie Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.; zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może być traktowane przez realizatora jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie rokowania uzyskania przez potencjalnego beneficjenta zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

ePUAP

należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej;

gospodarstwie domowym wnioskodawcy

należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:

 1. wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,

lub

 1. samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji, ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,

przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów ani nie korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów;

informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem

należy przez to rozumieć każdą udokumentowaną informację potwierdzającą, że student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem (np. wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp.); źródłem informacji może być np. indeks, wydruk z USOS potwierdzony przez uczelnię/szkołę, zaświadczenie uczelni/szkoły, itp.);

Karcie Dużej Rodziny

należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem;

kolegium

należy przez to rozumieć kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.);

kosztach kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie 2 i Zadanie 3) – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające;

kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (Obszar B Zadanie 5)

należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia optymalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji;

kosztach zapewnienia opieki dla osoby zależnej (Obszar D)

należy przez to rozumieć koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole (opłaty potwierdzone dokumentem finansowym wystawionym przez danę placówkę, np. opłata stała za pobyt lub wyżywienie, na Radę Rodziców), a także koszty sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub nianię;

miejscu zamieszkania

należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania; miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej;

nauce (w przypadku Obszaru C Zadanie 1)

należy przez to rozumieć naukę w ramach każdej z form edukacji przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), a także w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi;

nauce w szkole wyższej

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie;

opłacie za naukę (czesne)

należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;

oprzyrządowaniu elektrycznym do wózka ręcznego (w przypadku Obszaru C Zadanie 5)

należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1)

należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;

oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4)

należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych;

osobie głuchoniewidomej

należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

osobie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

należy przez to rozumieć:

 1. a) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764), wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),

a także,

 1. b) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane/ potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję);

osobie zależnej (w przypadku Obszaru D)

należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką w ramach: klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole, a także pod opieką dziennego opiekuna lub niani (w przypadku dzieci w wieku pozwalającym na przyjęcie do żłobka lub przedszkola lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);

posiadaczu samochodu (w przypadku Obszaru A) (w rozumieniu programu)

należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);

poziomie jakości protez kończyny górnej

należy przez to rozumieć:

 1. poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
 2. poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
 3. poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
 4. poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

poziomie jakości protez kończyny dolnej

należy przez to rozumieć:

 1. a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
 2. b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
 3. c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,
 4. d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

półroczu/semestrze

należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęcia dydaktyczne i sesję egzaminacyjną;

prawie jazdy

należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii;

Profilu Zaufanym

należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/ użytkownika dostępny na ePUAP;

protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4)

należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;

przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy

należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. - M.P. 2020, poz. 852), według wzoru: [(3.244 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;

przerwie w nauce (w przypadku modułu II)

należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;

skuterze o napędzie elektrycznym

należy przez to rozumieć czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;

spowolnienie toku studiów/nauki

należy przez to rozumieć indywidualną organizację studiów/nauki lub indywidualny tok studiów/nauki, przyjęty na podstawie decyzji uczelni/szkoły, umożliwiający wydłużenie okresu trwania studiów/nauki (np. jeden semestr w ciągu roku akademickiego/szkolnego). O ile decyzja o spowolnieniu toku studiów/nauki nie jest decyzją o powtarzaniu roku, wnioskodawca może korzystać z pomocy w module II na zasadach ogólnych;

sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku Obszaru B Zadanie 1 i 3)

należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta;

sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku Obszaru B Zadanie 4)

należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się;

studiach w przyspieszonym trybie

należy przez to rozumieć indywidualną organizację studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, umożliwiający skrócenie okresu trwania studiów, przy czym program studiów w przyspieszonym trybie (np. trzy semestry w ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia dla danego kierunku studiów i zgodny z obowiązującym planem ogólnym studiów;

szkole policealnej

należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, działającą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.);

szkole wyższej

należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię, w tym szkołę doktorską, działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

urządzeniach brajlowskich

należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

wózku ręcznym z oprzyrządowaniem elektrycznym

należy przez to rozumieć wózek inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

wózku inwalidzkim o napędzie elektrycznym

należy przez to rozumieć wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze,
a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej);

wymagalnych zobowiązaniach

należy przez to rozumieć:

 1. a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
 2. b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:

−   wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,

−   wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,

−   wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

zatrudnieniu

należy przez to rozumieć (na potrzeby programu):

 1. a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( U. z 2020 r. poz. 174, z późn. zm.),
 4. d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.),
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 6. w przypadku modułu I:
 • staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409),
 • wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jeśli porozumienie
  z korzystającym obejmuje co najmniej 6 miesięcy i trwa na dzień złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dofinansowania,

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

zdarzeniach losowych

należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę;

zgodzie lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym (w przypadku Obszaru C zadanie 5)

należy przez to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie wskazanym w pkt 4 lit. a-e.

 

Słownik ogólny

A

Aktywizacja zawodowa

działania, które mają pomóc osobom poszukującym pracy lub bezrobotnym, przygotować się do znalezienia pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia

Aktywny Samorząd

program mający na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe:

 • likwidacja bariery transportowej
 • likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
 • likwidacja barier w poruszaniu się
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 • pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia

Aby skorzystać z programu Aktywny Samorząd, możesz złożyć wniosek w Systemie SOW.

Asystent Rodziny

osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności. Ośrodki Pomocy Społecznej oferują pomoc dla rodzin słabo funkcjonujących, często dysfunkcyjnych, w których są osoby niepełnosprawne. Rodziny takie mogą skorzystać ze wsparcia Asystenta Rodziny, który poprzez kompleksowe działania ma pomagać w przezwyciężaniu kryzysów i ogólnym usprawnianiu funkcjonowania rodziny.


B

Bariery architektoniczne

wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne

przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Bariery w komunikowaniu się

ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.


C

Czytnik ekranowy

program komputerowy stanowiący ułatwienie dla osób niewidomych i niedowidzących. Czytnik rozpoznaje i interpretuje informacje wyświetlane na monitorze komputera, a następnie przedstawia je użytkownikowi w postaci głosowej lub wysyła do brajlowskiego urządzenia wyjściowego.


D

Dostępność przestrzeni

jeden z warunków bardziej samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Przestrzeń jest dostępna, gdy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą z niej korzystać na równych prawach z innymi użytkownikami. Jednym z zadań PFRON jest dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, czyli dostosowanie najbliższej przestrzeni (mieszkanie, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne) do możliwości poruszania się i funkcjonowania. PFRON dofinansowuje również likwidację barier architektonicznych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać dofinansowanie w tym zakresie, możesz złożyć wniosek w Systemie SOW.


E

E-learning

system aplikacyjny uruchomiony w ramach projektu SOW udostepniający materiały informacyjne i edukacyjne na temat dziedziny obsługiwanej przez system SOW. E-learning jest dostępny pod adresem www.edukacja.pfron.org.pl

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


F

Fundacja

osoba prawna ustanowiona przez fundatora (osoby fizyczne - niezależnie od obywatelstwa lub prawne - niezależnie od siedziby) dla realizacji, zgodnych z podstawowym interesem RP, celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona środowiska i zabytków. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium RP.


G

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca w każdej gminie wiejskiej


H

Harmonogram szkoleń stacjonarnych dla Pracowników JST

plan, zgodnie z którym w 2018 roku odbywały się szkolenia z obsługi Systemu SOW dla 1200 pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szczegóły: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/szkolenia/


I

Infolinia SOW

narzędzie wspierające Użytkowników Systemu SOW. Infolinia SOW udziela wsparcia w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 - 800 889 777 pracownicy Infolinii świadczą usługi informacyjne.

Inwalidztwo

częściowa niezdolność do wykonywania pracy zawodowej, spowodowana długotrwałym lub trwałym naruszeniem sprawności organizmu. O inwalidztwie mówi się, gdy choroba trwa powyżej sześciu miesięcy.


J

JST

Jednostka Samorządu Terytorialnego, w kontekście Systemu SOW dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego (powiaty i miasta na prawach powiatu)


K

Kalectwo

niedorozwój, brak lub nieodwracalne uszkodzenie narządu lub części ciała (trwałe uszkodzenie organizmu). Może, ale nie musi spowodować zmniejszenia lub utraty zdolności do pracy zawodowej.

Karta Dużej Rodziny

(dotyczy programu Aktywny Samorząd) dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego Wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem.

Karta parkingowa

dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. „kopertach”. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Zawiera katalog praw Osób Niepełnosprawnych, który określa priorytetowe obszary dla polityki państwa w obszarze lecznictwa, edukacji, zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia, udziału w życiu publicznym  oraz  zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Jest dokumentem o charakterze deklaracji, na podstawie którego w Polsce tworzone są akty prawne w randze ustaw.

Konkurs Sztuka Osób Niepełnosprawnych

organizowany przez PFRON konkurs, odbywający się w czterech kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja oraz rzeźba kameralna i płaskorzeźba. W pracach Centralnej Komisji Konkursowej oraz komisji wojewódzkich uczestniczą znani artyści, plastycy, historycy sztuki i etnografowie. Finały Konkursu, połączone z wernisażem prac plastycznych, odbywają się w miejscach znaczących dla polskiej kultury. Nagradzane prace można było dotychczas obejrzeć m.in. w Belwederze, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Narodowej Galerii Zachęta, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach do konkursu zgłaszano około 2 000 prac rocznie. Szczegóły edycji 2018: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/plastyczny/edycja-konkursu-w-2018-r/

Kreator Systemu SOW

narzędzie ułatwiające składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, umieszczone w Systemie SOW i na Portalu edukacyjno-informacyjnym. Wyświetla  Wnioskodawcy dostępne formy pomocy, a następnie, na podstawie wyborów dokonywanych przez Wnioskodawcę, kieruje bezpośrednio do wniosku, tak, aby można go było od razu złożyć drogą elektroniczną.


L

Likwidacja barier architektonicznych

jedno z podstawowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu ułatwienie samodzielnego funkcjonowania. Bariery architektoniczne w mieszkaniach, szkołach, przychodniach, na ulicach, w parkach stanowią ogromne utrudnienia w życiu codziennym osób mających problem z poruszaniem się. PFRON przeznacza środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, czyli dostosowanie najbliższej przestrzeni (mieszkanie, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne) do możliwości poruszania się i funkcjonowania.

Aby uzyskać dofinansowanie w tym zakresie, możesz złożyć wniosek w Systemie SOW.

Likwidacja barier technicznych – działania umożliwiające

sprawniejsze funkcjonowanie Osób Niepełnosprawnych w społeczeństwie i w życiu codziennym. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja bariery technicznej polega na dostosowaniu posiadanego urządzenia do potrzeb Osoby Niepełnosprawnej.

Aby uzyskać dofinansowanie w tym zakresie, możesz złożyć wniosek w Systemie SOW.


M

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca w każdej gminie miejskiej;


N

Niepełnosprawność

stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Wiąże się z ograniczeniem efektywnego pełnienia ról społecznych, czyli niemożnością lub trudnościami w codziennej aktywności, wynikającymi z naruszenia sprawności organizmu.

NGO (skrót od: non-government organization)

organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale działają w interesie publicznym, a nie prywatnym, często na rzecz Osób Niepełnosprawnych.


O

Opiekun Prawny (przedstawiciel ustawowy)

- osoba dokonująca wszelkich czynności prawnych w imieniu podopiecznego. Opiekun prawny może być przydzielony przez sąd opiekuńczy osobie, która potrzebuje takiej opieki, np. osobie starszej, niepełnosprawnej, dziecku, którego rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice dziecka są nieznani.

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca w każdej gminie: w gminie miejskiej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w gminie wiejskiej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Organizacja pozarządowa(NGO - skrót od: non-government organization)

organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe bywają nazywane, są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale działają w interesie publicznym, a nie prywatnym, często na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności

dokument stwierdzający niepełnosprawność.

W celach rentowych orzeczenia o niepełnosprawności wydają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz komisje podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewntrznych i Administracji Orzecznictwo pozarentowe prowadzą Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnoci.

Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego jest warunkiem niezbędnym, aby Osoba Niepełnosprawna mogła skorzystać ze środków PFRON za pomocą Systemu SOW.

Osoba poszkodowana w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

a) osoba zamieszkująca na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345, z późn. zm.), wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także

b) osoba, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane/ potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję);


P

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to samodzielne jednostki organizacyjno-budżetowe, bezpośrednio podporządkowane zarządowi powiatu, odpowiedzialne za liczne działania wspierające Osoby Niepełnosprawne. Dane teleadresowe PCPR znajdziesz w Bazie Instytucji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/

Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w kraju. Przygotowuje opracowania rozporządzeń i projekty ustaw, stoi na straży interesów osób z niepełnosprawnością w Polsce. Pełnomocnik wypełnia swoje przy pomocy zespołu doradców skupionych w BON - Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Pieniądze PFRON mogą być wydawane jedynie na cele, które wyznacza ustawa. Oznacza to, że Zarząd Funduszu nie może nimi dobrowolnie dysponować. Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Portal edukacyjno-informacyjny Projektu SOW

miejsce skupiające działania wspierające Użytkowników Systemu SOW - zawierające pełne, aktualne i przedstawione w przystępny sposób informacje w zakresie dostępnych form wsparcia i sposobów uzyskania tego wsparcia. Portal jest dostępny pod adresem portal-sow.pfron.org.pl.
serwis internetowy, dedykowany do publikowania szerokiemu kręgowi odbiorców (Osoby Niepełnosprawne, podmioty działające na Ich rzecz, Jednostki Samorządu Terytorialnego) aktualnych treści o Projekcie, w tym informacji o harmonogramie, ważnych wydarzeniach i spotkaniach, informacji edukacyjnych oraz wszelkich innych wartościowych treści do zakomunikowania poszczególnym beneficjentom i interesariuszom projektu SOW.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

pierwsza instancja do spraw orzekania o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzekanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za zgodą ww. osób na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Profil Zaufany

sposób uwierzytelniania Wnioskodawcy/Użytkownika dostępny na ePUAP;

Program wyrównywania różnic między regionami III

program skierowany do różnych podmiotów, zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie finansowe działań podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub umożliwienie podjęcia tych działań.

W 2019 roku realizowane są poniższe zadania (lista zawiera obszary realizowane w Systemie SOW):

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia Osobom Niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych,
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny)

osoba dokonująca wszelkich czynności prawnych w imieniu podopiecznego. Opiekun prawny może być przydzielony przez sąd opiekuńczy osobie, która potrzebuje takiej opieki, np. osobie starszej, niepełnosprawnej, dziecku, którego rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice dziecka są nieznani;

PUP (Powiatowy Urząd Pracy)

instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy;


R

Rehabilitacja społeczna

wsparcie Osób Niepełnosprawnych w samodzielnym funkcjonowaniu. W ramach rehabilitacji społecznej, w Systemie SOW można złożyć wniosek na niżej wymienione formy wsparcia:

 • Likwidacja barier architektonicznych
 • Likwidacja barier technicznych
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika
 • Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka
 • Warsztaty terapii zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa

wsparcie zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji zawodowej, w Systemie SOW można złożyć wniosek na niżej wymienione formy wsparcia:

 • Wyposażenie stanowiska pracy
 • Przystosowanie stanowiska pracy
 • Szkolenia organizowane przez pracodawców
 • Zatrudnienie osoby wspomagającej
 • Szkolenie osoby wspomagającej
 • Instrumenty rynku pracy - staże
 • Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
 • Szkolenia organizowane przez kierowników PUP
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;

S

SOW (System Obsługi Wsparcia)

system aplikacyjny, którego celem jest usprawnienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych. System SOW jest tworzony w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

System SOW obsługuje następujące grupy użytkowników:

 • Wnioskodawcy – czyli osoby fizyczne i prawne aplikujące o środki dystrybuowane przez PFRON. Do tej grupy zaliczają się również osoby działające w imieniu osób fizycznych,
 • Realizatorzy – pracownicy JST, które przystąpiły do projektu na mocy porozumienia,
 • PFRON – pracownicy PFRON obsługujący w imieniu Funduszu dystrybucję środków finansowych oraz sprawujący nadzór nad ich wydatkowaniem,
 • Administratorzy – pracownicy JST oraz PFRON sprawujący nadzór nad eksploatacją SOW, szeroko pojętym bezpieczeństwem systemu, w tym bezpieczeństwem danych osobowych.

Z punktu widzenia biznesowego, SOW obsługuje następujące procesy biznesowe:

 • Obsługa Wniosku o dofinansowanie. Kompletny proces obejmujący czynności związane ze złożeniem wniosku i jego obsługą przez JST (w tym decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz dokonanie rozliczenia),
 • Obsługa Wniosku JST o przekazanie środków PFRON w związku z obsługiwanymi beneficjentami pomocy,
 • Rozdysponowanie limitów. Proces obsługujący określania limitów finansowych dla JST w związku zrealizowanymi przez nie zadaniami obsługi wniosków o dofinasowanie.

Z perspektywy architektury i stosowanych technologii SOW jest scentralizowanym systemem klasy WEB o zasięgu ogólnopolskim eksploatowanym w środowisku IaaS.

Szkolenia e-learningowe Projektu SOW:

szkolenia przygotowane z myślą o Wnioskodawcach, pracownikach JST, pracownikach Infolinii i pracownikach mobilnych, dostępne pod adresem: http://edukacja.pfron.org.pl/.
Zawartość tematyczna:

 • wiedza związana bezpośrednio z obsługą Systemu SOW
 • informacje o programach wsparcia PFRON realizowanych przy pomocy Systemu SOW.

T

Turnus rehabilitacyjny

zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Jego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i poszerzanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Z tego powodu turnusy są jedną z podstawowych aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji medycznej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej. Turnus rehabilitacyjny może być prowadzony przez podmiot, który jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez wojewodę. Dotyczy to także ośrodka, w którym turnus jest realizowany.


W

Warsztaty terapii zajęciowej(WTZ)

placówki, które umożliwiają Osobom Niepełnosprawnym rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie zdobywania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podejmowania zatrudnienia. W Polsce działa około 700 warsztatów terapii zajęciowej dla 26 tysięcy Osób Niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Istnieje wiele form i technik terapii zajęciowej, dzięki którym uczestnicy uczą się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność oraz podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy. Dla każdego uczestnika wtz opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej polega na codziennym pobycie uczestników w grupie, pod kierunkiem instruktorów i innych specjalistów, w połączeniu z zajęciami z zastosowaniem technik terapii zajęciowej. Zajęcia te najczęściej odbywają się w ramach tzw. pracowni, np. ceramicznej, komputerowej, plastycznej, fotograficznej itp. i mają na celu rozwijanie:

 • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

W ramach zadań realizowanych przez samorządy powiatowe, najwięcej środków PFRON jest przeznaczanych na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

zbiór dokumentów zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Dostępność stron internetowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów „Krajowe Ramy Interoperacyjności” z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie określa, że wszystkie serwisy publiczne muszą spełniać wytyczne WCAG 2.0 na poziomie średnim (AA). Obowiązek dostosowania serwisów internetowych instytucje publiczne obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku.

Webinaria Projektu SOW

kontynuacja on-line spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dzięki nowoczesnej formie interaktywnego wykładu prowadzonego poprzez Internet, nasze webinaria są nagrywane i dostępne na życzenie. Wykłady i prezentacje są bezpłatne i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania – wystarczy komputer podłączony do Internetu i przeglądarka oraz głośniki lub słuchawki. Tematyka dotyczy najbardziej nurtujących zagadnień, zgłaszanych przez osoby korzystające z Systemu SOW.

Wniosek elektroniczny w Systemie SOW

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dystrybuowanych za pośrednictwem samorządów powiatowych i wojewódzkich złożony w Systemie SOW

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej);


Z

ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej)

jednostka organizacyjna, która zapewnia zatrudnienie osobom, które wymagają specjalnych tzw. chronionych warunków pracy. Zaliczmy do nich Osoby Niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W Polsce funkcjonuje około 100 zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających blisko 4000 osób głównie ze znaczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W ramach zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie, najwięcej środków PFRON jest przeznaczanych na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej.

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Adres strony internetowej: www.zus.pl