Aktualizacja 04.09.2020

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),
 • wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.),
 • wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez samorządy do PFRON wniosków o przyznanie refundacji w ramach modułu IV (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na wcześniejszych wersjach formularzy zachowują ważność.

Aktualizacja 21.07.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku /…/” (Moduł III i Moduł IV ).

Aktualna treść zapisu:

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wobec podjętej  uchwały Zarządu PFRON uaktualniony został formularz zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu oraz formularz wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu.  Jednocześnie informujemy, że zapotrzebowania oraz wnioski składane na poprzednich wersjach powyższych formularzy będą podlegały rozpatrywaniu bez konieczności ich aktualizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Pytania dotyczące warunków uczestnictwa w ramach Modułu III programu

 1. Jakiego rodzaju opieki w warunkach domowych dotyczy program, co konkretnie należy rozumieć pod tym hasłem – czy dotyczy to sytuacji gdy, konieczne jest zapewnienie opieki przez opiekunkę zatrudnioną na tą okoliczność i ten koszt podlega dofinansowaniu (lub inna forma zapewnienia opieki przez inną osobę), czy też sam fakt pozostawania przez osobę niepełnosprawną w domu i nie uczęszczanie do placówki jest wypełnieniem warunku programu i należy się za to dofinansowanie 500 zł miesięcznie?
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Świadczenie wypłacane w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON. Na etapie rozpatrywania wniosku Realizator nie weryfikuje, czy i w jakiej wysokości osoba niepełnosprawna poniosła koszty związane z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III nie podlegają ocenie merytorycznej.
 2. Jakie dokumenty są załącznikami do wniosku – w jaki sposób wnioskodawca potwierdza fakt uczęszczania do danej placówki, czy przekazuje razem z wnioskiem orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument z placówki potwierdzający, że jest to jej uczestnik, czy placówka potwierdza zawieszenie zajęć, czy jeżeli wniosek składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie opieki (ubezwłasnowolnienie)?
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę (we wniosku) oświadczeń. Warunki programu nie wprowadzają konieczności przedkładania do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III jakichkolwiek innych dokumentów (załączników).
 3. Kogo dotyczy warunek określony w programie, kto miałby pobierać świadczenie (rodzic czy inny członek rodziny?) „Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” Jak samorządy powiatowe mają weryfikować, że spełniony jest ten warunek programu?
  Zgodnie z warunkami programu świadczenie w ramach Modułu III nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
  Zgodnie z postanowieniami art. 4 ww. ustawy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
  dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590),
  dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
  W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590). Zasiłek nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń. Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu zawiera oświadczenie o następującej treści: „w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
 4. Program jest przewidziany dla osób, które utraciły opiekę świadczoną w placówce rehabilitacyjnej w okresie od 09.03.2020 do 04.09.2020 r. Co z miesiącami przerwy wakacyjnej np. w ośrodkach szkolno-wychowawczych? skoro podane terminy zawierają okres wakacyjny?
  Za miesiące w których placówka zwyczajowo nie świadczy wsparcia z powodu przerwy wakacyjnej (zajęcia nie odbywają się, podopieczni nie przebywają w placówce) świadczenie w ramach Modułu III programu nie przysługuje.
 5. Czy świadczenie przysługuje się rodzicowi/ opiekunowi, który pobiera jednocześnie świadczenie pielęgnacyjne z GOPS z tytułu rezygnacji z zatrudnienia? lub świadczenie emerytalno - rentowe?
  Zgodnie z „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi” świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Dokumenty programowe nie określają innego rodzaju wyłączeń w tym zakresie.
 6. W załączonym wniosku do programu (załącznik nr 3 do Kierunków...) w miejscu „Stan prawny dotyczący niepełnosprawności” nie posiada rubryk informujących o niepełnosprawności Wnioskodawcy wynikających z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - czy można dodać do wniosku taką rubrykę informującą o orzeczeniu z ZUS?
  Nie ma takiej potrzeby. Zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równiz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równiz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równiz orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równiz orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 7. Czy świadczenie to dotyczy również beneficjentów korzystających z rehabilitacji w wymiarze np. 4-6 godzin miesięcznie lub biorących udział w zajęciach jeden raz w tygodniu? Czy dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością, które nie mogą korzystać z opieki dziennej w placówkach rehabilitacyjnych (uczęszczających do placówki każdego dnia)?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
 8. Czy osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w treningach mieszkalnictwa w ramach placówek rehabilitacyjnych (m.in. niepełnosprawni pracownicy ZAZ-ów) np. przez 5 dni w miesiącu raz na miesiąc lub dwa miesiące mogą być uczestnikami programu ?
  Warunkiem uzyskania pomocy w  ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, jeżeli osoba niepełnosprawna uczestniczyła dotychczas w treningach mieszkalnictwa w wymiarze co najmniej 5 kolejnych dni roboczych w danym miesiącu i z uwagi na aktualną sytuacje epidemiologiczną straciła możliwość korzystania z zajęć (na skutek zamknięcia placówki w której realizowany był trening) – jest uprawniona do udziału w ramach Modułu III programu. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
  Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony w takiej sytuacji jest organizacja treningów w placówce, która została wymieniona w katalogu placówek w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych” (np. placówka, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
 9. Czy uczestnik ŚDS, który przebywa w szpitalu (został hospitalizowany przed 9 marca, tj. przed zamknięciem ŚDS) może być uczestnikiem programu ?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem, w miesiącu, w którym uczestnik ŚDS przebywa pod opieką innej placówki (np. szpitala) – świadczenie nie przysługuje, chyba że pobyt w szpitalu nie obejmuje pełnego miesiąca i zostanie spełniony warunek odnoszący się do braku możliwości korzystania z opieki w ŚDS  przez okres co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.
 10. Z treści programu w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 i 2 wynika, iż Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie pomocy, w przypadku każdego podopiecznego wnioskować o pomoc można tylko raz, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w rozdziale X ust. 11. Zatem, Wnioskodawca (chcąc wykorzystać całą należną kwotę) powinien złożyć wniosek na 3 miesiące. Jeżeli zrobi to za miesiące wstecz będzie to oznaczać – refundację jeżeli z wyprzedzeniem, nie będzie miał potwierdzenia , że placówka była nieczynna co najmniej 5 dni w miesiącu. Jak więc interpretować ten zapis?
  Wnioskodawca może złożyć do samorządu powiatowego zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy. Przywołany zapis programowy nie ma zastosowania w tej sytuacji.
 11. Czy pracownicy zakładów aktywności zawodowej, które zostały zamknięte z powodu epidemii są uprawnieni do złożenia wniosku w programie?
  Wykaz placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu został enumeratywnie wskazany w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Zakłady aktywności zawodowej nie zostały wskazane w tym katalogu – zatem pracownicy ZAZ nie są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III.
 12. Analizując zapisy Rozdziału III pkt 6 „Kierunki działań oraz warunki brzegowe proszę o informację który punkt obejmuje dzieci i młodzież niepełnosprawną posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (0 – 18 lat)?
  Rodzaje placówek z których korzystanie uprawnia do uzyskania wsparcia w programie zostały wymienione w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Jest to katalog zamknięty. Osoby niepełnosprawne, które korzystają ze wsparcia za pośrednictwem innego rodzaju placówek (niż wymienione w katalogu), lub które nie spełniają kryterium wiekowego (np. niepełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) nie są adresatami Modułu III programu.
  Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmuje następujący punkt katalogu placówek:
  uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
  podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 13. Czy z programu mogą skorzystać niepełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub niepełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych?
  Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi” pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest między innymi do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  - pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  - pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  - pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  Osoby niepełnoletnie, które są uczestnikami ww. zajęć lub są wychowankami/uczniami ww. ośrodków – nie są adresatami wsparcia w Module III.
 14. Czy pomoc dla osób niepełnosprawnych w Module III dotyczących specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych kierować możemy tylko do wychowanków internatu od 18 r.ż.? A co z wychowankami internatu do 18 roku życia?
  Pomoc udzielana w ramach Modułu III programu dotyczy jedynie pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 15. Czy podopieczni Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych mogą korzystać ze środków w ramach Modułu III programu?
  Podopieczni Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych mogą korzystać ze środków w ramach Modułu III programu, o ile są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (np. program Rehabilitacja 25+); lub
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, i za pośrednictwem OREW korzystają z ww. zajęć;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 16. Czy wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych są uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”?
  Wsparcie, w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym   w   wyniku   żywiołu   lub   sytuacji   kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910) i obejmuje wychowanków, którzy przebywają w placówce całodobowo jak i wychowanków nieprzebywających w placówce całodobowo. Jednocześnie ważne jest, iż pomoc finansowa w ramach Modułu III programu dotyczy osób, które utraciły - od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 r. - możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki).
 17. Jak traktować orzeczenia wydane przez KRUS do dnia 31 grudnia 1998 r. w przypadku gdy osoba nie ma innego orzeczenia?
  Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ważne orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r. traktuje się do czasu upływu jego ważności na równi:
  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli osobie orzeczonej przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
  z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w pozostałych przypadkach.
  Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS wydane po 1 stycznia 1998 r. nie podlegają przełożeniu na stopnie niepełnosprawności. Osoby posiadające takie orzeczenia, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne, mogą wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
  Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=103
 18. Czy wnioskodawcy mają składać wnioski za jeden miesiąc nieobecności liczony jako 30 dni w ciągu, tj. np. od 12 marca do 11 kwietnia?
  Nie. Warunkiem uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu jest brak możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
 19. Czy pomoc dotycząca uczestników programów rewalidacyjno-wychowawczych dotyczy także uczestników w szkołach prowadzonych przez gminy i powiat, jeśli takie prowadzą?
  Pomoc w ramach Modułu III programu dotyczy pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo (bez względu na stopień upośledzenia) organizuje się, między innymi, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy społecznej i podmiotach leczniczych. Nie ma przeszkód do udziału w programie osób, które uczestniczą w zajęciach organizowanych w placówkach prowadzonych przez samorząd gminny lub powiatowy – o ile zajęcia te prowadzone są zgodnie z ww. przepisami. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest także do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 20. W przypadku Modułu III, jeżeli placówki rehabilitacyjne w tym np. WTZ zostały zamknięte od 12 marca bieżącego roku, a treść programu mówi „które na skutek wystąpienia zagrożenia (…) utraciły, w okresie od dnia 09 marca do dnia 04 września 2020 roku możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej”, czy wobec powyższego za miesiąc marzec osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun może złożyć wniosek za ten miesiąc?
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wobec powyższego, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej które zostały zamknięte np. od 12 marca 2020 roku są adresatami Modułu III programu (świadczenie za miesiąc marzec może zostać wypłacone).
 21. Czy wniosek może jednocześnie obejmować okres trzech miesięcy (tak jak wskazane jest to w programie, bowiem okres, ".....na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy ni z 3 miesiące"), po sobie tzn. np. za miesiąc marzec, kwiecień i maj?
  Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).
 22. W treści programu w pozycji VI pkt 2a brzmi: „Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej udzielana jest ze środków PFRON w ramach Modułu III – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych”. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszyscy uczestniczy czy podopieczni do których skierowane jest wsparcie np. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej lub ŚDS (powiat szczecinecki ma 70 uczestników WTZ) utracili możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Czy wobec powyższego wszystkim tym osobom bez względu na stopień niepełnosprawności przysługuje to świadczenie?
  Adresatami Modułu III programu są zarówno osoby ze znacznym, umiarkowanym jak i lekkim stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności – o  ile spełniają pozostałe kryteria uprawniające do uzyskania pomocy w ramach Modułu III. Na realizację Modułu III programu Fundusz przeznacza ponad 174 mln złotych. Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.
 23. Ponieważ pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych należy wskazać, że część uczestników placówek posiadają opiekunów prawnych którzy pobierają z tego tytułu świadczenie, iż pełnią opiekę nad podopiecznym i nie mogą związku z tym podjąć zatrudnienia. Jak traktować w/w podopiecznych? Czy im też taka pomoc przysługuje?
  Zgodnie z warunkami programu świadczenie w ramach Modułu III nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
  Zgodnie z postanowieniami art. 4 ww. ustawy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
  dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590),
  dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
  W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590). Zasiłek nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.
 24. Czy osoby winny składać wnioski wg. miejsca zamieszkania?
  Tak. Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 października 2020 roku.
 25. Zgodnie z "Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi(...)" świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (...). Jak rozumieć ten zapis? Czy powyższe odnosi się do konkretnego wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, opiekuna), który w danym miesiącu otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Często termin złożenia wniosku jest inny niż termin wypłaty zasiłku, rozumiem bierzemy pod uwagę termin wypłaty zasiłku?
  Zapis należy rozumieć wprost. Zgodnie z warunkami programu świadczenie w ramach Modułu III nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Zatem, miesiąc którego dotyczy decyzja o wypłacie dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie może zostać wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu.
 26. Dowiedziałam się o naborze wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON (skierowanych do osób, które utraciły możliwość korzystania z zajęć z powodu zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją ). Chciałam zapytać, czy mam prawo ubiegać się o takie wsparcie w imieniu syna. Jestem matką chłopca z autyzmem, który posiada orzeczenie o niepełnoprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Syn ma 12 lat. Z powodu epidemii nie chodzi do szkoły. Otrzymuje mailowo zadania edukacyjne, które realizujemy w domu, natomiast nie korzysta z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Obecnie jest uczniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej, która realizuje podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również prowadzi zajęcia, z  których w tej chwili syn nie może korzystać,  takie jak: integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia rewalidacyjne. Czy w naszym przypadku mogę ubiegać się o dofinansowanie, o którym jest mowa w Programie pomocowym PFRON?
  W dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe” określono rodzaje placówek, których uczestnicy/podopieczni mogą ubiegać się o świadczenie z PFRON.
  I tak pomoc finansowa w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku :
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  - Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (na podstawie której wydane zostało ww. rozporządzenie) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się, między innymi, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy społecznej i podmiotach leczniczych;
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  - Punkt ten odnosi się wyłącznie do pełnoletnich wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i nie obejmuje innego rodzaju placówek, które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).” (...)
  Tak więc powyższy katalog niestety nie obejmuje niepełnosprawnych uczniów (w wieku 12 lat) uczęszczających do Niepublicznych Szkół Podstawowych.
 27. Pytanie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno- wychowawczych (specjalnych) funkcjonujących na podstawie prawa oświatowego poniżej 18 roku życia. Czy rodzice tych dzieci pomimo tego, że nie korzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie mogą otrzymać pomocy w ramach tego programu? 
  Adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu są wyłącznie pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 28. Mama ma na orzeczeniu o niepełnosprawności że ma brać udział w warsztatach terapii zajęciowe ale orzeczenie zostało wydane w trakcie pandemii korona wirusa i nie zdążyła się zapisać z powodu nieprowadzenia już w tym czasie działalności przez taki ośrodek. Czy można wnioskować o pomoc 3x500zł. Posiada II grupę inwalidzką i jest całkowicie niezdolna do pracy takie dostała orzeczenie o niepełnosprawności.
  Warunkiem uzyskania pomocy w  ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, niekorzystanie ze świadczeń w placówce nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
 29. Czy wypłata 500 zł miesięcznie płatne przez 3 miesiące przysługuje osobie niepełnosprawnej pracującej na część etatu, niemogącej w związku z koronawirusem korzystać z zajęć klubowych przy WTZ? W naszej sytuacji dziewięciu uczestników WTZ podjęło zatrudnienie od 01.03.2020r jednocześnie deklarując udział w zajęciach klubowych. Pracują na 1/2 etatu. Kilka osób pracowało chałupniczo w pomieszczeniu WTZ przez 3,5 godz. pozostałe 3,5 spędzali na zajęciach klubowych. Kilkoro pracuje na 1/2 etatu - dwa tygodnie pracują, dwa tygodnie  biorą udział w zajęciach klubowych. Od 01.04.2020 jedna osoba straciła pracę, kilkoro przebywa na urlopach bezpłatnych. Nie mają możliwości udziału w zajęciach klubowych.
  Warunkiem otrzymania świadczenia w ramach Modułu III programu jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są, między innymi, uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne. Zapis ten obejmuje również uczestników programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
 30. Nasi uczestnicy WTZ i zajęć klubowych zamieszkują na terenie kilku powiatów. czy w z wnioskiem o wypłatę tych 500 zł mają zwrócić się do PCPR powiatu na terenie którego zamieszkują, czy do PCPR powiatu na terenie którego działa WTZ?
  Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu – PCPR (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 października 2020 roku.
 31. Czy składając wniosek w miesiącu kwietniu osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o świadczenie na 3 m-ce? Czy teraz na dwa miesiące, a w wypadku dalszego zawieszenia działalności placówki w maju na jeden miesiąc?
  Jeżeli adresaci programu składają wnioski w miesiącu kwietniu to na dwa miesiące (marzec i kwiecień). A na kolejny miesiąc (maj) odrębny wniosek  – w sytuacji dalszego zawieszenia działalności placówki.
 32. Czy dofinansowanie będzie przysługiwało wnioskodawcy, który ma ustalone indywidualne nauczanie i nie uczęszcza do placówki stacjonarnie tylko uczy się w domu?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  O tym charakterze wsparcia mówi rozdz. VI ust. 2a programu.
  Zatem, pomoc w ramach Modułu III adresowana jest do osób niepełnosprawnych, które w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach wymienionych w dokumentach programowych, nie mają możliwości uzyskiwania wsparcia w placówce w warunkach stacjonarnych (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki).
 33. Od jakiego konkretnie wieku dzieci kwalifikują się do udziału w programie „Pomoc on poszkodowanych w wyniku żywiołów...”, jeśli inne warunki programu są spełnione.
  Wskazanie katalogu placówek, z których korzystają osoby niepełnosprawne (placówki zamknięte z powodu pandemii), kwalifikuje te osoby do udziału w programie – po spełnieniu warunków dotyczących niekorzystania w danym miesiącu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez opiekunów tych osób.
  Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmuje punkt 2 i 5 w katalogu placówek wymienionych w rozdz. 3 ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
  Są to:
  uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 34. Czy, wnioskodawca może złożyć wniosek po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, za jeden miesiąc, dwa lub trzy w których wystąpił brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej? Naszym zdaniem byłoby korzystniej dla wnioskodawcy, aby złożył ten wniosek za trzy miesiące zważywszy na zapis w rozdziale VI ust. 3 dokumentu „Treść programu” stanowiącego Załącznik do uchwały nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. oraz na fakt, że nie byłby zobowiązany 3-krotnie zwracać się do Realizatora.
  Tak. Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (samorządu powiatowego) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia).
 35. Czy przysługuje mi pomoc 500zl miesięcznie z powodu koronowirusa utraciłem rehabilitację. Korzystałem z rehabilitacji w warunkach domowych z NFZ, (Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 (osiemdziesięciu) dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.) oraz korzystałem z rehabilitacji w warunkach domowych z MOPS 1 raz w tygodniu (w zeszłym roku 5 x tygodniu) W tej chwili w związku z koronawirusem tej rehabilitacji nie mam zapewnionej, została zawieszona. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc?
  Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”:
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Lista nie zawiera placówek medycznych, w których udzielane są świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, jak również nie dotyczy udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Celem programu jest zapewnienie wsparcia stałym podopiecznym placówek rehabilitacyjnych, w których pobyt ma charakter ciągły, a placówki te zostały zamknięte na czas epidemii, co oznacza, że podopieczni utracili opiekę w tym okresie. Nie pozostaje Pan pod stałą opieką placówki wymienionej w treści programu. Zatem, brak jest niestety możliwości ubiegania się przez Pana o wsparcie w ramach programu.
 36. Czy 4 letnie dziecko z orzeczeniem uczęszczające tylko na zajęcia rehabilitacyjne do Specjalnego Ośrodka szkolno-wychowawczego (normalnie dziecko uczęszcza do przedszkola) może skorzystać z dofinansowania w module III?
  Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”:
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Program nie obejmuje wychowanków przedszkoli.
 37. Czy wsparcie w wysokości 500 zł przysługuje osobie pełnoletniej (24 lata), która objęta jest indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, ale prowadzonymi przez oligofrenopedagoga w domu rodzinnym osoby niepełnosprawnej?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  O tym charakterze wsparcia mówi rozdz. VI ust. 2a programu.
  Zatem, pomoc w ramach Modułu III adresowana jest do osób niepełnosprawnych, które w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach wymienionych w dokumentach programowych, nie mają możliwości uzyskiwania wsparcia w placówce w warunkach stacjonarnych (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki).
 38. Czy w ramach programu wniosek może złożyć: - córka 17.04.2020 będzie miała 18 lat, rozprawa o jej ubezwłasnowolnienie została odwołana w związku z koronawirusem. Nie wiadomo, kiedy się odbędzie, termin rozprawy był wyznaczony na 18.03.2020. Czy mogę złożyć wniosek jako opiekun?
  W świetle obowiązujących przepisów prawa rodzic traci możliwość reprezentowania swojego dziecka, z chwilą uzyskania przez to dziecko pełnoletności. Nie ma zatem możliwości złożenia w ramach programu wniosku przez rodzica (opiekuna) występującego w imieniu osoby pełnoletniej, która nie została ubezwłasnowolniona.
  Jednocześnie w opisanej sytuacji brak jest również możliwości złożenia wniosku przez samą osobę pełnoletnią, bowiem zgodnie z kodeksem cywilnym nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
 39. Czy świadczenie w ramach MODUŁU III przysługuje osobie, której członek rodziny (rodzic) otrzymuje już wsparcie w postaci Świadczenia pielęgnacyjnego przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. osoba na która rodzic otrzymuje to świadczenie uczęszcza do SDS a placówka jest zamknięta?
  Zgodnie z „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi” świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Dokumenty programowe nie określają innego rodzaju wyłączeń w tym zakresie.
 40. Czy dopuszczacie Państwo możliwość objęcia wsparciem uczestników Ośrodka Terapii Zajęciowej? Ośrodek jest placówką rehabilitacyjną w rozumieniu programu, w całości finansowaną ze środków Miasta. Jego działalność jest w dużym stopniu zbliżona do działalności ŚDS (w 2019 i 2020 roku składane były nawet wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o przekształcenie Ośrodka w ŚDS), a więc wykluczenie uczestników z możliwości otrzymania wsparcia wydaje się nieuzasadnione. Osoby uczęszczające do ośrodków terapii zajęciowej nie są jednak wskazane w Rozdz. III ust. 4 „Kierunków…” jako adresaci programu, stąd nasze wątpliwości. Planujemy uwzględnić podopiecznych OTZ w zapotrzebowaniu – pytanie czy po złożeniu przez nich wniosków, możliwe będzie wypłacenie środków?
  Katalog placówek, których podopieczni/uczestnicy uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych /.../”. Jest to katalog zamknięty.
  Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”:
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
 41. Co należy rozumieć przez ośrodek rehabilitacyjny, z którego pozbawienie zajęć uprawniałoby do 500+, czy dotyczy to również ośrodków wykonujących kontrakty z NFZ, czy tylko finansowane przez PFRON? Czy beneficjentom zadania, których dotyczy projekt PFRON – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach / prowadzących działalność 5 dni w tygodniu, 12 m-cy w roku/ przysługuje 500+ , bez względu na wiek, ile razy w tygodniu osoba musiała korzystać ze wsparcia?  Kiedy dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 18 przysługuje 500+?
  Pomoc dotyczy osób, które utraciły – od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 r. – możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki). Przy czym, najistotniejszą kwestią jest rodzaj placówek, który jest katalogiem zamkniętym.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”:
  Proszę również mieć na uwadze definicję placówki rehabilitacyjnej. Jest nią placówka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub kilka razy na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
  Zatem program nie obejmuje placówek medycznych, w których realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmuje punk 2 i 4 w katalogu placówek wymienionych w rozdz. 3 ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
  Są to:
  uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Należy przy tym pamiętać o warunku dotyczącym niekorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III zawiera oświadczenie o następującej treści: „w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
 42. Jeżeli zajęcia np. w szkole specjalnej lub innych szkołach, odbywają się od poniedziałku do środy lub raz w tygodniu, to czy beneficjent kwalifikuje się do w/w programu? Sprawa dotyczy też osób niepełnosprawnych, które uczęszczają na w/w zajęcia, ale np. od poniedziałku do środy zajęcia rewalidacyjne odbywają się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej a w każdy czwartek i piątek osoba dowożona jest do szkoły. Czy wobec tego kwalifikuje się do w/w programu?
  Pomoc dotyczy osób, które utraciły – od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 r. – możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki). Korzystanie ze świadczeń w placówce 1 - 3 razy w tygodniu lub kilka razy na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
 43. Czy dzieci niepełnosprawne korzystające z usług placówki rehabilitacyjnej tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Modułu III, przy czym informuję, iż w/w ośrodek działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Ponadto dzieci mają prowadzoną rehabilitację 2-3 razy w tygodniu i na pewno nie 8 godzin.
  Pomoc dotyczy osób, które utraciły – od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 r. – możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki). Przy czym, najistotniejszą kwestią jest rodzaj placówek, który jest katalogiem zamkniętym. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”:
  Katalog nie obejmuje placówek medycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 44. Czy osoby objęte wsparciem przez placówkę rehabilitacyjną, finansowaną ze środków PFRON na podst. art. 36, której działalność nie została zawieszona a wsparcie udzielane jest bezpośrednio i na bieżąco online mogą ubiegać się o pomoc w ramach modułu III programu w związku z epidemią koronawirusa?
  Moduł III programu odnosi się do opieki świadczonej w placówce w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki) – zatem ewentualne prowadzenie zajęć przez placówkę w sposób zdalny nie wpływa na możliwość uzyskania wsparcia przez adresata Modułu III programu.
  Pomoc dotyczy to osób, które utraciły - od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 r. - możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
  Uprawniona osoba może ubiegać się o przyznanie świadczenia także wówczas, gdy korzystała we wskazanym wyżej okresie z zajęć realizowanych zdalnie.
  Należy przy tym pamiętać o warunku dotyczącym niekorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III zawiera oświadczenie o następującej treści: „w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
 45. Co do podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie (…) realizuje projekt „Od aktywności do sprawności kompleksowa rehabilitacja -cd." w ramach w/w środków. Uczestnicy projektu uczestniczyli wcześniej w zajęciach rehabilitacyjnych przez około 5 godzin miesięcznie, przez kilka dni w miesiącu. Natomiast placówka rehabilitacyjna działa od poniedziałku do soboty. Czy możliwe jest objęcie uczestników projektu wsparciem w ramach Modułu III?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwości korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub kilka razy na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
 46. Czy uczestnicy klubów Senior+ również mogą brać udział w programie?
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w Module III programu wymienione zostały w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Są to między innymi dzienne domy pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy Klub Seniora lub Dzienny Klub Seniora utworzone zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej – podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.
 47. Jak należy odnieść się do dzieci do 18 roku życia uczęszczających do OREW? Program mówi o tym, że adresatami może być min. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Z kolei Program informuje, że wsparcie skierowane jest min. do pełnoletnich wychowanków ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych?
  Podopieczni Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych mogą korzystać ze środków w ramach Modułu III programu, o ile są:
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (np. program Rehabilitacja 25+); lub
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, i za pośrednictwem OREW korzystają z ww. zajęć; lub
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 48. Jak PFRON pomaga osobom niepełnosprawnym nie uczestniczącym w zajęciach terapeutycznych (bo nie można tych zajęć nazwać rehabilitacją). Pracowałam w DPS-ie na terapii, znam środowisko osób niepełnosprawnych, sama też mam syna niepełnosprawnego dlatego pisze, że to terapia a nie rehabilitacja. Chodzi mi oczywiście o decyzję dotyczącą 500 zł na rehabilitację domową. Uczestnicy terapii z DPS u, WTZ, lub uczniowie szkół specjalnych po pobycie na zajęciach wracają do domów, gdzie opiekują się nimi rodzice, którzy będą to teraz robić trochę dłużej a na pewno nie będą zatrudniać opiekunów. Osoby te w większości przypadków są samodzielne i nie wymagają rehabilitacji. A co z osobami którymi opiekują się rodzice przez 24 godziny, które wymagają ciągłej rehabilitacji ruchowej w obecnej sytuacji, gdzie zamknięto wszystkie rehabilitacje? Osoby te nie będą mogły skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych więc zostały pozbawione wszelkiej rehabilitacji. Jak zwykle są równi i równiejsi nawet w tej grupie osób chociaż paragraf 2 Konstytucji RP mówi o sprawiedliwości społecznej, a 500 zł na rehabilitację domową, które trafi do osób najmniej potrzebujących rehabilitacji o tym świadczy. Osoby, które powinny być na ciągłej rehabilitacji są obojętne dla PFON-u PCPR-u.
  Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej udzielana jest ze środków PFRON w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Osoby objęte wsparciem w placówkach mają najczęściej niepełnosprawność sprzężoną, są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Bez form terapii świadczonych w placówkach ich stan funkcjonowania byłby nieporównywalnie gorszy. W tej chwili cały ciężar zapewnienia opieki przez 24 godziny na dobę spoczął na rodzicach/opiekunach. Część rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach realizowanych przez placówki, o których mowa w dokumentach programowych, na co dzień pracuje. W związku z zawieszeniem działalności placówek, muszą oni w tym czasie zająć się swoimi dziećmi przez całą dobę. Sytuacja, z jaką zmagamy się w Polsce i na całym świecie jest bardzo trudna i wymaga od społeczeństw poczucia odpowiedzialności i solidaryzmu. PFRON odpowiada na tę sytuację w sposób najbardziej optymalny - uzupełniając działania Rządu, na miarę możliwości i posiadanych środków.
 49. Czy osoba niepełnosprawna, która w takcie trwania epidemii np.: zapisze się na zajęcia rehabilitacyjne od 01.04.2020 (wcześniej nie brała udziału w zajęciach reh.) i z przyczyn związanych z epidemią nie będzie miała możliwości z korzystania z zajęć i ciągłości 5 dni zajęć – to czy może skorzystać z dofinansowania 500 zł?
  Pomoc dotyczy to osób, które utraciły - od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 r. - możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki). Przy czym, najistotniejszą kwestią jest rodzaj placówek, który jest katalogiem zamkniętym. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  Proszę również mieć na uwadze definicję placówki rehabilitacyjnej. Jest nią placówka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).
 50. Czy dofinansowanie przysługuje osobie, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne na osobę niepełnosprawną w związku z koniecznością stałej opieki?
  Tak. Wykluczenie dotyczy jedynie sytuacji korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu COVID-19. Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III zawiera oświadczenie o następującej treści: „w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
 51. We wniosku wskazano liczbę miesięcy na które wnioskodawca chce dofinansowanie. Brakuje informacji jakich konkretnych miesięcy dotyczy wniosek. Przykład: w kwietniu osoba składa wniosek o dofinansowanie na 3 m-ce w marcu korzystała z zasiłku opiekuńczego z ZUS kiedy wypłacić dofinansowanie i skąd będziemy wiedzieć o jaki miesiąc ubiega się niepełnosprawny. Czy nie można zmodyfikować wniosku?
  W kwietniu wnioskodawca może złożyć wniosek za dwa miesiące. Za maj złoży w maju bądź w terminie wskazanym w programie – do 15 października 2020 r. Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę (we wniosku) oświadczeń.
 52. Jestem mamą 10 niepełnosprawnego chłopca od urodzenia. Praktycznie od razu dostał orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r.ż. Jest to niepełnosprawność sprzężona. Ma zaświadczenie za życiem. Niestety wg informacji na waszej stronie nie mogę się starać o 500 zl. zapomogi z powodu przerwania rehabilitacji ze względu na epidemię, ponieważ szkoła specjalna, do której uczęszcza syn nie spełnia wymogów. Czy możliwa jest zmiana wytycznych z Państwa strony tak aby pomoc mogła dotrzeć do wszystkich? Moj syn 2 miesiąc jest bez rehabilitacji jakiejkolwiek. Ja go wychowuje sama i mam tylko świadczenie z PCPR.
  Pomoc finansowa z PFRON nie zastępuje rozwiązań tzw. specustawy (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.), a tylko je uzupełnia, np. w zakresie wsparcia tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie są uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na mocy ww. ustawy.
  Zgodnie z programem - pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej udzielana jest ze środków PFRON w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Należy przy tym podkreślić, że część rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach realizowanych przez placówki, o których mowa w dokumentach programowych, na co dzień pracuje. W związku z zawieszeniem działalności placówek, muszą oni w tym czasie zająć się swoimi dziećmi przez całą dobę. Sytuacja, z jaką zmagamy się w Polsce i na całym świecie jest bardzo trudna i wymaga od społeczeństw poczucia odpowiedzialności i solidaryzmu. PFRON odpowiada na tą sytuację w sposób najbardziej optymalny – uzupełniając działania Rządu, na miarę możliwości i posiadanych środków.
 53. Czy dziecko (5 lat) będące uczestnikiem Ośrodka Rehabilitacji Dziennej kwalifikuje się do otrzymania wsparcia w ramach Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Mając powyższe na uwadze prosimy o pomoc w kwestii czy matce dziecka można przyznać dofinansowanie.
  Katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych (...)”. I tak pomoc finansowa w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  W obecnej formule programu niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmują następujące punkty katalogu placówek:
  uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 54. Dziecko ma 11 lat, 5 operacji serca za sobą, niedosłuch obuuszny, orzeczenie niepełnosprawności do 16 roku życia, uczęszcza do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, do klasy integracyjnej-16 osób, jeździ na rehabilitację do Poradni Rehabilitacji słuchu, która ma podpisaną umowę z Pefronem /na zajęcia z surdologopedą, surdopedagogiem i psychologiem- czy należy się dziecku te 500 zł z powodu koronawirusa? Wyjazdy do tej poradni są różne- od 2-4 razy w tygodniu do 5 razy na m-c/. Poradnia ma z Pefronem podpisany projekt na finansowanie zajęć.
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwości korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub kilka razy na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
 55. Czy mieszkańcy mieszkalnictwa treningowego realizowanego w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej (w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych), mają prawo ubiegać się o środki finansowanie w ramach środków przeznaczonych na moduł III? Beneficjentami projektu jest 6 osób z niepełnoprawnością intelektualną przebywających od kwietnia 2019 do kwietnia 2022 na stałe w mieszkalnictwie treningowym.
  Rodzaje placówek z których korzystanie uprawnia do uzyskania wsparcia w programie zostały wymienione w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych /.../”. Jest to katalog zamknięty. Osoby niepełnosprawne, które korzystają ze wsparcia za pośrednictwem innego rodzaju placówek (niż wymienione w katalogu) - np. dofinansowanych ze środków UE nie są adresatami Modułu III programu.
 56. Miałem mieć turnus rehabilitacyjny w maju. Turnus zostanie najprawdopodobniej odwołany. Czy za maj dostanę 500zł rekompensaty?
  W tej sytuacji niestety nie.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Należy przy tym pamiętać, że rodzaje placówek z których korzystanie uprawnia do uzyskania wsparcia w programie zostały wymienione w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Jest to katalog zamknięty. Osoby niepełnosprawne, które korzystają ze wsparcia za pośrednictwem innego rodzaju placówek (niż wymienione w katalogu) nie są adresatami Modułu III programu.
 57. Nie mam obecnie bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi, ale mam kontakt telefoniczny i chciałabym wypełnić wnioski, to jest moja pomoc w tej sytuacji. Czy w takiej sytuacji potrzebna jest pisemna zgoda osoby lub podpis pod wnioskiem?
  Zgodnie z kodeksem cywilnym umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna.
 58. Dlaczego tym programem zostały objęte tylko osoby przebywające w ośrodkach lub dojeżdżające na terapie zajęciowe? Dlaczego twórcy programu nie wzięli pod uwagę tych niepełnosprawnych, którymi opiekuje się rodzina, też zostały dotknięte skutkami pandemii i potrzebują wsparcia? W grupie nieobjętej pomocą znalazła się moja mama osoba 97- letnia całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji, wymagająca całodobowej opieki innych osób i rehabilitacji domowej podtrzymującej funkcje życiowe. Z chwilą wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją w kraju rehabilitacja jaką zapewniał NFZ została wstrzymana do odwołania. Z uwagi na sytuację finansową w rodzinie nie stać nas na opłacenie terapeuty. Pomoc ze środków PFRON rozwiązałaby ten problem. W końcu sytuacja jest wyjątkowa, a w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia. Proszę o podjęcie działań, dzięki którym pomoc ze środków PFRON otrzymają wszystkie osoby całkowicie niepełnosprawne, którym fakt szalejącego wirusa jeszcze bardziej utrudnił życie, a nawet stanowi zagrożenie jego utraty.
  Pomoc finansowa z PFRON nie zastępuje rozwiązań tzw. specustawy (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), a tylko je uzupełnia – na miarę możliwości Funduszu. Fundusz działa na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn.zm.) i realizuje zadania przewidziane ustawą na bieżąco, tak więc objęcie wsparciem wszystkich osób niepełnoprawnych nie jest możliwe z uwagi na określony budżet Funduszu. Zgodnie z programem pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej udzielana jest ze środków PFRON w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Należy przy tym podkreślić, że część rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach realizowanych przez placówki, o których mowa w dokumentach programowych, na co dzień pracuje. W związku z zawieszeniem działalności placówek, muszą oni w tym czasie zająć się niepełnosprawnymi członkami rodzin. 
 59. Czy pomoc w ramach modułu III mogą otrzymać dzieci poniżej 16 roku życia uczęszczający do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz szkół podstawowych i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. W kierunkach jest wskazanie tylko dla osób pełnoletnich tj. od 18 roku życia. Zatem na jakiej podstawie można przyznać 500 zł dziecku, które uczęszcza do wyżej wymienionej placówki, w oparciu o który pkt. zgodnie z kierunkami.
  W obecnej formule programu niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmują następujące punkty katalogu placówek:
  uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 60. Mój syn autysta lat 13 jest pomijany w programach pomocowych związanych z pandemia. Dawid chodzi do szkoły prywatnej. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Nauka zdalna to bardzo ciężka praca rodzica z dzieckiem. Rodzica, który nie jest terapeutą. Stajemy na głowach, żeby realizować to co się nazywa edukacja zdalną. Jest to niesamowicie trudne i wymaga skupienia, cierpliwości, bycia matka, fizjoterapeuta, specjalista od integracji sensorycznej, logopeda i cała masa innych specjalistów. wymaga wiedzy, zaangażowania, materiałów. w przypadku gdy w domu jest więcej dzieci to już w ogóle szczyt możliwości osoby, która miałaby sobie z tym poradzić. Dlaczego nie możemy liczyć chociaż na banalne wsparcie typu 500zl jak inne grupy niepełnosprawnych? Brak terapii to wielka szkoda dla rozwoju naszych dzieci. To, że nie umieszczamy ich w ośrodkach nie znaczy, że mniej kochamy. A może nawet staramy się bardziej. W tym momencie przyszedł czas niepewny. nikt nie jest pewny dalszej pracy, ani tego, kiedy to wszystko się skończy. Proszę wziąć pod uwagę wszystkie osoby niepełnosprawne, gdyż wsparcie to i tak kropla w morzu tego co robimy dla naszych dzieci. 
  Pomoc finansowa z PFRON nie zastępuje rozwiązań tzw. specustawy (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.), a tylko je uzupełnia, np. w zakresie wsparcia tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie są uprawnieni do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na mocy ww. ustawy.
  Zgodnie z programem – pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, udzielana jest ze środków PFRON w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Jest to katalog zamknięty.
  Niektóre organizacje pozarządowe, których obszarem działania jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, próbują pomagać tym osobom w formie zdalnej. Jedną z tych organizacji jest Fundacja SYNAPSIS - podaję link do informacji na stronie Fundacjihttps://synapsis.org.pl/konsultacje-ze-specjalistami-fundacji-synapsis/ Być może ta informacja okaże się trochę pomocna w Pani sytuacji.
 61. Czy osoba, która nie była obecna w ośrodku (ŚDS) cały miesiąc np. ze względu na pobyt w szpitalu lub chorobę itp.(w okresie zamknięcia placówki z powodu sytuacji epidemiologicznej) należeć się będzie wypłata świadczenia w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Zatem, w miesiącu, w którym uczestnik ŚDS przebywa pod opieką innej placówki (np. szpitala) – świadczenie nie przysługuje, chyba że pobyt w szpitalu nie obejmuje pełnego miesiąca i zostanie spełniony warunek odnoszący się do braku możliwości korzystania z opieki w ŚDS  przez okres co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.
 62. Czy pełnoletnia (od 18. do 24. roku życia) wychowanka specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego a będąca jednocześnie podopieczną Domu Dziecka (przebywa w Domu Dziecka a uczy się w SOSW) jest adresatem programu?
  Pomoc w ramach Modułu III udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem osoby, które mają zapewnioną stałą opiekę poprzez inne placówki finansowane ze środków publicznych (np. domy dziecka, domy pomocy społecznej) nie są adresatami Modułu III programu.
 63. Jesteśmy ośrodkiem wsparcia dziennego – Domem Dziennego Pobytu (…), działamy na podstawie art. 51 ustawy o pomocy społecznej. Nasz ośrodek przeznaczony jest dla emerytów i rencistów. Prowadzimy rehabilitacje społeczną, reintegracje oraz aktywizację. Aktualnie ośrodek jest zamknięty. Czy osoby niepełnosprawne, które korzystają z naszego wsparcia mogą skorzystać z takiej pomocy finansowej.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
  Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w Module III programu wymienione zostały w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Są to między innymi dzienne domy pomocyfunkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.
  W sytuacji, gdy – jak Pani pisze – Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” utworzony został na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i ma status dziennego domu pomocy – podopieczni tej placówki (będący osobami niepełnosprawnymi) są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.
  Wniosek o wsparcie finansowe składa osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny.
 64. Czy mój syn chorujący na porażenie mózgowe, który uczęszcza do Orew, mając lat 15 posiadając orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia może skorzystać z programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III"? Pojawiają się sprzeczne informację w PCPR jakoby pomoc należała się osobom od 18 do 24 roku życia co wydaje się całkowicie mijać z tym co podaje Pfron na swojej stronie internetowej. Co w takim układzie z ciężko chorymi dziećmi z Orew do 18 roku życia?
  W obecnej formule programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” katalog placówek, których podopieczni/uczestnicy są uprawnieni do skorzystania z modułu III programu jest katalogiem zamkniętym.
  Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi (...)” wsparcie w ramach modułu III adresowane jest m.in. do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  Osoby niepełnoletnie, które są uczestnikami ww. zajęć lub wychowankami ww. ośrodków – nie są adresatami wsparcia w Module III.
  Jednocześnie nadmieniam, że w ramach modułu IV programu przewidziana jest pomoc samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
 65. Moje dzieci posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do 16 lat. 1) Syn ma 11 lat i chodzi do specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci niesłyszących i czy taki program mu przysługuje? Nie otrzymuję na niego dodatkowy zasiłek – nie składałam wniosku do ZUSu. Jeśli mu przysługuje, to wpisuję na okres 3 miesięcy? 2) Córka (5 lat) chodzi do prywatnego przedszkola, ale ma terapię 5x w tygodniu – w wakacje również chodzi do przedszkola - czy również jej będzie przysługiwało dofinansowanie? Nie składałam wniosku o dodatkowy zasiłek, jedynie jestem/będę na zasiłku opiekuńczym, dopóki nie zostaną otwarte placówki. Jeśli tak to na okres 3 miesięcy?
  Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  Katalog placówek, których uczestnicy/podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Jest to katalog zamknięty.
  Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne obejmują następujące punkty katalogu placówek:
  uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie nie pobierają w tym samym czasie (miesiącu) dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  Wg informacji od Pani, nie jest Pani uprawniona do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ prawdopodobnie Pani nie pracuje (więc zapewnienie opieki nad dziećmi w warunkach domowych nie powoduje braku możliwości świadczenia pracy, z czym bezpośrednio związany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS).
  Natomiast, by skorzystać ze świadczenia z PFRON, muszą być spełnione pozostałe warunki – w tym korzystanie osoby niepełnosprawnej z ww. placówek.
  W ramach modułu IV programu przewidziana jest pomoc samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
 66. Jestem mamą 3 letniego Dominika który ma autyzm. Jest uznany za osobę niepełnosprawną a państwa wniosek nie obejmuje pomocy takim dzieciom, gdyż przedszkole nie współpracuje z PFRON. Syn potrzebuje logopedy oraz pedagoga i fizjoterapii od 9 marca ja muszę zastąpić wszystkie 3 osoby, gdyż przedszkole zostało zamknięte z powodu pandemii. Proszę również zauważyć, że muszę być do tego wszystkiego jego mamą. Dostaje świadczenie na syna, ale nie jestem w stanie za 2800zl opłacić rachunków kupić jedzenia oraz materiałów do pracy z autystycznym dzieckiem nie mówiąc o zakupie poradników dla rodzica, który musi się dokształcić w tym kierunku. Więc pytam się komu pomagacie? bo według waszych kryteriów to chyba 5% ludzi z tego skorzysta oczywiście z gmin, bo ja mieszkam w mieście i od razu usłyszałam od Pani, że do PCPR składać wniosku nie mam po co, bo oni pomagają tylko gminą. Ja mam składać wniosek do MOPS, ale oni nie wiedzą o czymś takim jak 500 zł dla osób niepełnosprawnych które przez stan wywołany korona wirusem utraciły możliwość leczenia po przez terapie z logopedą i pedagogiem oraz fizjoterapeuta. Jest to dla mojego syna bardzo duży ubytek w rozwoju jak macie tak pomagać to lepiej nie pomagajcie wcale, bo tylko się kompromitujecie w oczach ludzi, którzy ciężko pracują na wasze stanowiska.
  Wsparcie realizowane ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” nie zastępuje rozwiązań tzw. specustawy (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.), a tylko je uzupełnia – na miarę możliwości finansowych Funduszu.
  Należy mieć na uwadze, że system edukacji finansowany jest z subwencji oświatowej, która wynosi blisko 50 miliardów złotych. System ten jest odrębny od systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanego na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  Środki subwencji oświatowej są przekazywane do samorządów. Samorząd na wychowanków/uczniów niepełnosprawnych otrzymuje zwiększoną – według odpowiednich wag – kwotę subwencji oświatowej. Można założyć, że ze względu na prowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie epidemii w odmiennej formie, koszy funkcjonowania systemu są niższe (np. koszty eksploatacyjne związane z zawieszeniem nauki w przedszkolach/szkołach, organizacji transportu uczniów, itp.). Samorządy będące dysponentem subwencji oświatowej mogą przeznaczyć środki subwencji na inne formy wsparcia uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
  Bardzo ważne jest również to, że opiekunowie dzieci i młodzieży uczącej się otrzymali obecnie istotne systemowe wsparcie kompensacyjne w związku z zaistniałą pandemią. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) przewiduje wsparcie w postaci dodatkowych zasiłków opiekuńczych z ZUS lub KRUS.
  Wsparcie z ZUS w ramach tzw. specustawy przewiduje wypłacanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
  Zasiłek od 26 marca 2020 roku przez kolejne 14 dni przysługuje na dziecko:
  legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
  albo
  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności),
  lub
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze 14 dni łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, którymi się zajmują. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
  Wsparcie z KRUS – dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni w KRUS rolnicy, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 31 marca 2020 r. przez 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:
  legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
  dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.
  Zasiłek za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł.
  Biorąc pod uwagę odrębność systemu oświaty oraz fakt, iż Rząd przewidział działania kompensacyjne dla tego systemu w postaci dodatkowych zasiłków opiekuńczych, działania te stanowią spójną i logiczną całość – program PFRON nie powinien w nie ingerować. Dlatego w ramach programu wskazane zostały te grupy adresatów, które potencjalnie nie są uprawnione do korzystanie z ww. rozwiązań.
  Zgodnie z programem pomoc przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Należy przy tym podkreślić, że część rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy uczestniczą w zajęciach organizowanych w placówkach, o których mowa w dokumentach programowych, na co dzień pracuje. W związku z zawieszeniem działalności placówek, muszą oni w tym czasie zająć się niepełnosprawnymi członkami rodzin. Należy dodać, iż program nie przewiduje finansowania rehabilitacji domowej, ponieważ tego typu świadczenia w sytuacji epidemiologicznej nie są realizowane. Osoby objęte wsparciem w placówkach mają najczęściej niepełnosprawność sprzężoną, są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Bez form terapii świadczonych w placówkach ich stan funkcjonowania byłby nieporównywalnie gorszy. Cały ciężar zapewnienia opieki przez 24 godziny na dobę spoczął na rodzicach/opiekunach.
  Sytuacja, z jaką zmagamy się w Polsce i na całym świecie jest bardzo trudna. PFRON odpowiada na tę sytuację w sposób najbardziej optymalny – uzupełniając działania Rządu, na miarę możliwości i posiadanych środków.
 67. Czy świadczenie uzyskane w ramach modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wlicza się do dochodu stanowiącego kryterium uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej albo innych świadczeń lub ulg?
  Beneficjentami ww. pomocy z PFRON są:
  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
  Przedmiotowe świadczenie jest udzielane w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych dla ww. beneficjentów.
  O możliwości ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej decyduje spełnienie tzw. kryterium dochodowego. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:
  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu nie wlicza się:
  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  zasiłku celowego;
  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  wartości świadczenia w naturze;
  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
  Powyższy katalog nie obejmuje innych dochodów, np. dofinansowania z PFRON.
  Przekroczenie kryterium dochodowego powoduje bark możliwości ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej lub ich utratę.
 68. Czy osoba niepełnosprawna, która objęta jest programem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, może ubiegać się o te środki?
  Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Modułu III programu jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwości korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Program nie wyklucza możliwości otrzymania pomocy przez osobę, która jest objęta wsparciem asystenta osobistego.
  Należy dodać, iż wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, które są  lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 69. W maju miałem mieć rehabilitację przez 3 tygodnie w szpitalu, ale szpital przekształcił się do walki z koronawirusem i rehabilitacje mam przełożoną na przyszły rok. Czy mogę skorzystać z tej pomocy 500zł?
  Program dotyczy podopiecznych placówek wymienionych w treści programu. Lista nie zawiera placówek medycznych o charakterze szpitalnym, w których świadczone są doraźne usługi rehabilitacyjne. Celem programu jest zapewnienie wsparcia stałym podopiecznym placówek rehabilitacyjnych, w których pobyt ma charakter ciągły, a placówki te zostały zamknięte na czas epidemii, co oznacza, że podopieczni utracili opiekę w tym okresie. Zabieg rehabilitacyjny, o którym Pan pisze, nie został odwołany, a jedynie przesunięty w czasie. Nie pozostaje Pan pod stałą opieką placówki wymienionej w treści programu.
 70. Jestem matką niepełnosprawnego syna i opiekunem niepełnosprawnego brata, który jest ubezwłasnowolniony (obaj uczestniczyli w WTZ). Czy mogę złożyć jeden wniosek na syna i brata?
  Tak, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek dla więcej niż jednego podopiecznego.
 71. Czy w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą być objęte pomocą również osoby korzystające z Klubu Senior+ i Dzienny Dom Senior +?
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w Module III programu wymienione zostały w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Są to między innymi dzienne domy pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy Klub Seniora lub Dzienny Klub Seniora utworzone zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej – podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.
 72. Czy uczestnicy programu Rehabilitacja 25+ mogą być objęci pomocą?
  Tak. Zgodnie z „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”” pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są, między innymi, uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne. Zapis ten obejmuje również uczestników programu „Rehabilitacja 25+”.
 73. Czy wnioskodawca ma załączyć do wniosku zaświadczenie z placówki potwierdzające bycie jej podopiecznym, czy ewentualnie powiaty mogą wymagać takiego dokumentu?
  Nie, tego rodzaju dokument nie jest wymagany jako załącznik do wniosku. Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.
 74. Czy program działa wstecz, tzn. w przypadku osoby niepełnosprawnej, która jest uczestnikiem WTZ zamkniętego od 11 marca. Czy wchodzi tu system rozliczania z przyznanych środków?
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wobec powyższego, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej które zostały zamknięte np. od 11 marca 2020 roku są adresatami Modułu III programu. Należy dodać, iż świadczenie wypłacane w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.
 75. Jestem matką autystycznego 7 latka, który do czasu zamknięcia placówki korzystał z przedszkola terapeutycznego, obecnie zamkniętego z powodu koronowirusa. Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności, korzystam z zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.
  Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Program nie obejmuje wychowanków przedszkoli, zatem brak jest niestety możliwości ubiegania się przez Panią o wsparcie w ramach programu na rzecz Syna.
 76. Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - rozumiemy z lekkim stopniem również?
  Tak, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności są również adresatami Modułu III programu – o ile spełniają pozostałe kryteria uprawniające do uzyskania pomocy w ramach Modułu III.
 77. Pomoc w module III udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Jak zweryfikować powyższe koszty.
  Świadczenie wypłacane w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON. Na etapie rozpatrywania wniosku Realizator nie weryfikuje, czy i w jakiej wysokości osoba niepełnosprawna poniosła koszty związane z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III nie podlegają ocenie merytorycznej.
 78. W załączonym wniosku do programu (załącznik nr 3 do Kierunków...) sekcja STAN PRAWNY DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI nie posiada rubryk informujących o niepełnosprawności WNIOSKODAWCY wynikających z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - czy zostanie ona dodana lub czy można dodać do wniosku taką rubrykę informującą o orzeczeniu z ZUS?
  Nie ma takiej potrzeby. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 79. Czy osoby niepełnosprawne (uczestnicy WTZ i ŚDS) mogą złożyć wniosek po powrocie do placówki? W obecnej sytuacji trudno jest dotrzeć z wnioskiem do każdej osoby niepełnosprawnej.
  Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (samorządu powiatowego) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 października 2020 roku. Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
  Wnioskodawca może złożyć do samorządu powiatowego zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy. W obu przypadkach nie muszą to być miesiące następujące po sobie. Ograniczeniem czasowym (tzn. od kiedy do kiedy może być udzielane wsparcie) jest zapis, iż pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
  Wniosek może zostać złożony również po wznowieniu zajęć w danej placówce pod warunkiem, iż zostanie złożony przez adresata programu nie później niż do dnia 15 października 2020 roku oraz że dotyczyć będzie miesięcy (nie więcej niż trzech), w których spełnione zostały wskazane powyżej warunki.
 80. Czy dofinansowanie obejmować będzie miesiące "wsteczne", np. wniosek zostanie złożony w maju 2020 r. i dotyczyć będzie dofinansowania za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (czy możliwa jest refundacja kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych)?
  Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Należy podkreślić, iż świadczenie w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.
 81. Czy środki finansowe mogą zostać przekazane na rachunek bankowy innej osoby niż wnioskodawca, np. rodzica, rodzeństwa, osoby obcej, itp.?
  Zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu przekazanie świadczenia może nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.
 82. Czy córka może otrzymać pomoc z PFRON z programu w ramach MODUŁU III, jeśli jej tata wystąpił z ZUS o zasiłek opiekuńczy. Chodziło mi o to, czy są to dwa różne, nie powiązane świadczenia. Z tego co zrozumiałam, to świadczenie z Modułu III jest przyznawane z uwagi na brak możliwości rehabilitacji córki ze względu na zamknięcie SDPS. Proszę o informację, czy córka może wystąpić z wnioskiem o pomoc z programu MODUŁ III.
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Jeżeli Państwa Córka jest podopieczną Dziennego Domu Pomocy Społecznej (funkcjonującego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej), jest adresatem programu i na Jej rzecz może zostać przyznane świadczenie w ramach Modułu III programu – przy uwzględnieniu pozostałych kryteriów dotyczących możliwości uzyskania wsparcia:
  - braku możliwości korzystania z opieki w placówce przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych;
  - niepobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
  Jednocześnie wyjaśniam, iż Dzienne Domy Pomocy Społecznej (DDPS) to, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej, innego rodzaju placówki niż Domy Pomocy Społecznej (DPS).
 83. Czy adresaci: pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, mogą skorzystać z tego programu, jeśli faktycznie zajęcia były odwołane, ale w "tradycyjnej" formie, natomiast odbywały się zdalnie?
  Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, którzy utracili, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Modułu III programu. Program odnosi się do opieki świadczonej w placówce w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki) – zatem ewentualne prowadzenie zajęć przez placówkę w sposób zdalny nie wpływa na możliwość uzyskania wsparcia przez adresata Modułu III programu. Uprawniona osoba może ubiegać się o przyznanie świadczenia, także wówczas, gdy korzystała (we wskazanym powyżej okresie) z zajęć realizowanych zdalnie.
 84. Czym jest utrata możliwości korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki w placówce?
  Jest to brak możliwości korzystania ze wsparcia świadczonego w placówce w warunkach stacjonarnych (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki). 
 85. Jeżeli zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy, ale beneficjent korzysta ze wsparcia raz na tydzień lub raz na miesiąc również może składać wniosek w ramach modułu III?
  Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
 86. Czy o dofinansowanie mogą ubiegać się uczestnicy WTZ, którzy na stałe mieszkają w DPS?
  Pomoc w ramach Modułu III udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem osoby, które mają zapewnioną stałą opiekę poprzez inne funkcjonujące aktualnie placówki (np. domy pomocy społecznej) nie są adresatami Modułu III programu.
 87. Czy uczniowie szkół specjalnych również mogą wnioskować o środki?
  Katalog placówek, których podopieczni uprawnieni są do udziału w ramach Modułu III programu, został wskazany w przyjętych przez Zarząd PFRON „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest m.in. do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  - pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
  Należy także pamiętać, iż ze wsparcia w Module III mogą korzystać pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane m.in. w szkołach specjalnych.
 88. Czy wsparcie jest w formie dofinansowania i jest przyznawane od dnia złożenia wniosku? Czy też zachodzi sytuacja refundacji i/lub dofinansowania wsparcia finansowego osoby niepełnosprawnej (np. wniosek został złożony w kwietniu a PCPR może przyznać dofinansowanie za miesiące marzec, kwiecień i maj? Oczywiście mając informację, iż beneficjent nie skorzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).
 89. Czy mogą być objęci wsparciem finansowym w programie podopieczni Stowarzyszenia uczęszczający do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i niepełnosprawnością ruchową (brak jest osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim). Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  Podopieczni Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych mogą korzystać ze środków w ramach Modułu III programu, o ile są:
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (np. program Rehabilitacja 25+); lub
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, i za pośrednictwem OREW korzystają z ww. zajęć; lub
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 90. Czy uczestnicy programu „Zajęcia klubowe w WTZ” są uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnych poszykowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”?
  Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są m.in. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne. Takim programem jest m.in. program „Zajęcia klubowe w WTZ”. 
  Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnych poszykowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub kilka razy na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.
  W ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” szczegółowy zakres, organizację oraz wymiar godzinowy zajęć klubowych, który ma być nie mniejszy niż 5 godzin miesięcznie, ustala warsztat. Istnieje zatem możliwość, że beneficjent programu „Zajęcia klubowe w WTZ” utracił na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce w ramach zajęć klubowych.
 91. Czy uczestnicy projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy", wdrażanego przy współpracy z ZUS, CIOP, Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja, współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”?
  Projekt ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" nie jest programem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON. Zatem uczestnicy tego projektu nie są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
  Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do uzyskania wsparcia w ramach Modułu III programu, zostały wymienione w dokumencie pn.:"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – tekst ujednolicony".
  I tak pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 92. Czy istnieje możliwość wypłaty dofinansowania dla 1 osoby niepełnosprawnej dwa razy, z uwagi na utratę możliwości korzystania ze wsparcia w dwóch placówkach znajdujących się w katalogu placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu?
  Pomoc w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od liczby placówek, do których nie mógł uczęszczać beneficjent. Oznacza to, że za dany okres, którego dotyczy wniosek, wysokość świadczenia pozostaje stała (tj. 500 zł), bez względu na liczbę placówek, których Wnioskodawca był w tym czasie podopiecznym/wychowankiem/uczniem i na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utracił od dnia 9 marca 2020 roku możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w tych placówkach.

Pytania dotyczące warunków realizacji Modułu III programu

 1. W jakiej formie powiaty wypłacają dofinansowanie, czy jest zawierana umowa z wnioskodawcą, czy wypłacamy za okres miniony czy z góry (jeśli z góry to co w sytuacji, gdy nastąpi powrót do placówki)
  Zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu, dopuszczona została (w ramach realizacji Modułu III) następująca forma przekazania środków finansowych:
  przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę;
  w kasie lub przekazem pocztowym (o ile Realizator dopuszcza taką formę płatności).
  Jednocześnie wskazane zostało, iż z powodu sytuacji epidemiologicznej wybór formy przekazania środków finansowych w kasie lub przekazem pocztowym dopuszczalny jest jedynie w sytuacji, w której Wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego.
  W ramach Modułu III programu nie są zawierane umowy pomiędzy Samorządem powiatowym a Wnioskodawcą.
  Sposób składania wniosków w ramach Modułu III programu został wyjaśniony we wcześniejszej korespondencji (przekazanej do wiadomości wszystkich Oddziałów PFRON).
 2. W treści programu rozdział XII ust. 2 pkt 5 mówi, iż do zadań samorządu powiatowego należy m.in. monitorowanie prawidłowości wykorzystanych środków PFRON, z kolei w kierunkach działań i warunkach brzegowych w rozdziale VI ust. 3 pkt 2 - tj. świadczenie w ramach modułu III - zapewnienie opieki w warunkach domowych (500 zł) - nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu ? Jak interpretować poniższe zapisy?
  Zapis na który się Pani powołuje nie dotyczy wyłącznie Modułu III programu, ale również Modułów I-II. Dalsze postanowienia uszczegóławiające warunki realizacji programu („Kierunki działań i warunki brzegowe”) stanowią wprost, iż świadczenie przyznawane w ramach Modułu III nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.
 3. Czy wnioski wnioskodawców, którzy nie złożyli wniosków przez SOW pracownicy PCPR sami wprowadzają do SOW?
  Nie ma takiego obowiązku, ale PFRON zachęca do rejestracji wszystkich wniosków papierowych w SOW. Dla powiatu wprowadzenie wszystkich wniosków w SOW będzie stanowiło duże udogodnienie w zarządzaniu i obsłudze Modułu III.
 4. Czy, jeżeli pomoc jest wskazana jako dofinansowanie a nie refundacja, należy przyjąć, że wypłata świadczenia będzie dotyczyć tylko bieżącego miesiąca i ewentualnie przyszłych ( jeżeli będzie wiadomo, że placówki będą miały zawieszoną działalność ), czyli od kwietnia -  nie uwzględniając marca ?
  Wnioskodawca może złożyć do samorządu powiatowego zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy. W obu przypadkach nie muszą to być miesiące następujące po sobie. Ograniczeniem czasowym (tzn. od kiedy do kiedy może być udzielane wsparcie) jest zapis, iż pomoc udzielana  jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
  Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Wsparcie nie powinno obejmować miesięcy przyszłych – brak jest bowiem w takim przypadku możliwości weryfikacji warunków uprawniających do przyznania świadczenia (np. niepobieranie dodatkowego zasiłku opiekuńczego).
 5. W jaki sposób weryfikowana ma być utrata możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej? – jedynie na drodze oświadczenia wnioskodawcy? W jaki sposób potwierdzać, że dana osoba jest uczestnikiem zajęć w danej placówce? Utrudniony kontakt z kadrą danej placówki (nieczynne? praca zdalna?), ograniczenia wynikające z RODO; są to placówki poza kompetencjami pomocy społecznej
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.
 6. W jaki sposób weryfikować kryterium że w danym miesiącu osoba nie otrzymała dodatkowego zasiłku opiekuńczego? – jedynie w drodze oświadczenia?
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.
 7. W jaki sposób weryfikować czy osoba wnioskująca o pomoc spełnia podstawowe kryterium czyli że posiada orzeczenie- czy żądać orzeczenia (scan wystarczy?) czy jedynie na podstawie oświadczenia?
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.
 8. W jaki sposób weryfikować grupę beneficjentów programów PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne? Oświadczenia? Utrudniony, czy wręcz niemożliwy kontakt z placówkami, RODO.
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń. Ponadto, Biuro PFRON planuje przekazać do Realizatorów wykaz placówek podlegających finansowaniu ze środków PFRON w ramach konkursów ogłoszonych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji oraz wykaz placówek podlegających finansowaniu ze środków PFRON w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.
 9. Złożenie wniosku będzie możliwe w SOW bez konieczności posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – taki wniosek jest właściwie nie podpisany, jaka jest odpowiedzialność osoby wnioskującej za treści wpisane we wniosku? Czy nie rodzi to możliwości zakładania fikcyjnych kont i prób wyłudzania środków publicznych?
  Odpowiedzialność za złożenie fałszywych danych w związku z ubieganiem się o przyznanie środków publicznych wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Wnioski składane są w imieniu własnym lub przez opiekuna/rodzica – jak weryfikować fakt prawnego umocowania do składania wniosku w imieniu osoby np. ubezwłasnowolnionej- żądać postanowienia sądu (scan?) lub pełnomocnictwa notarialnego?
  Kryteria uprawniające do złożenia wniosku i udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.
 11. Dlaczego w formularzu jest możliwość wnioskowania aż za 5 podopiecznych? czy dopuszcza się np. że terapeuta w WTZ czy ŚDS będzie składał wniosek za podopiecznych?
  Nie. W formularzu wniosku przewidziano, iż rodzic / opiekun prawny może sprawować opiekę nad kilkoma osobami niepełnosprawnymi uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Modułu III programu.
 12. Skoro maksymalnie można wnioskować o pomoc za 3 miesiące, rozumiem, że jest możliwość złożenia jednego wniosku za 3 miesiące, ale również można złożyć 3 wnioski za każdy miesiąc osobno?
  Tak. Wnioskodawca może złożyć do samorządu powiatowego zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy.
 13. Program obarczony jest dużym ryzykiem, nie znamy skali zainteresowania programem (ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania zapotrzebowania), dużo wątpliwości, nieścisłości w programie, co może przełożyć się na błędne decyzje, kłopoty kadrowe (czas epidemii!), nałożenie się realizacji kilku zadań (ustawowe, AS, Moduł III)
  PFRON ma świadomość tego, iż skala zainteresowania programem będzie duża. W składanym do PFRON zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu. W sytuacji, gdy oszacowane potrzeby środki nie będą wystarczające, samorząd powiatowy może złożyć do Oddziału PFRON kolejne zapotrzebowanie. Na realizację Modułu III programu Fundusz przeznacza ponad 174 mln złotych. Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.
 14. W programie jest mowa o decyzji w sprawie przyznania świadczenia – czy autor ma na myśli decyzje w sensie kodeksu administracyjnego?
  Nie. Jest to decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON, podejmowana w analogiczny sposób jak przy realizacji innych programów Rady Nadzorczej PFRON (np. programu „Aktywny samorząd”).
 15. O decyzji jednostka powiadamia wnioskodawcę…w jaki sposób? Jedynie w SOW? A w przypadku wniosków złożonych w inny sposób, np. drogą pocztową (patrz: ograniczenia w pracy poczty!)
  W systemie SOW istnieje funkcjonalność pozwalająca na komunikowanie się pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą za pomocą komunikatów systemowych (informacja o komunikatach wysyłana jest również na adres e-mail Wnioskodawcy). Ponadto, system SOW umożliwia przesłanie przez Realizatora pisma do Wnioskodawcy. Decyzja co sposobu przekazania informacji do Wnioskodawcy (poczta e-mail, tradycyjna poczta) należy do Realizatora.
 16. Co autor ma na myśli pisząco o uzasadnionych lub wręcz szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdzie dopuszcza się wypłatę świadczenia przekazem pocztowym lub poprzez osobistą wizytę pracownika realizatora (w przypadku przekazu - patrz: ograniczenia w ilości przekazów przypadających na WCPR; w drugim przypadku- narażanie pracownika roznoszącego pieniądze na napaść oraz na zakażenie się wirusem, dotyczy to również osoby wnioskodawcy)
  Zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu, dopuszczona została (w ramach realizacji Modułu III) następująca forma przekazania środków finansowych:
  przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę;
  w kasie lub przekazem pocztowym (o ile Realizator dopuszcza taką formę płatności).
  Jednocześnie wskazane zostało, iż z powodu sytuacji epidemiologicznej wybór formy przekazania środków finansowych w kasie lub przekazem pocztowym dopuszczalny jest jedynie w sytuacji, w której Wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego.
  Zapis programowy na który się Pani powołuje dotyczy realizacji również Modułów I-II programu.
  „Kierunki działań i warunki brzegowe” obowiązujące dla Modułu III programu wykluczyły inne, niż wskazane powyżej, formy przekazywania środków.
 17. Zupełnie nieczytelny zapis o wnioskach rozpatrzonych negatywnie – z powodu uchybień-przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie – do skutku?
  PFRON, opracowując tryb i warunki realizacji poszczególnych programów każdorazowo przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji, w której ocena negatywna wniosku będzie wynikiem błędu (uchybienia) popełnionego przez realizatora (Oddział PFRON, samorząd powiatowy). Sytuacja taka nie powinna pozbawiać Wnioskodawcy możliwości zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  Wymaga dodania, iż powołuje się Pani na zapis, który dotyczy zarówno Modułu III programu jak również Modułu I i Modułu II. Sposób rozpatrywania wniosków (oceny formalnej i merytorycznej) w poszczególnych Modułach nie jest jednakowy. W przypadku Modułu III wnioski o dofinansowanie nie podlegają ocenie merytorycznej – zatem ocena wniosku  sprowadza się do weryfikacji kryteriów formalnych uprawniających do złożenia wniosku.
 18. Jaką pomysłodawca programu przewiduje drogę odwoławczą od decyzji realizatora?
  Warunki programu nie określają procedury odwoławczej od decyzji realizatora w sprawie przyznania dofinansowania.
 19. Czy Zarząd Powiatu przyjmując uchwałą o przystąpieniu do programu i powierzenie jego realizację Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie powinien dodatkowo wyposażyć dyrektora PCPR w dodatkowe upoważnienie, czy już z automatu dyrektor PCPR będzie miał uprawnienia do rozpatrywania wniosków (nie dotyczy to umowy głównej).
  Zgodnie z treścią programu do zadań samorządu powiatowego należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, w tym przede wszystkim wyznaczenie jednostki samorządu powiatowego właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku  sytuacji kryzysowej do realizacji programu, odpowiedzialnej za:
  weryfikację formalną wniosków o przyznanie pomocy w ramach Modułu III programu,
  podejmowanie decyzji w sprawie przyznania wnioskowanej pomocy w ramach Modułu III programu,
  obsługę finansową Beneficjentów,
  monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
  Program nie określa trybu w jakim powinno nastąpić wyznaczenie właściwej jednostki organizacyjnej powiatu do realizacji Modułu III. Decyzja w tym zakresie należy do Samorządu powiatowego, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  Należy pamiętać, iż zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu składane jest do PFRON przez samorząd powiatowy, który zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym ustawą o samorządzie powiatowym) posiada osobowość prawną. Zapotrzebowanie, umowa w sprawie realizacji Modułu III programu oraz dokumenty składane do PFRON na etapie realizacji programu muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Samorządu powiatowego i zaciągania zobowiązań finansowych. Sposób reprezentacji wynika z ustawy o samorządzie powiatowym. W przypadku danego Samorządu powiatowego może zostać udzielone (zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami) upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentacji w sprawach związanych z realizacją Modułu III programu – wówczas poszczególne dokumenty, składane do PFRON w imieniu Samorządu powiatowego, podpisywane są przez osoby upoważnione (pełnomocnika/pełnomocników).
 20. Czy zapis umowy w § 3 ust. 4 „Środki PFRON przekazane zostaną po podpisaniu umowy na rachunek bankowy w... numer rachunku bankowego... przeznaczony do obsługi środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy. Samorząd powiatowy oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Samorząd powiatowy zobowiązuje się do zamknięcia wskazanego rachunku bankowego nie wcześniej, niż po dokonaniu zwrotu środków, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, na wskazany przez PFRON rachunek bankowy.” – może dotyczyć rachunku bankowego, którego właścicielem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, co znacznie ułatwiłoby czas i rozliczenia wypłacanych dofinansowań.
  Warunki realizacji Modułu III programu nie wprowadzają wymogu wydzielania odrębnego rachunku bankowego dla środków PFRON przekazanych w ramach programu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Może to być również rachunek bankowy jednostki organizacyjnej powiatu (np. PCPR) wskazanej do realizacji Modułu III programu.
 21. Czy rola PCPR zakończy się z chwilą przyjęcia wniosku o dofinansowanie w ramach programu i zweryfikowanie pod względem formalnym i wypłaty świadczenia? Czy też w związku z zapisem „dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych” jest zobowiązany do zweryfikowania czy ta opieka była i w jakiej formie?
  Świadczenie wypłacane w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.
 22. Czy do zadań PCPR będzie należała weryfikacja czy faktycznie wnioskodawca był uczestnikiem konkretnej placówki rehabilitacyjnej, czy przyjmujemy to w formie oświadczenia wnioskodawcy?
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.
 23. Czy konto bankowe powinno być utworzone na cały program (na wszystkie moduły), czy powinno być utworzone tylko na Moduł III?
  Warunki realizacji Modułu III programu nie wprowadzają wymogu wydzielania odrębnego rachunku bankowego dla środków PFRON przekazanych w ramach programu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Może to być również rachunek bankowy jednostki organizacyjnej powiatu (np. PCPR) wskazanej do realizacji Modułu III programu.
  Program nie wprowadza wymogu posiadania wydzielonego rachunku bankowego dla realizacji przedsięwzięć, które następnie zostaną wskazane we wniosku składanym do PFRON w ramach Modułu IV programu. Przyznana w ramach Modułu IV refundacja również nie jest przekazywana na rachunek bankowy wydzielony dla środków PFRON.
 24. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku – czy oznacza to, że można przelać środki na konto osoby innej niż wnioskodawca, jeżeli wnioskodawca nie posiada konta bankowego?
  Zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu przekazanie świadczenia może nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.
 25. W treści programu rozdział XII ust. 2 pkt 5 mówi, iż do zadań samorządu powiatowego należy m.in. monitorowanie prawidłowości wykorzystanych środków PFRON, z kolei w kierunkach działań i warunkach brzegowych w rozdziale VI ust. 3 pkt 2 - tj. świadczenie w ramach modułu III - zapewnienie opieki w warunkach domowych (500 zł) - nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu? Jak interpretować poniższe zapisy?
  Zapis, na który się Pani powołuje nie dotyczy wyłącznie Modułu III programu, ale również Modułów I-II. Dalsze postanowienia uszczegóławiające warunki realizacji programu („Kierunki działań i warunki brzegowe”) stanowią wprost, iż świadczenie przyznawane w ramach Modułu III nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON.
 26. Czy środki finansowe muszą być przekazane na konto osobiste Wnioskodawcy czy mogą być przekazane na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku rachunek rodzica, rodzeństwa itp.?
  Zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu przekazanie świadczenia może nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.
 27. Kiedy będą wypłacane pieniądze na pomoc Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”?
  Podejmowanie decyzji o wypłacie świadczeń w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy PFRON a Samorządem powiatowym w sprawie realizacji Modułu III programu i przekazaniu środków przez PFRON na rachunek bankowy Samorządu.
 28. Czy będą opracowane formularze Oświadczeń dla adresatów programu i zostaną one przekazane Realizatorom?
  Nie. Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę (we wniosku) oświadczeń.
 29. Czy do wniosku zgodnie z przepisami należy dołączyć jako załącznik klauzule informacyjną – RODO. Jeśli tak to czy PCPR ma samodzielnie stworzyć taki druk czy zostanie to zapewnione przez PFRON.
  Zgodnie z treścią zapisu § 6 wzoru umowy w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu (...)”:
  „Podczas realizacji Modułu III programu Samorząd powiatowy, wypełniając (jako administrator danych osobowych Adresatów programu) obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1), zobowiązany jest poinformować Adresatów programu, że ich dane osobowe mogą zostać przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Samorząd powiatowy oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych, o czym szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON (https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/).”
  W tym celu PFRON nie musi opracowywać oddzielnego wzoru dokumentu.
 30. Jak wygląda sprawa składania wniosków przez SOW bez podpisu elektronicznego. Rozumiem, że nie mamy wzywać wnioskodawców do złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku wydrukowanym? Taka forma bez podpisu jest równoważna z tą z podpisem elektronicznym i nie wymaga dodatkowych oświadczeń np. w formie załącznika.
  Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie. Warunki programu nie wprowadzają wymogu drukowania wniosków i wzywania Wnioskodawców do ich podpisywania. Nie ma również wymogu składania przez Wnioskodawców dodatkowych oświadczeń (załączników) do wniosku.
 31. Wnioskodawca, który składa wniosek w kwietniu np. na dzień 15 kwietnia (za miesiące marzec-kwiecień), i oświadcza, że placówka została zamknięta w trybie ciągłym na co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych i nie został na ten czas wypłacony mu zasiłek opiekuńczy, to: czy może wnioskować za miesiąc kwiecień, w takim przypadku, jeżeli na dzień złożenia wniosku tj. 15 kwietnia nie wie, czy nie będzie pobierał zasiłku opiekuńczego w okresie po 15 kwietnia. Czy wnioskodawca nie powinien zatem, ubiegać się o pomoc po zakończonym miesiącu tj. wniosek za kwiecień złożyć w maju?
  Możliwe jest złożenie wniosku w kwietniu za miesiąc kwiecień, o ile spełniony został (w dniu złożenia wniosku) warunek dotyczący braku możliwości korzystania ze wsparcia w placówce przez 5 kolejnych dni roboczych, tj. że Wnioskodawca nie złożył tego wniosku np. w dniu 4 kwietnia.
  Złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia: „w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” – powinno być równoznaczne z tym, że Wnioskodawca nie złożył (w miesiącach, które obejmuje wniosek w Module III), wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego i że wniosek taki nie zostanie przez Wnioskodawcę złożony do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku do PFRON. 
  We wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III jest zamieszczona informacja, iż świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ta informacja oraz składane przez Wnioskodawcę oświadczenie winny być wystarczające do tego, aby uświadomić Wnioskodawców, że nie mogą ubiegać się równolegle o oba świadczenia za ten sam miesiąc. Natomiast wykluczona jest możliwość składania wniosków za miesiące przyszłe.
 32. Czy możemy, prosić od wnioskodawców o dodatkowe dokumenty weryfikujące takie jak np. orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający opiekę prawną nad osobą ubezwłasnowolnioną i czy można na stałe dołączyć je w systemie SOW jako załączniki do wniosków? W niektórych przypadkach prawdziwość informacji zawartych we wniosku budzą ogromne wątpliwości.
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę we wniosku oświadczeń. Ewentualne żądanie od Wnioskodawcy potwierdzenia zgodności z aktualnym stanem prawnym i faktycznym danych zawartych we wniosku może nastąpić jedynie w sytuacji wystąpienia uzasadnionych wątpliwości i zastrzeżeń, zidentyfikowanych na podstawie np. posiadanych przez realizatora informacji dotyczących danego Wnioskodawcy.
  W systemie SOW istnieje funkcjonalność pozwalająca na komunikowanie się pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą, np. poprzez przesłanie pisma do Wnioskodawcy.
 33. Czy Realizator może wymagać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów do wniosku składanego w systemie SOW, np. orzeczenia o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia, że nie uzyskał dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Jak realizator ma weryfikować następujące informacje? np. czy wnioskodawca uczestniczył w zajęciach co najmniej przez 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, czy wnioskodawca, który wskazał we wniosku nazwę placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy czy na pewno spełnia warunki uczestnictwa w programie (program nie dot. uczniów, a jedynie wychowanków), czy wnioskodawcy nie został przyznany dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
  Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę we wniosku oświadczeń. Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu zawiera, między innymi, oświadczenie o następującej treści: „w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
  Ewentualne żądanie od Wnioskodawcy potwierdzenia zgodności z aktualnym stanem prawnym i faktycznym danych zawartych we wniosku może nastąpić jedynie w sytuacji wystąpienia uzasadnionych wątpliwości i zastrzeżeń, zidentyfikowanych na podstawie np. posiadanych przez realizatora informacji dotyczących danego Wnioskodawcy.
  Należy pamiętać, iż możliwość uzyskania wsparcia przez wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe, dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia).
 34. Zgodnie z pkt 8 decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego na podstawie zweryfikowanego wniosku, zaś o podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Wnioskodawców niezwłocznie (pkt 9). W przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego wypłata świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. W przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie, program przewiduje, iż wnioski te podlegają archiwizacji w jednostce samorządu powiatowego (pkt 13). W pkt 14 przyznano Wnioskodawcy, któremu w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania świadczenia – prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy, co można odczytywać jako „tryb odwoławczy”. (…) Czy w związku z powyższym mając na uwadze przepis art. 66 ustawy o rehabilitacji, który stanowi, iż w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się m.in. k.p.a. zarówno przyznanie świadczenia jak i odmowa przyznania nie powinno mieć mimo wszystko formy decyzji administracyjnej?
  Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), w stosunku do procedowania wniosków osób niepełnosprawnych składanych na podstawie procedur programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON w trybie przepisu art. 47 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, nie przewidują stosowania kodeksu podstępowania administracyjnego, w szczególności wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie wniosku. Tym bardziej takiej podstawy dla wydania decyzji administracyjnej stanowić nie mogą akty wydawane przez organy PFRON (np. Radę Nadzorczą PFRON).
 35. Zgodnie z umową § 3 ust. 4 „Środki PFRON przekazana zostaną po podpisaniu umowy na rachunek bankowy w (...) przeznaczony do obsługi środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy (...). Czyli rachunek nie musi być wyodrębniony, jednak powiaty wyodrębniają rachunki albo wykorzystują te, które otworzyły do obsługi realizacji modułu I. Do rozliczenia zgodnie z umową żądamy historię rachunku bankowego zgodnie z § 5 ust. 4. (oczywiście zrozumiałe, że w celu weryfikacji wydatkowanych środków). Wg § 7 ust 2 zwrotowi podlegają jedynie niewykorzystane środki. W związku z tym, co z odsetkami od przekazanych środków?
  Jeżeli rachunek jest wydzielony wyłącznie dla środków PFRON, to należy traktować odsetki bankowe od tych środków jako środki niewykorzystane – czyli do zwrotu.
 36. Umowa nie uwzględnia możliwości aktualizacji zapotrzebowania (w module I był zapis w umowie i aktualizacja zapotrzebowania była załącznikiem do umowy i podstawą aneksowania umowy), czy powiaty mają składać zapotrzebowanie każdorazowo na druku, który jest załącznikiem nr 1 do kierunków?
  Tak – ewentualna aktualizacja zapotrzebowania może zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do „Kierunków”. W treści zapotrzebowania samorząd może dopisać, że jest to aktualizacja zapotrzebowania poprzednio złożonego.
 37. Czy powiat zobowiązany jest otworzyć odrębny rachunek bankowy do realizacji programu? Czy wyodrębniony rachunek bankowy musi należeć do Powiatu, czy może należeć do PCPR?
  Nie, warunki realizacji programu nie wprowadzają takiego wymogu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Warunki realizacji Modułu III programu nie wprowadzają wymogu wydzielania odrębnego rachunku bankowego dla środków PFRON przekazanych w ramach programu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Może to być również rachunek bankowy jednostki organizacyjnej powiatu (np. PCPR) wskazanej do realizacji Modułu III programu.
 38. Czy Powiat musi wydać uchwałę dot. przystąpienia do programu?
  Nie. Program nie wprowadza takiego wymogu.
 39. Czy powiat najpierw musi złożyć zapotrzebowanie i podpisać umowę, aby przyjmować wnioski? Czy wnioski może przyjmować od 10 kwietnia, a jest pewien, że do tego terminu nie złoży zapotrzebowania?
  Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego w dniu 02.04.2020 roku na stronie internetowej PFRON („PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa”) samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Zapotrzebowania składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2020 roku. W zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu.
  Zatem zapotrzebowania powinny być składane do Oddziałów PFRON jak najszybciej, zanim zaczną napływać wnioski od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.
 40. Co w przypadku, gdy powiat przystąpi do programu, a otrzyma mniejszą kwotę niż wnioskowana, kogo należy wykluczyć?
  Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego w dniu 02.04.2020 roku na stronie internetowej PFRON („PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa”) samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Zapotrzebowania składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2020 roku. W zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu. W sytuacji, gdy oszacowane potrzeby nie będą wystarczające, samorząd powiatowy może złożyć do Oddziału PFRON kolejne zapotrzebowanie. Na realizację Modułu III programu Fundusz przeznacza ponad 174 mln złotych. Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.
 41. Czy system SOW dla beneficjentów ma być uruchamiany przez Realizatora czy przez Biuro Funduszu?
  System SOW dla beneficjentów zostanie uruchomiony przez Biuro PFRON.
 42. Czy w okresie do września powiat może składać np. dwa razy zapotrzebowanie, jeżeli błędnie oszacuje kwotę zapotrzebowania?
  W składanym do PFRON zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu. W sytuacji, gdy oszacowane środki nie będą wystarczające, samorząd powiatowy może złożyć do Oddziału PFRON kolejne zapotrzebowanie. Na realizację Modułu III programu Fundusz przeznacza ponad 174 mln złotych. Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.
 43. Czy może być wykorzystany ten sam rachunek bankowy, który był wykorzystany w „Żywiole” w 2018 roku?
  Warunki realizacji Modułu III programu nie wprowadzają wymogu wydzielania odrębnego rachunku bankowego dla środków PFRON przekazanych w ramach programu. Środki PFRON przekazane zostaną na rachunek bankowy samorządu powiatowego wskazany do obsługi tych środków. Samorząd powiatowy musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Może to być również rachunek bankowy jednostki organizacyjnej powiatu (np. PCPR) wskazanej do realizacji Modułu III programu lub rachunek bankowy wykorzystywany do realizacji programu w 2018 roku.
 44. Czy powiat składa zapotrzebowanie na środki jednorazowo (nie mając jeszcze złożonych wniosków), czy dopiero w momencie, jak wpłyną wnioski od osób niepełnosprawnych?
  Zgodnie z treścią komunikatu zamieszczonego w dniu 02.04.2020 roku na stronie internetowej PFRON („PFRON zaprasza samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa”) samorząd powiatowy, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Zapotrzebowania składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2020 roku. W zapotrzebowaniu wskazywane są przewidywane potrzeby w ramach Modułu III programu – na podstawie dostępnych danych dotyczących liczby uprawnionych osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy powinien oszacować wysokość środków niezbędnych do realizacji programu.
  Zatem zapotrzebowania powinny być składane do Oddziałów PFRON jak najszybciej, zanim zaczną napływać od osób niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.