Uzyskaj dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego

Infografika. Niepełnosprawne osoby wokół dużego tabletu z logo SOW

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i poruszasz się na wózku inwalidzkim? Uzyskaj dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym to polega

Celem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego po spełnieniu warunków.

Kto może uzyskać

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 • jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
 1. orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
 2. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 3. orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

 

Kto nie może uzyskać

Każdy, kto:

 • nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa, w tym nie porusza się na wózku inwalidzkim; jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu;
 • posiada wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • nieprawidłowo wypełni wniosek o dofinansowanie;
 • nie dysponuje kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Co musisz przygotować

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej musisz dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym oraz przygotować odwzorowane cyfrowo:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lekarskie - link do wzoru zaświadczenia lekarskiego (kliknij tutaj);
 • ważne prawo jazdy kat. B jeśli dotyczy;
 • pełnomocnictwo jeśli dotyczy;
 • przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
  Ważne: dane w systemie SOW (adres e-mail, PESEL) powinny być takie same jak te podane w Profilu Zaufanym!

Co musisz zrobić

 1. Jeśli nie posiadasz konta w Systemie SOW, najpierw musisz zarejestrować konto. Jak to zrobić, dowiesz się oglądając krótki film:(kliknij tutaj)
 2. Zaloguj się do Systemu - jak się zalogować: (kliknij tutaj). Możesz rozpocząć wypełnianie Wniosku.
 3. Możesz również skorzystać z naszego kreatora dostępnego pod adresem (kliknij tutaj) 
 4. Załącz załączniki odwzorowane cyfrowo (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
 5. Za datę złożenia wniosku uważa się datę przesłania wniosku potwierdzoną w SOW.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Oddziały PFRON (w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku) Wnioskodawca podpisuje z PFRON umowę na dofinansowanie, która ważna będzie 15 miesięcy od daty podpisania, nie dłużej jednak niż do końca trwania programu.
 7. Po dokonaniu zakupu Wnioskodawca musi rozliczyć się z PFRON – przedstawić fakturę końcową (w Systemie SOW) wraz z protokołem odbioru samochodu, aby PFRON mógł wypłacić kwotę dofinansowania na rachunek bankowy sprzedawcy samochodu.

 

Kiedy składasz wniosek

 1. Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu:
 • tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
 • tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
 • tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
 • tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.
 1. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu, przy czym wnioski nie rozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Ile możesz otrzymać

 1. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego w wysokości:
  • dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną - kierowcę:
   • do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
   • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
   • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
   • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
  • dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera: 
   • do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
   • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
   • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
   • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Gdzie składasz wniosek

W formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW) (kliknij tutaj). Wniosek musisz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników w Oddziałach PFRON .

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o programie:

(kliknij tutaj)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 47 ust. 1 pkt 4.