Wózek inwalidzki lub skuter – serwis
Aktywny Samorząd – Zadanie C2

Fotolia_123793456_Subscription_Monthly_M

1. Kto może złożyć wniosek - wymagania:

 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności
 • Posiadanie skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli posiadasz skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - nie musi być zakupiony ze środków Funduszu.

 

Warunek wykluczający uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia wniosku.

 

Jak często można uzyskać pomoc?

Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji związanej z pomocą udzieloną wcześniej w ramach tego zadania (udzielonej na elementy/przedmioty wówczas zakupione).

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji wobec Wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wyjaśnienie:

Pomoc w programie może być udzielona, jeśli upłynęła gwarancja udzielona na to, co zakupiłeś wcześniej w programie (np. w lipcu 2017 roku wymieniłeś ogumienie w wózku, na co dostałeś 6 miesięcy gwarancji - do stycznia 2018 roku, to już w lutym 2018 roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie akumulatorów). Jeśli jednak Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z zakupionego wcześniej przedmiotu, albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy  rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli Ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

2. Przedmiot dofinansowania:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany: przedmiot/ sprzęt/ urządzenie/ usługa, może być objęty dofinansowaniem. Istotnym elementem oceny wniosku jest uzasadnienie. Wnioskodawca powinien przekonać Realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy bariery w poruszaniu się. Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Wyjaśnienie:

Możemy dofinansować zakup: części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, ale też niezbędne naprawy, remonty, przeglądy techniczne, konserwację lub renowację wózka. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas co rozwiąże Twój problem w poruszaniu się.

Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny stopień niepełnosprawności).

 

3. Termin składania wniosków:

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.

Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019. 

 

4. Maksymalna kwota dofinansowania:

3.500zł

 

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

 

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

Udział własny Wnioskodawcy: nie jest wymagany

Wyjaśnienie:

Decyzję o wysokości dofinansowania dla Ciebie podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 3.500 zł. Nie musisz mieć udziału własnego chyba, że wybrałeś coś droższego niż uzyskana pomoc. 

5. Najczęściej wymagane załączniki:

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

7. Pełna informacja o programie