Sprzęt elektroniczny
Aktywny Samorząd - Zadanie B1, B3, B4

Fotolia_51583871_Subscription_Monthly_M

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz mieć ułatwiony dostęp do informacji? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Jest to pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci dostęp do informacji. Warunek, to  współpraca tego urządzenia z komputerem. Sprzęt komputerowy też może być zakupiony. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że właśnie to urządzenie rozwiąże twój problem w dostępie do informacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj tekst zamieszczony poniżej: 

Informacja dodatkowa

Nie obowiązuje katalog dopuszczalnych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/ oprogramowania, ale muszą one spełniać warunki definicji programowej - przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

Osoby niewidome mogą uzyskać pomoc na zakup urządzeń brajlowskich, tj. elektronicznych urządzeń zdolnych tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwej do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną beneficjenta. Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez wnioskodawcę spełnia warunki określone w definicji. Istotnym narzędziem wspomagającym w tym są odpowiednio szczegółowe uzasadnienia zakupu poszczególnych elementów sprzętu i oprogramowania przedstawiane przez wnioskodawców.

Kto może skorzystać:

Każdy, kto:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

lub

 • posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku,
 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

lub

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu,
 • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Jeśli w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol O4-O, możesz złożyć wniosek. Jeśli jesteś niewidomy, ale twoje orzeczenie jest wydane z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza okulisty, że jesteś niewidomy. Zaświadczenie nie będzie potrzebne, jeśli masz  wcześniejszy dokument, który to potwierdzi i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument. Jeśli masz poważne problemy z funkcjonalnością obu rąk (brak kończyn lub inna poważna dysfunkcja), to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza (np. rehabilitanta, neurologa), że twój problem dotyczy obu rąk.  Zaświadczenie nie będzie potrzebne, jeśli masz  wcześniejszy dokument, który to potwierdzi i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

Jeśli twoje problemy w uzyskiwaniu informacji nie dotyczą dysfunkcji wzroku, słuchu ani niesprawnych obu rąk – nie możesz skorzystać z programu. Ale pytaj swoje powiatowe centrum pomocy rodzinie o zadanie „likwidacja barier w komunikowaniu się” – na to zadanie także przekazujemy pieniądze do powiatu.

Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto ma  wymagalne zobowiązania wobec:

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
 • wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia kolejnego wniosku.

Co musisz przygotować:

 • swoje (lub dziecka - nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista) w przypadku osób do 16 r.ż.,
 • osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (specjalista) (dysfunkcja obu rąk),
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osób do 16 r.ż.,
 • fakultatywnie - osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoba z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,
 • fakultatywnie - osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
 • fakultatywnie: ofertę cenową.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie - 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7.500zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 4000 zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy:

 • co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Jak często możesz skorzystać:

Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wyjaśnienie:

Pomoc w programie może być udzielana co 5 lat. Przykładowo, jeśli w 2014 roku otrzymałeś pomoc w zakupie komputera, to dopiero w 2020 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.

Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z zakupionego wcześniej komputera, albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli Ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

Informacje dodatkowe:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)