Proteza kończyny
Aktywny Samorząd - Zadanie C3

Fotolia_184492307_Subscription_Monthly_M

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz amputowaną rękę lub nogę? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu protezy kończyny? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Możemy dofinansować zakup protezy tylko bardzo dobrej jakości.

Jeśli chodzi o protezę ręki, to w grę wchodzi proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Jeśli chodzi o protezę nogi, to w grę wchodzi proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, co rozwiąże Twój problem w poruszaniu się i dlaczego musi to być tak kosztowny zakup. Musisz złożyć dwie oferty wykonania protezy, jaką chciałbyś zakupić. Dobrze wybierz, gdyż nasz ekspert wskaże, która zostanie dofinansowana.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj tekst poniżej:

Informacja dodatkowa

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu protezy kończyny górnej lub dolnej. Jeśli chodzi o kończynę górną, to możliwy jest zakup protezy z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach protezy z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Jeśli chodzi o kończynę dolną, to możliwy jest zakup protezy na bardzo dobrym poziomie, wykonanej na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadającej bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach protezy z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

Kto może skorzystać:

Każdy, kto:

 • posiada stopień niepełnosprawności,
 • jest  w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniony,
 • ma potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
 • ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli z powodu amputacji ręki lub nogi masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się.  Będziesz musiał odbyć dwie wizyty u naszego eksperta. Po złożeniu wniosku nasz ekspert oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na zakup kosztownej protezy. Oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz to, czy po oprotezowaniu będziesz zdolny do podjęcia pracy. Druga wizyta jest równie ważna! Ekspert wtedy oceni, czy proteza została wykonana zgodnie ze złożoną ofertą oraz to, czy zdaje egzamin w Twoim przypadku.

Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

Jeśli nie jesteś zainteresowany zakupem na ww. warunkach, albo ekspert wyda negatywną opinię i nie będziemy mogli ci pomóc w programie, pamiętaj, że proteza podstawowa jest dostępna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli twój lekarz wyda zlecenie na zaopatrzenie. Jeśli zabraknie ci pieniędzy – skontaktuj się ze swoim powiatowym centrum pomocy rodzinie, pytaj o zadanie „zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” – na to zadanie PFRON także przekazuje pieniądze do powiatu.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto ma

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub
 • wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

Co musisz przygotować:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

  z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wyjaśnienie:

Decyzję o wysokości dofinansowania dla Ciebie podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 26.000 zł,  gdy amputowano ci ramię (także staw barkowy) lub 25.000 zł, gdy amputowano Ci udo (także staw biodrowy). Żeby skorzystać z pomocy, musisz wnieść udział własny - co najmniej 10% ceny brutto protezy. Ale, jeśli będzie ona kosztować np. 15.000 zł, a z powiatowego centrum pomocy rodzinie otrzymasz 11.000 zł, to całą pozostałą kwotę (4.000 zł) wniesiesz w formie udziału własnego (wyniesie on wtedy ok. 26%). Ale pamiętaj, że to tylko przykład.

Możesz także otrzymać do 200 zł zwrotu za dojazdy na wizytę u naszego eksperta.

Jak często możesz skorzystać:

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wyjaśnienie:

Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2016 roku otrzymałeś pomoc w zakupie protezy, to dopiero w 2020 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.

Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz z niej korzystać, albo w wyniku zdarzeń losowych ją utraciłeś (np. kradzież) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

Informacje dodatkowe:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)