Proteza kończyny – serwis
Aktywny Samorząd – Zadanie C4

Fotolia_139576084_Subscription_Monthly_M

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz amputowaną rękę lub nogę? Skorzystaj z dofinansowania do serwisu protezy kończyny. Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Możemy dofinansować części/naprawę protezy tylko bardzo dobrej jakości.

 • Jeśli chodzi o protezę ręki, to w grę wchodzi proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).
 • Jeśli chodzi o protezę nogi, to w grę wchodzi proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas co rozwiąże Twój problem w poruszaniu się. Musisz złożyć dwie oferty tego samego zakupu/usługi. Dobrze wybierz, gdyż nasz ekspert wskaże, która zostanie dofinansowana.

Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym tym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (pełnoletność, stopień niepełnosprawności, nie przekroczony wiek emerytalny, a jeśli przekroczony - zatrudnienie).

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj ten tekst:

Informacja dodatkowa:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Program nie przewiduje katalogu przedmiotów/usług możliwych do sfinansowania w ramach programu – decydujące dla możliwości dofinansowania będzie uzasadnienie Wnioskodawcy potrzeby zakupu danego przedmiotu/usługi, przy czym niezbędne jest, aby proponowany do dofinansowania przedmiot/usługa były związane z utrzymaniem sprawności technicznej posiadanej protezy. Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji.

Kto może skorzystać:

Każdy, kto ma:

 • stopnień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

Kto nie może skorzystać:

Każdy kto ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

Co musisz przygotować:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Co musisz zrobić:

 1. Złożyć wniosek.
 2. Odbyć pierwszą wizytę u eksperta PFRON, który oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na dodatkowe wydatki związane z kosztowną protezą. Ekspert oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz czy modernizacja twojej protezy poprawi twoją zdolność do podjęcia pracy.
 3. Odbyć drugą wizytę u eksperta PFRON, który oceni, czy wszystko zostało wykonane poprawnie (zgodnie ze złożoną ofertą) oraz, czy proteza zdaje egzamin w twoim przypadku.
 4. Złożyć wniosek.
 5. Odbyć pierwszą wizytę u eksperta PFRON, który oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na dodatkowe wydatki związane z kosztowną protezą. Ekspert oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz czy modernizacja twojej protezy poprawi twoją zdolność do podjęcia pracy.
 6. Odbyć drugą wizytę u eksperta PFRON, który oceni, czy wszystko zostało wykonane poprawnie (zgodnie ze złożoną ofertą) oraz, czy proteza zdaje egzamin w twoim przypadku.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 30% niżej wymienionych kwot dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł (2700 zł),
  • przedramienia – 20.000 zł (6000 zł),
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł (7800 zł),
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł (4200 zł),
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł (6000 zł),
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł (7500 zł).


Refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

Wyjaśnienie:

Decyzję o wysokości dofinansowania dla Ciebie podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 7.800 zł,  gdy masz protezę ramienia (także stawu barkowego) lub 7.500 zł, gdy masz protezę uda (także stawu biodrowego). Żeby skorzystać z pomocy, musisz wnieść udział własny - co najmniej 10% ceny. Ale, jeśli koszt wyniesie np. 7.000 zł, a z powiatowego centrum pomocy rodzinie otrzymasz 5.000 zł, to całą pozostałą kwotę (2.000 zł) wniesiesz w formie udziału własnego (wyniesie on wtedy ok. 28%). Ale pamiętaj, że to tylko przykład.

Możesz także otrzymać do 200 zł zwrotu za dojazdy na wizytę u naszego eksperta.

Jak często możesz skorzystać?

Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji związanej z pomocą udzieloną wcześniej w ramach tego zadania (udzielonej na elementy/przedmioty wówczas zakupione).

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wyjaśnienie:

Pomoc może być udzielona, jeśli upłynęła gwarancja udzielona na to, co zakupiłeś wcześniej w programie (np. w lipcu 2019 roku wymieniłeś lej, na co dostałeś 6 miesięcy gwarancji - do stycznia 2020 roku, to już w lutym 2020 roku możesz złożyć wniosek o dofinansowanie konserwacji protezy). Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z zakupionego wcześniej przedmiotu, albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy  rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

Informacje dodatkowe:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)