Prawo jazdy
Aktywny Samorząd - Zadanie A2 i A3

Fotolia_85365562_Subscription_Monthly_M

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz dużą dysfunkcję narządu ruchu lub narządu słuchu? Chcesz uzyskać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym  opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające, koszt podstawienia samochodu na egzamin. Jeśli wybrałeś kurs poza miejscowością zamieszkania, przewidujemy dodatek na: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu.

W przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, pomoc obejmuje również dofinansowanie do usług tłumacza migowego.

Pamiętaj, że nie może być dofinansowany koszt uzyskania zaświadczeń lekarskich.

Możemy sfinansować koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (pełnoletność, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja rąk albo nóg lub dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego i nie przekroczony wiek emerytalny).

Kto może skorzystać:

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej (osoby pełnoletnie),
 • dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w Twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli  dysfunkcja narządu ruchu dotknęła Cię z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument, który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter  (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.) i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

Z pomocą musimy się wstrzymać do czasu, gdy ukończysz 18 lat. Nie możemy też pomóc, jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do Funduszu lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia kolejnego wniosku.

Co musisz przygotować:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • fakultatywnie, w przypadku wnioskodawcy z dysfunkcją narządu ruchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
 • fakultatywnie: ofertę cenową.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

4 800 zł w tym:

 • koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 100 zł,
 • koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500 zł,
 • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;
 • koszty usług tłumacza migowego – 500 zł (dotyczy dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego).

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 25 % ceny brutto zakupu/usługi

Jak często możesz skorzystać:

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wyjaśnienie:

Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2016 roku otrzymałeś pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, to dopiero w 2020 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie takich kosztów. Dobra wiadomość – negatywny wynik z poprzedniej próby nie liczy się.

Informacje dodatkowe:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)