Oprzyrządowanie samochodu
(Aktywny Samorząd, Zadanie A1)

Fotolia_85365562_Subscription_Monthly_M

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo i trudno ci korzystać z samochodu? Chcesz dostosować go do swoich potrzeb? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci kierowanie samochodem lub przewóz osoby niepełnosprawnej. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że właśnie to urządzenie rozwiąże twój problem w poruszaniu się. Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

Kto może skorzystać:

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) lub zatrudnienie,
 • niepełnosprawność narządu ruchu.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument, który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter  (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.) i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal pracujesz. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

 • Jeśli masz ukończone 18 lat, wniosek możesz wysłać samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika.
 • Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, wniosek wysyła rodzic lub opiekun prawny.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto:

 • ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
 • wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera Ci drogę do złożenia kolejnego wniosku.

Co musisz przygotować:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
 • fakultatywnie: ofertę cenową.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

Maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Jak często możesz skorzystać:

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wyjaśnienie:

Pomoc w programie może być udzielana co 3 lata. Przykładowo, jeśli w 2016 roku otrzymałeś pomoc w zakupie ręcznego gazu-hamulca, to dopiero w 2020 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie oprzyrządowania.

Jeśli jednak Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z zakupionego wcześniej oprzyrządowania, albo w wyniku zdarzeń losowych je utraciłeś (np. kradzież lub wypadek) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy  rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwoli Ci złożyć kolejny wniosek wcześniej.

Informacje dodatkowe:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Definicja programowa oprzyrządowania samochodu jest szeroka i nie zawiera zamkniętego katalogu urządzeń możliwych do dofinansowania. Mogą to być stacjonarne  oraz  mobilne, ale  dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności przedmioty i urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Stacjonarne urządzenia to, m.in.:

 • sprzęgło automatyczne,
 • ręczny sterownik sprzęgła,
 • ręczny gaz-hamulec,
 • przedłużenia pedałów,
 • przeniesienie przełącznika świateł i kierunkowskazów na prawą rękę,
 • możliwość dodatkowego sterowania tymi funkcjami poprzez "pilota-centralkę",
 • przeniesienie przełącznika wycieraczek na lewą rękę,
 • przeniesienie dźwigni hamulca pomocniczego na lewą rękę,
 • przeniesienie pedału gazu na lewą stronę,
 • umieszczenie foteli: kierowcy i pasażera na obrotowej podstawie,
 • dodatkowe uchwyty na kierownicy umożliwiające prowadzenie samochodu jedną ręką,
 • dodatkowe uchwyty pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.

Urządzenia do przewozu to, m.in.:

 • podłokietniki przy fotelach,
 • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla osób mających problemy w utrzymaniem równowagi,
 • elektrycznie podnoszone-opuszczane oparcia foteli,
 • możliwość regulacji innych elementów siedziska,
 • dodatkowe składane stopnie przy tylnych lub bocznych drzwiach z elektrycznym i mechanicznym sterowanie,
 • montaż foteli na szybkozłączach, umożliwiających niekłopotliwe umieszczanie na ich miejscu wózka inwalidzkiego,
 • windy lub najazdy załadunkowe dla wózka z pasażerem z możliwością elektrycznego obniżenia wysokości samochodu o ok. 20 cm,
 • "żurawiki" - ułatwiające załadunek wózka do bagażnika lub bagażniki dachowe z opcją automatycznego załadunku wózka. 

Mobilne przedmioty to m.in.:

 • specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy,
 • podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego,
 • dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego.

Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany  przedmiot dofinansowania spełnia warunki określone w definicji (czy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu, czy umożliwi użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego). Istotnym elementem oceny wniosku jest związek wnioskowanego zakupu z realizacją celu szczegółowego programu, wskazanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 programu – „2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych”. W tym zakresie istotne będzie uzasadnienie wniosku, w którym wnioskodawca powinien przekonać Realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy ww. bariery.

Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)