Opieka dla osoby zależnej
Aktywny Samorząd – Obszar D

Fotolia_157018703_Subscription_Monthly_M

Jesteś aktywną zawodowo osobą niepełnosprawną? Jesteś opiekunem prawnym dziecka? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zapewnienia opieki nad nim? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Na czym polega dofinansowanie:

Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole). Ma za zadanie pomóc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wyjaśnienie:

Możemy dofinansować  koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).

Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że nasza pomoc rozwiąże twój problem z zatrudnieniem.

Możemy zwrócić koszty, które poniosłeś jeszcze przed złożeniem wniosku, ale tylko wtedy, gdy je poniosłeś do 180 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i jeśli w całym okresie spełniałeś warunki uczestnictwa w programie (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy lub zatrudnienie).

Kto może skorzystać:

Każdy, kto:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywny zawodowo,
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Wyjaśnienie:

Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Możesz liczyć na pomoc, jeśli jesteś aktywna/aktywny zawodowo tj. jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy albo pracujesz i potrzebujesz pomocy z powodu opieki nad dzieckiem.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec :

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
 • wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera drogę do złożenia wniosku.

Co musisz przygotować:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: informację o poniesionych kosztach (z placówki).

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2020.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2020. 

Ile możesz otrzymać:

Maksymalna kwota dofinansowania:

300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Wyjaśnienie:

Decyzję o wysokości dofinansowania dla Ciebie podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 300 zł miesięcznie na każde Twoje dziecko. Żeby skorzystać z pomocy, musisz wnieść udział własny - co najmniej 15% kosztów.

Jak często możesz skorzystać:

Pomoc może być udzielona w każdym roku.

Informacje dodatkowe:

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa) np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • sprzętu elektronicznego,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • nauki na poziomie wyższym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.)